Vzdělávání, literatura

Postoje dětí a rodičů k perspektivě studia stavebních oborů na SOU a SŠ

Vloženo: 04.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Jan Táborský

Veletrh středních škol, který se konal na konci listopadu v Brně, poskytl, kromě laické analýzy zájmu dětí i rodičů o studium stavebních oborů, optimální příležitost pro fundovaný sociologický výzkum tohoto tématu. Časopis Stavebnictví s podporou Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pověřil pracovníky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně vypracováním takového výzkumu.

Zaměstnavatelé a revoluce v odborném vzdělávání - tvorba sektorových rad

Vloženo: 07.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Tomáš Majtner

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR se prostřednictvím Institutu vzdělávání zapojil do zcela zásadních systémových projektů Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK) v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Do Sektorové rady (SR) ve stavebnictví vyslal své zástupce a včetně jejího předsedy v ní má hlasovací podíl adekvátní postavení SPS v ČR na stavebním trhu.

SPS v ČR: Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Pavel Novák

V souvislosti s rozvojem stavebnictví a růstem stavební produkce v minulém období zaregistrovalo toto odvětví, jako jedno z prvních, stále se zhoršující stav v zabezpečení kvalifikovaných řemesel ve stavební výrobě.

Inženýrský den 2007

Vloženo: 08.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Odborné akce | Vzdělávání, literatura | Den stavitelství a architektury | Konference, semináře | Lidské zdroje
Autor: text: Hana Dušková | foto: Petra Bednářová

Tématem letošního Inženýrského dne, který se konal v úterý 20. listopadu v krásném prostředí nově zrekonstruované budovy Českého muzea hudby v Praze na Malé Straně, byla Příprava inženýrů a techniků na stavební praxi. Příspěvky jednotlivých níže citovaných odborníků inspirovaly k polemice a dokumentovaly mnohdy rozdílný přístup k dané problematice ze strany pedagogů, odborníků z realizační sféry i inženýrů projektantů.

VVVVV: Vzdělání, Výzkum, Vývoj, Výsledky, Využití

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Reportáž
Autor: text a foto: Ing. Branko Remek, CSc.

Česká republika má velmi dlouhou tradici v oblasti strojírenství a s ním spojeným technickým vzděláváním. Postupující globalizace průmyslu a zapojení zemí třetího světa do účasti na světových trzích přináší nové problémy a výzvy, které nelze opomenout.

Fakulta stavební VUT v Brně

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

V současné době zájem o studium na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (FAST VUT) trvá. I přes pokles počtu potenciálních studentů na vysokých školách, který je způsoben snížením porodnosti v ČR, se objevuje vyšší zájem absolventů středních škol o studium.

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: doc. Ing. Robert Kořínek, CSc., Ing. Ivan Kološ Ph.D. | foto: archiv FS VŠB-TU Ostrava

Areál Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava (VŠB?TU Ostrava), která zahrnuje široké spektrum technických oborů pro potřeby nejen regionu severní Moravy a Slezska, se rozkládá v ostravském městském obvodu Poruba a představuje jeden z nejhezčích a nejkomplexnějších vysokoškolských areálů v České republice.

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vloženo: 08.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Ing. Marie Kovandová | foto: archiv FSv ČVUT Praha

Fakulta stavební ČVUT v Praze je jednou z nejstarších technických vysokých škol v Evropě. Oslavy 300 let ČVUT v tomto roce připomínají jak třísetletou existenci vysoké školy založené z iniciativy Josefa Christianna Willenberga jako první veřejné inženýrské školy střední Evropy (pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze), tak i Fakulty stavební, protože převážná část výuky byla věnována stavitelství a geodézii a sám profesor Willenberg učil své studenty opevňovacímu a vodnímu stavitelství.

Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Marie Báčová

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konané 31. března 2001 schválilo pilotní projekt celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Celoživotní vzdělávání - NSC

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Lidské zdroje
Autor: text: Rudolf Böhm

Nové poznatky o výrobcích, materiálech a technologiích ve stavebnictví zvyšují i nároky na procesy vzdělávání všech skupin odborníků v procesu výstavby. V mnoha zemích se časem stabilizovala zásada, že iniciátorem, organizátorem a garantem vzdělávání jsou profesní organizace, svazy a sdružení.

Strategie stavebnictví do roku 2015 dokončena

Vloženo: 02.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura
Autor: text a foto: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

U příležitosti Dne stavitelství a architektury vydal SPS v ČR publikaci STRATEGIE – vize českého stavebnictví do roku 2015.

Křest knihy u vysokých pecí

Vloženo: 02.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Vzdělávání, literatura
Autor: text a foto: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Recenze: Stavební kniha 2007

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Vzdělávání, literatura | Recenze
Autor: Ing. Milan Starec

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007