arrows TOP STAV 100 arrowsTOP STAV 100 - 2007
text: redakce
číslo: 01/09
TOP STAV 100 - 2007
Stavebnictví v České republice v roce 2007 patřilo mezi významná prorůstová národohospodářská odvětví a bylo možné ho považovat za jeden z dynamických faktorů národní ekonomiky s výrazným multiplikačním efektem pro celou ekonomiku. V současné době se ovšem začíná potýkat s důsledky celosvětové hospodářské krize.
odeslat odeslat    tisk tisk

Stavebnictví v roce 2007 aktivně podporovalo svými aktivitami stabilizaci zaměstnanosti v ekonomice. Otevřenost stavebního trhu i přes jeho výrazně národní charakter však vyvolávalo i tlak na zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských stavebních firem. Vývoj poptávky po stavební produkci reagoval v roce 2007 na zvýšení výkonnosti ekonomiky a navázal tak na konjunkturu uplynulých let. Produkce stavebnictví, která je citlivá na ekonomický cyklus, rostla vyšším tempem oproti růstu celé ekonomiky. Růst výkonnosti české ekonomiky byl v roce 2007 doprovázen růstem investiční aktivity zejména v oblasti stavební části hmotných investic. Významnými indikátory trendů poptávky po stavební produkci v rámci ekonomiky je makroekonomický vývoj a investiční aktivita v ekonomice.

Stavební práce v roce 2007
Ke zvýšení celkového ekonomického výkonu měřeného HDP přispěly v roce 2007 na straně poptávky jak výdaje na konečnou spotřebu, tak tvorba kapitálu i výsledek zahraničního obchodu. Tvorba fixního kapitálu vzrostla o 9,2 % a v běžných cenách dosáhla úrovně 856,7 mld. Kč. Z toho pak stavební investice dosáhly za rok 2007 hodnoty 468,1 mld. Kč. Podíl stavebních investic na celkových investicích dosáhl cca 54 %, což představuje mírné zvýšení tohoto podílu ve srovnání s rokem 2006. To platí i o celkové hodnotě stavebních investic.
Růst stavebnictví se opíral o poptávku, na které se podílí významně jak podnikatelská, tak veřejná sféra (zhruba 50 %).K pozitivům roku 2007 patří i stabilita a mírný růst kapitálových výdajů státu. V privátní sféře byla poptávka podnikatelské sféry iniciována zahraničním kapitálem (investiční pobídky) a v posledním období (tj. před nástupem hospodářské krize) i rostoucí investiční aktivitou domácích investorů, včetně obyvatelstva. Účast obyvatelstva na bytové výstavbě je ale vždy podmíněna dostupností hypotečních úvěrů a „přitažlivostí“ stavebního spoření.
Nabídka stavebních prací byla vytvářena cca 280 tis. podnikatelskými subjekty, z nichž cca 19 tis. připadlo na obchodní společnosti. Významnou roli na trhu měly podnikatelské subjekty pod zahraniční kontrolou. Stavební konjunktura posledních let, rázně ukončená hospodářskou krizí, se opírala o masivní poptávku soukromého a veřejného sektoru spolu se zahraničními investicemi. Dominantním poptávkovým okruhem v posledních několika letech jsou stavby inženýrského stavitelství, které budou i v současné situaci hlavními investičními příležitostmi.

Výroba stavebních hmot v roce 2007
Průmyslová výroba stavebních hmot jako celek zaznamenala v roce 2007 výrazný nárůst hospodářského výsledku téměř ve všech oborech. Celkový objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v běžných cenách průmyslu stavebních hmot v České republice vzrostl v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 o více než 20 % a dosáhl objemu přes 98 miliard Kč.
Největší relativní nárůst tržeb zaznamenala kromě zpracování přírodního kamene (nárůst o více než 70 %) zejména výroba pálených zdicích materiálů, výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků a výroba jiných minerálních výrobků nekovových (u všech tří oborů nárůst o více než 30 %).

TOP STAV 100
Organizátor jedenáctého ročníku TOP STAV 100 – ÚRS PRAHA, a.s., ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a hlavním mediálním partnerem časopisem Stavebnictví, si je vědom rostoucí váhy informací o významných stavebních firmách, které rozhodujícím způsobem ovlivňují produkční schopnost stavebního odvětví, tzn. vlastní stavební výroby a výroby stavebních hmot. Tyto firmy profilují technickou, technologickou i kvalitativní stránku výstavby. Nejen pro domácí i zahraniční investory, ale i pro další účastníky stavebního procesu je TOP STAV 100 cennou informací o firmách působících ve výrazně konkurenčním prostředí stavebního trhu a zaujme i čtenáře obdobně jako předchozí ročníky.
Zveřejněné údaje o jednotlivých firmách uvedené v TOP STAV 100 pro rok 2007 byly získány přímo od podniků, které byly osloveny formou rozsáhlé ankety. Nemusí se tím pádem jednat o úplný výčet největších podniků. Významným kritériem výběru totiž byla transparentnost ekonomiky firem vyjádřená publikováním jejich ekonomických výsledků a ochotou poskytnout informace. Alespoň touto cestou je třeba poděkovat těm podnikům a jejich managementu, kteří spolupracovali při jedenáctém ročníku.
Údaje jsou v tomto ročníku poprvé převzaty jak z nekonsolidovaných účetních závěrek jednotlivých podniků, tak z konsolidovaných závěrek. Možnosti publikovat i konsolidované údaje, které komplexněji zobrazují ekonomický potenciál kapitálově provázaných skupin firem, byl dán prostor na základě iniciativy některých firem, které se pravidelně účastní ankety. Tržby podniků uvedené v jednotlivých tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, výrobků a služeb a spolu s tržbami za stavební činnost vyjadřují uplatnění podniku na stavebním trhu. Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění. Aktiva představují hodnotu celkových aktiv. Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu i porovnání ekonomické výkonnosti podniků.
V letošním ročníku je nově publikován žebříček TOP 10 podniků podle rentability aktiv (10 stavebních podniků a 10 výrobců stavebních hmot a materiálů). Dále je publikován i žebříček TOP 10 podniků podle velikosti tržeb za stavební činnost.
Kromě vlastních TOP žebříčků jsou zveřejněny základní údaje o vývoji stavebnictví do roku 2007 (produkci, organizační struktura, ekonomické charakteristiky), které umožňují širší pohled na české stavebnictví z pohledu podnikatelské sféry.

Ing. Zdeněk Kunc, CSc.
ÚRS PRAHA, a.s. 

 

 Běžné ceny

 

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007

 

mld. Kč – běžné ceny

Celkem

687,5

727,2

746,1

794,8

856,7

budovy/stavby

338,2

358,3

387,6

427,9

468,2

stroje/zařízení

313,0

328,1

320,4

326,3

347,6

ostatní

36,3

40,8

38,1

40,6

41,0

 

Podíl na tvorbě HFK v %

Celkem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

budovy/stavby

49,2

49,3

51,9

53,8

54,6

stroje/zařízení

45,5

45,1

42,9

41,1

40,6

ostatní

5,3

5,6

5,1

5,1

4,8

¤ Tvorba hrubého fixního kapitálu (HFK) ve věcném členění 
 

 

Počet

Procento

Subjekty v Registru ČSÚ celkem

2 481 863

100,00

 

 

 

Subjekty s převažující stavební činností (OKEČ 45)

 287 607

 11,59

z toho

 

 100,00

soukromí podnikatelé – fyzické osoby

 242 300

 84,25

zapsaní v Obchodním rejstříku

 2 796

 0,97

obchodní společnosti

 21 007

 7,03

akciové společnosti

 883

 0,31

společnosti s ručením omezeným

 19 004

 6,61

družstevní organizace

 746

 0,26

státní podniky

47

0,02

¤ Počet a skladba stavebních podniků podle vybraných právních forem k 31. 12. 2007 
 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

tisíce
meziroční změna v %

169,6
+1,2

149,2
–12,0

140,8
–5,6

149,3
+6,0

153,6
+2,9

142,9
–7,0

135,4
–5,3

117,4
–13,3

¤ Počet vydaných stavebních povolení 
 

Stav k 31. 12.

Tuzemsko

Nová výstavba

Budovy bytové

Budovy nebytové nevýrobní

Budovy nebytové výrobní

Inženýrské stavby

Vodohosp. stavby

 Procento

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

64,6
69,9
72,5
71,2
77,1
69,1
68,1
65,4

64,8
70,2
72,3
71,1
77,1
68,5
68,0
65,0

48,9
42,9
47,4
35,1
37,9
20,6
16,2
12,9

59,8
61,9
58,8
58,2
61,4
56,9
59,4
44,6

20,9
27,8
37,3
41,6
21,4
13,9
18,2
14,1

84,5
85,8
88,0
90,8
93,6
92,1
92,2
93,5

81,1
86,1
76,0
90,4
90,3
89,2
88,9
83,0

¤ Podíl veřejného sektoru podle objemu zakázek 
 

 

Mzda

Roční růst

Relace

 

 Kč

 %

 %

Stavebnictví

21 956

8,4

101,2

Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství
Chov ryb, rybolov
Těžba nerostných surovin
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody

16 357
17 370
25 917
20 424
28 156

10,2
3,2
7,1
7,4
6,9

75,4
80,1
119,5
94,2
129,8

Obchod, opravy motor. vozidel a spotřebního zboží
Ubytování a stravování
Doprava, skladování a spoje

21 875
15 529
23 174

9,2
10,5
6,2

100,8
71,6
106,8

Finanční zprostředkování
Nemovitosti a pronájmy, podnikatelské činnosti

41 541
24 013

4,6
6,9

191,5
110,7

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

24 636
19 429
19 915
17 857

7,6
5,8
4,7
7,8

113,6
89,6
91,8
82,3

Celkem

21 692

7,3

100,0

¤ Průměrná měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví v roce 2007 
 

 

Výrobky PSH za rok 2007 a 2006

OKEČ

Výrobek

M. j.

Rok 2007

Rok 2006

%

141

Žula surová

t

227 634

203 293

112,0

141

Pískovec surový

t

15 366

29 698

51,7

141

Těžba vápenců

t

6 229 755

5 756 718

108,2

142

Křemičité a křemenné písky

t

2 652 362

2 973 011

89,2

142

Těžba štěrkopísků

t

16 036 363

16 931 536

94,7

142

Drcené kamenivo

t

34 254 056

34 810 450

98,4

142

Mramorové granuly, drť a prach

t

357 979

316 665

113,0

142

Kaolin plavený

t

1 102 642

1 033 257

106,7

263

Obkladové materiály neglazované

m2

7 460 436

7 966 983

93,6

263

Obkladové materiály glazované

m2

23 814 757

23 085 379

103,2

263

Obkladové materiály celkem

m2

31 275 193

31 052 362

100,7

264

Střešní krytina pálená

t

240 564

238 723

100,8

265

Cement

t

4 898 530

4 236 788

115,6

265

Vápno pálené

t

1 073 795

1 016 373

105,6

265

Vápenný hydrát

t

146 125

169 694

86,1

265

Sádra pálená

t

112 151

162 893

68,8

265

Suché omítkové a maltové směsi

t

1 258 849

1 776 693

70,9

266

Výroba betonových směsí

t

14 499 306

14 325 231

101,2

266

Betonová střešní krytina

t

2 480 749

1 769 706

140,2

266

Prefabrikované stavební dílce

m3

880 026

737 647

119,3

266

Sádrokarton

m2

40 659 709

41 792 854

97,3

266

Vláknocementová krytina

m2

22 747 714

25 933 999

87,7

268

Minerální tepelné izolace

t

200 362

135 573

147,8

¤ Výroba vybraných stavebních hmot a materiálů. Pramen ČSÚ.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007