arrows Soutěže arrows Stavební firma roku arrowsStavební firma roku 2007
text: redakce
číslo: 02/08
Stavební firma roku 2007
Vypisovatelem soutěže Stavební firma roku je Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Zástupci vítězných firem převzali ocenění v Betlémské kapli při vyhlašování vítězů Stavba roku 2007. Časopis Stavebnictví prezentuje všechny vítězné stavby ze soutěže Stavba roku 2007, nicméně nesmějí zůstat bez povšimnutí ti, kteří kvalitní stavby – ať už oceněné či ne – realizují.
odeslat odeslat    tisk tisk

SMP CZ, a.s.

SMP CZ, a.s., vyhrála v kategorii Stavební firma s více než 200 zaměstnanci. V loňském roce se jí podařilo zvýšit zisk o 75 %. Stala se dodavatelem prestižní zakázky rekonstrukce Karlova mostu. Na otázky odpovídal personální ředitel a mluvčí společnosti Ing. Pavel Kameník. 

Jak je pro vás marketingově významné ocenění Stavební firma roku 2007?
Samozřejmě, ocenění Stavební firma roku je pro nás ohromná reklama. Vnímáme získané ocenění jako uznání naší firmy. Být firmou roku ve své kategorii je bezpochyby pozitivní signál i pro všechny naše partnery.

Vnímáte toto ocenění jako závazek jak pro rozvoj firmy samotné, tak vůči jejím klientům?
Určitě, každé získané ocenění je závazek. Většina partnerů měří „kritičtějším“ metrem, ale na druhou stranu toto získané ocenění určitě „nastartovalo“ v nás samotných chuť posunout laťku ještě o kousek dál, resp. výš.

Proč myslíte, že v období stavební konjunktury získala ocenění právě SMP CZ?
V posledních pěti letech jsme změnili firmu z ryze mostní firmy na firmu, která diverzifikovala do dalších segmentů stavebního trhu. Prosadili jsem se v oblasti vodohospodářských staveb, působíme ve stavbách podzemních a průmyslových. Vstup do dalších oborů s sebou přinesl růst obratu, kterého se podařilo dosáhnout s nezměněným počtem pracovníků. Změnila se struktura společnosti a byl zaveden modernější systém řízení. Zlepšovaly se i ekonomické a finanční parametry a v neposlední řadě jsme například důslednou prevencí snížili úrazovost na polovinu. Naše firma je držitelem celé řady certifikátů. Nejsme však jejich sběrateli, k plnění požadavků všech těchto systémových norem přistupujeme zodpovědně a plníme je. Je to náročnější, ale i to je možná důvod, proč jsme Stavební firmou roku.

Která realizace byla pro firmu SMP CZ v loňském roce nejdůležitější a proč, a která nejsložitější a proč?
Nerozlišujeme stavby na nejdůležitější, nejzajímavější. Každou zakázku, pro kterou se rozhodneme a kterou nakonec získáme, realizujeme se stejnou pečlivostí přístupem. Každou stavbu řídíme tak, aby byly splněny smluvní požadavky, tzn. termín, kvalita, náklady a samozřejmě i „nulová“ úrazovost a šetrný přístup k životnímu prostředí. Samozřejmě, stavby se liší technickou i organizační náročností, liší se finančním objemem, ale každá stavba má i svá specifika, která takovému rozdělení brání. Pokud bychom ale měli jmenovat to nej…, pak asi největší výzvou je oprava Karlova mostu a rekonstrukce významné části Elektrárny Tušimice.

Jaká zakázka či organizační změna by měla pro firmu SMP CZ být vrcholem stavební sezony 2008 a proč?
Je začátek února a rok 2008 přinese zcela jistě celou řadu překvapení. Na vrchol sezony si ještě musíme počkat.

Současná příznivá ekonomická situace ve stavebnictví firmám přináší i jisté problémy – nedostatek kvalifikovaných pracovníků; vyšší ceny stavebních materiálů; administrativa spojená s čerpáním evropských dotací, která zdržuje realizaci projektů… Jakým způsobem se s těmito a dalšími problémy vyrovnáváte?
Každá doba má své problémy. Plánujeme ve střednědobém horizontu a daří se nám většinu rizik eliminovat důslednou prevencí. Neustále hledáme rezervy ve vlastních řadách, snažíme se prosadit taková řešení, která přinesou mimo jiné i materiálovou úsporu. Jednoduše řečeno, jsme a musíme být aktivní a na většinu potenciálních problémů se připravit tak, aby nás nepřekvapily.

STAVOS Brno, a.s.

V kategorii Stavební firma do 200 pracovníků cenu obdržela STAVOS Brno, a.s., která vykazuje dynamiku rozvoje ve všech základních ukazatelích a má, mimo jiné, osvědčení pro práci v jaderných elektrárnách. Na otázky odpovídal Ing. Aleš Zadražil, předseda představenstva a ředitel společnosti.

Jak je pro vás marketingově významné ocenění Stavební firma roku 2007?
Ocenění jistě zvýší prestiž firmy a rovněž se kladným způsobem dostane do povědomí investorů, ale i naší konkurence.

Vnímáte toto ocenění jako závazek jak pro rozvoj firmy samotné, tak vůči jejím klientům?
Samozřejmě. Jestliže jakákoliv firma ustrne a dál se nevyvíjí, neprovádí změny směřující k vylepšení výroby, efektivity práce, k rozvoji lidí, tak postupně ztrácí na trhu a její úroveň klesá.

Proč myslíte, že v období stavební konjunktury získal ocenění právě STAVOS Brno?
Tato otázka by spíše měla směřovat na komisi, ale pokud chcete slyšet můj názor, tak jsem přesvědčen, že důvodem je patnáctileté působení naší firmy ve stabilizované podobě se všemi standardy, které ke stavební firmě patří. Máme zaveden a udržujeme efektivní systém řízení firmy, disponujeme všemi dostupnými certifikáty řady ISO 9001, EMS 14001, OHSAS 18001 a dalšími osvědčeními pro různé činnosti při provádění stavebních prací a v neposlední řadě zkušeným personálem techniků a dělníků.

Která realizace byla pro STAVOS Brno v loňském roce nejdůležitější a proč, a která nejsložitější a proč?
Mezi nejdůležitější a současně nejsložitější realizace stavební zakázky patřila série modernizací a rekonstrukcí na Jaderné elektrárně Dukovany. Jde o zcela jiné prostředí pro stavební práce od přípravy přes vlastní realizaci a kontrolu stavebních prací, protože se dílo realizuje za provozu elektrárny. Tyto práce vyžadují dodržovat striktně předpisy a režim pro výstavbu v jaderných elektrárnách.

Jaká zakázka či organizační změna by měla pro vaši firmu být vrcholem stavební sezony 2008 a proč?
Organizační změnu neplánujeme. Pouze se chceme velmi intenzivně zaměřit na získání a stabilizaci dělnických profesí. Za rozhodující zakázku naší firmy v roce 2008 považuji výstavbu vlastního developerského projektu v Brně-Slatině. Jde o Bytový komplex Šmahova, jehož první etapu výstavby (167 bytů) dokončíme v květnu 2008 a druhá etapa výstavby 135 bytů bude dokončena v prosinci 2008. Tato zakázka je důležitá z důvodu ekonomického zhodnocení dlouhodobě investovaných prostředků.

Současná příznivá ekonomická situace ve stavebnictví firmám přináší i jisté problémy – nedostatek kvalifikovaných pracovníků; vyšší ceny stavebních materiálů; administrativa spojená s čerpáním evropských dotací, která zdržuje realizaci projektů… Jakým způsobem se s těmito a dalšími problémy vyrovnáváte?
Pokusím se na tuto širokou otázku odpovědět krátce a výstižně. K otázce kvalifikovaných lidských zdrojů. To je již delší dobu značný problém, který začíná v nepromyšlené politice státu, respektive jeho výkonné složky ministerstva školství, kdy se přeceňuje zajištění středoškolského vzdělání téměř pro každého žáka a úplně se potlačilo učňovské školství, jeho prestiž a význam klesly na nejnižší možnou úroveň. Vychovávat si vlastní učně je pro firmu naší velikosti neřešitelné, a proto je možné získat nové zaměstnance pouze ekonomickými nástroji a přívětivým pracovním prostředím.
Zvyšování cen materiálů a vstupů je jedním z důvodů, že rentabilita stavebních firem je obecně nízká – řádově v jednotkách procent – a nevidím jinou možnost, než postupně zvedat ceny stavebních prací, což by umožnilo i zvýšit mzdy dělnických profesí, a tím vytvořit přirozený předpoklad vyššího zájmu o stavební dělnické profese.
Pokud se týká realizace projektů, zakázek z peněz Evropské unie, tak musím zatím konstatovat, že naše „vládní administrativa“ zbytečně komplikuje jejich přípravu v nepřehledném množství programů, a tudíž se neustále odsouvá vlastní čerpání peněz, což může přinést do budoucna nahromadění stavebních prací, které nebude mít kdo realizovat.

Stavební společnost V&V Nový Jičín, spol. s r.o.

V kategorii Stavební firma do 25 pracovníků ocenění získala Stavební společnost V&V Nový Jičín, spol. s r.o., která je zaměřena na opravy panelových domů, výstavbu rodinných domů a rekonstrukce budov. Na otázky odpovídal jednatel společnosti Ing. Jiří Vrba.

Jak je pro vás marketingově významné ocenění Stavební firma roku?
S ohledem na to, že ocenění bylo uděleno ke konci roku 2007, očekáváme, že vlastní vliv tohoto ocenění při získávání zakázek by se mohl promítnout až v průběhu roku 2008. Už dnes ale velice kladně vnímáme toto ocenění při jednáních se stálými investory a obchodními partnery, kteří jsou se získáním tohoto ocenění obeznámeni. Okamžitý význam ocenění se projevuje rovněž při jednáních se spolupracovníky a kolegy stavbaři z jiných firem.

Vnímáte toto ocenění jako závazek jak pro rozvoj firmy samotné, tak vůči jejím klientům?
Je to opravdu velký závazek a všichni pracovníci naší firmy to takto chápou a berou jej za svůj. Uznání oprávněných požadavků klientů na kvalitu, organizaci práce a přístup k zákazníkovi neznamená pouze zlepšení práce vně firmy, ale samozřejmě i vzájemných vztahů uvnitř firmy samotné.

Proč myslíte, že v období stavební konjunktury získala ocenění právě V&V Nový Jičín?
Působnost naší firmy je z velké části zaměřena na realizaci staveb občanské výstavby, kde konkurence, ale především nároky zákazníků neustále rostou a pohled na výsledné dílo je pod přísnou kontrolou velkého množství občanů. Na druhou stranu, když se dílo podaří, je tzv. vidět, o stavbách se hovoří a je potom namístě takové dílo prezentovat i před odbornou veřejností.

Která realizace byla pro V&V Nový Jičín v loňském roce nejdůležitější a proč, a která nejsložitější a proč?
K nejdůležitějším i nejsložitějším stavbám určitě patří rekonstrukce fasády kina Květen v Novém Jičíně, kdy záměrem ze strany investora (města Nový Jičín) bylo uvést fasádu do původní historické podoby ze třicátých let, a to jak strukturou použité omítky, tak obnovou původního barevného řešení fasády. Nedílnou součástí celkové rekonstrukce bylo obnovit konstrukci zastřešení hlavního vstupu s osvětlením a nově vytvořit světelnou vertikální rampu s neonem a novým nápisem. Důležitost celé realizace byla dána již předem požadavkem investora dokončit dílo v termínu tradičních slavností města, kterých se účastní hosté z družebních měst Německa, Itálie, Polska a Slovenska. Složitost díla spočívala v omezeném prostoru, potřebném pro celou realizaci, vč. zařízení staveniště – budova se nachází v centru městské památkové rezervace – a rovněž provoz kina nesměl být omezen. Náročnost spočívala i v tom, že některé technické postupy bylo možno stanovit až po odkrytí původních konstrukcí a zvolit pak správnou technologii oprav.

Jaká zakázka či organizační změna by měla pro vaši firmu být vrcholem stavební sezony 2008 a proč?
Stavební sezona 2008 v zakázkové oblasti bude v rozhodující míře zaměřena na opravy panelových a bytových domů. Vrcholem naší činnosti by mělo být rozšíření systému managementu jakosti o získání certifikátu environmentálního managementu podle ISO 14001, a tím ještě lépe konkurovat na stavebním trhu.

Současná příznivá ekonomická situace ve stavebnictví firmám přináší i jisté problémy – nedostatek kvalifikovaných pracovníků; vyšší ceny stavebních materiálů; administrativa spojená s čerpáním evropských dotací, která zdržuje realizaci projektů… Jakým způsobem se s těmito a dalšími problémy vyrovnáváte?
Největším problémem celého odvětví stavebnictví je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jedním ze způsobů, jak se s tímto problémem vyrovnat, je udržet si kmenový stav svých pracovníků, a to nejen finančním oceněním, ale i vytvořením vhodného pracovního prostředí a dobrých vztahů na pracovišti. Bohužel s ohledem na trvající nedocenění stavební profese a nabídek práce velkých investorů mimo stavebnictví to je stále obtížnější. Z těchto důvodů musíme stále ve větší míře řešit tento nedostatek subdodavatelsky, a to jak z okruhu tuzemských pracovníků a firem, tak i zahraničních, u nichž ovšem kvalita není vždy odpovídající našim požadavkům a výběr těchto dělníků musí být pečlivý. Další možností, jak částečně řešit tento problém, je úzká spolupráce se SOU v našem regionu, kde zajišťujeme odbornou praxi v oboru zedník na našich stavbách a dále hodláme finančně podporovat žáky v případě, že se zaváží nastoupit po vyučení u naší firmy.
Zvyšující se ceny stavebních materiálů, úprava DPH a růst cen vstupů určitě prodraží konečné stavební dílo. To jistě způsobí pokles okamžité poptávky po stavebních pracích. Na tyto faktory musíme reagovat konkurenceschopností naší firmy jak v kvalitě realizovaného díla, odváděného našimi lidmi, tak v termínové disciplíně, organizaci práce a z toho plynoucího snižování nákladů. Potom nemáme obavy udržet se na stavebním trhu a pro další naši činnost jsem optimista.Stavební firma rokuLicence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007