arrows Soutěže arrowsStavba roku Středočeského kraje 2012: vyhlášení výsledků soutěže
Text: redakce
číslo:
Stavba roku Středočeského kraje 2012: vyhlášení výsledků soutěže
Byl vyhlášen první ročník soutěže, přihlásilo se celkem 29 staveb, které porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.
odeslat odeslat    tisk tisk
Vypisovatelé:
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, ČKAIT OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČSSI OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČKA OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST SPS PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY, OBEC ARCHITEKTŮ, KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

Soutěž je vypsána pod záštitou:
Hejtmana Středočeského kraje

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Informace o soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012:

Byl vyhlášen první ročník soutěže, přihlásilo se celkem 29 staveb, které porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.
Dne 20. 4. 2012 bylo rozhodnuto o deseti stavbách, které byly nominovány na Titul Stavba roku Středočeského kraje.
Od 23. 4. 2012 do 30. 5. 2012 (10:00 hod) byla možnost hlasování o Cenu veřejnosti na www.stavbaroku.cz, hlasování probíhalo na všech přihlášených stavbách.
Hlavní ceny a Zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním večeru dne 30. 5. 2012 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.

CENY A OCENĚNÍ:


A) Titul Stavba roku Středočeského kraje
- na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 1/3 přihlášených staveb
- na titul Stavba roku bude porotou vybrána 1 stavba z nominovaných

B) Cena hejtmana Středočeského kraje
- Cenu hejtmana udělí hejtman 1 stavbě z nominovaných staveb za největší přínos Středočeskému kraji

C) Zvláštní ceny
Porota může doporučit udělení těchto cen:
-    Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
-    Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu
-    Cena za nejlepší investiční záměr
-    Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace
-    Cenu za rozvoj bydlení
-    Cenu za dopravní infrastrukturu
-    Cena za energetickou úspornost
-    Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby
-    Zvláštní cena

D) Cena veřejnosti
- Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže.


Poslání soutěže:
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.


Kritéria hodnocení:
Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezávislá sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a titul a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění.
Není přípustné, aby se člen rady ani člen poroty podílel na přihlášeném díle.

Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií:
-    kvalita investičního záměru,
-    začlenění stavby do okolí,
-    architektonická kvalita stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost,
-    kvalita stavebních a řemeslných prací,
-    hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti,
-    spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
-    další kritéria dle uvážení poroty.

Členové poroty:

Mgr. Klára Zubíková – předsedkyně poroty
Ing. Ladislav Brett
Ing. Milan Komínek
Ing. arch. Tomáš Bezpalec
Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Ing. Aleš Novák
Ing. Bohuslav Štancl, MBA

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Zvláštní ceny:

Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu

NOVÁ RADNICE MILOVICE

Autor:     ai5 s.r.o.
MgA. Mikuláš Medlík
Mg.A. Přemysl Kokeš
Ing. Jaroslav Kroupa
Ing. Bohuslav Mansfeld
Projektant:     Ing. Bohuslav Mansfeld
Ing. Jaroslav Kroupa
Dodavatel:     Konstruktiva Konsit, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.:     Ing. Lukáš Galert
Vedoucí projektant, aut. os.:     Ing. Jaroslav Kroupa
Investor:     MĚSTO MILOVICE

Vybudování nových prostorů pro účely městského úřadu, oddací síně, jednacího sálu, knihovny, služebny městské policie, ordinací a kluboven a zároveň přestavba rozsáhlého objektu, v minulosti sloužícího armádě, představuje významný počin v revitalizaci obce, která byla dříve součástí bývalého vojenského prostoru. Architektonické řešení je ukázkou střídmého a promyšleného konceptu s důrazem na prezentaci společenských prostorů radnice a její otevřenosti veřejnosti.


Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu

MUZEUM DOBROVICE

Autor:     Akad. arch. Vladimíra Axmannová
Ing. Petr Wudy
Ing. Roman Renč
Ing. František Bartoš
SGL projekt s.r.o. - ak. arch. Jiří Javůrek, Ing. arch. Silvie Bednaříková
Dodavatel:     Metrostav a.s., divize 1
Stavbyvedoucí, aut. os.:     Pavel Szmek
Jan Papík
Karel Šubrt
Jaroslav Krkavec
Investor:     Dobrovická muzea, o.p.s.

Stavba je ukázkou pečlivého přístupu k architektonickému a stavebnímu řešení rekonstrukce nemovité kulturní památky, založeného na střídmosti materiálů a respektování historického uspořádání hmot. Funkční využití pro Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice představuje významný počin v prezentaci této oblasti industriálního dědictví přesahující rámec Středočeského kraje.


Cena za nejlepší investiční záměr

OBNOVA HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA VLAŠIM
Autor:     Ivan Hořejší
Jan Hořejší
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER 2H s.r.o.
Dodavatel:     STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Jih
Stavbyvedoucí, aut. os.:     Vlastimil Ptáček
Vedoucí projektant, aut. os.:     Ivan Hořejší
Přihlašovatel:     ARCHITEKTONICKÝ ATELIER 2H s.r.o.
Investor:     Město Vlašim

Rekonstrukce povrchových úprav historických náměstí, zámeckého nádvoří, návazných komunikací představuje rozsáhlý investiční a stavební počin města Vlašim, který významně kultivuje veřejný prostor a je součástí obrazu historického středu města.


Cenu za dopravní infrastrukturu

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU KOLÍN
Autor:     Jiří Schindler
Pavel Ryjáček, Ph.D.
Pavel Očadlík
Jan Henzl
Projektant:     Sdružení VPÚ DECO PRAHA a SUDOP Praha zmocněnec VPÚ DECO PRAHA a.s.
Dodavatel:     sdružení Viamont DSP, Eurovia CS a EDS hold zastoupené společností Viamont DSP a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.:     Bedřich Šafařík
Vedoucí projektant, aut. os.:     Jiří Schindler
Přihlašovatel:     VPÚ DECO PRAHA,a.s.
Investor:     Česká republika Ředitelství vodních cest ČR

    
Stavba je ukázkou koncepčně promyšleného kvalitního inženýrského díla, které zaujme tvarovou, ale přesto výraznou jednoduchostí hmot. Je dílem, které rozvíjí dopravní infrastrukturu a obohacuje veřejný prostor svým jednoduchým designem. Stavba je tak dobrým doplněním panoramatu Kolína v sousedství jedné z nejvýznamnějších kolínských architektonických dominant – elektrárny arch. Jaroslava Frágnera.


Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby

OBNOVA RYBNIČNÍ SOUSTAVY ČERNÝ KŘÍŽ
Autor:     Martin Poláček
Projektant:     Martin Poláček
Dodavatel:     PAS PLUS s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.:     David Bosák
Vedoucí projektant, aut. os.:     Martin Poláček
Přihlašovatel:     PAS PLUS s.r.o.
Investor:     AGRO BIO PRO s.r.o.

Znovuvybudování soustavy pěti rybníků významně kultivuje krajinu. Navržené řešení se svým novátorsky nenásilným, malebným a citlivým způsobem navrací k tradičním hodnotám dobrého a vnímavého hospodáře, který prostou a střízlivě provedenou kaskádou chrání lidské hodnoty před záplavami, zároveň však působí tak, jakoby jej příroda vytvořila sama. Lidská ruka byla vedena moudrostí a citem.  


Cena za drobnou architekturu v krajině

KAPLE ST. PIERRE
Autor:     ATELIER MOZKYT
Rudolf Grimm
Jiří Dostál
Dodavatel:     STAVAKU s.r.o.
Vedoucí projektant, aut. os.:     Oliver Kálnássy
Přihlašovatel:     Rudolf Grimm
Investor:     Jan Maštalíř


Stavba kaple je zajímavou ukázkou zakomponování drobné stavby, privátního sakrálního prostoru, ve volné krajině. Autor kombinoval velmi střízlivě moderní prvky s tradičním architektonickým tvaroslovím.Titul Stavba roku Středočeského kraje

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ
Autor:     Jaroslav Sýkora, ÚZEMNÍ PLÁNY A PROJEKTY STAVEB
Dodavatel:     POHL CZ, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.:     Karel Biskup
Vedoucí projektant, aut. os.:     Jan Mrzílek
Přihlašovatel:     POHL CZ, a.s.
Investor:     MĚSTO SLANÝ
Rekonstrukce obloukového kamenného mostu s vodním příkopem, který byl součástí středověkého opevnění města Slaný, představuje zásadní změnu architektonicko – urbanistického řešení nástupu do historického středu města. Obnova mostu je ukázkou kvalitního architektonického konceptu, založeného na jednoduchosti tvarů a materiálového řešení a práci se sochou. Rekonstrukce mostu tak velmi dobře navazuje na hodnoty městské památkové zóny Slaného a zároveň řeší náročné novodobé technické požadavky.Cena hejtmana Středočeského kraje

REKONSTRUKCE ULIC A DLAŽEB HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA KUTNÁ HORA
Autor:     Miroslav Ondrák
Projektant:     Miroslav Ondrák
Dodavatel:     SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.:     Jitka Kabátková
Vedoucí projektant, aut. os.:     Jiří Kejval
Přihlašovatel:     Město Kutná Hora
Investor:     Město Kutná Hora

Obnova povrchů komunikací a revitalizace parku v průčelí chrámu sv. Barbory představuje zásadní změnu ve vnímání veřejného prostoru v historickém jádru městské památkové rezervace Kutná Hora, zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jednoduché materiálové a prostorové řešení je založené na maximálním respektování památkových hodnot města. Stavba je v rámci obdobních stavebních úprav ojedinělá i svým plošným rozsahem.


Cena veřejnosti

NOVÁ RADNICE MILOVICE
Autor:     ai5 s.r.o.
MgA. Mikuláš Medlík
Mg.A. Přemysl Kokeš
Ing. Jaroslav Kroupa
Ing. Bohuslav Mansfeld
Projektant:     Ing. Bohuslav Mansfeld
Ing. Jaroslav Kroupa
Dodavatel:     Konstruktiva Konsit, a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.:     Ing. Lukáš Galert
Vedoucí projektant, aut. os.:     Ing. Jaroslav Kroupa
Investor:     MĚSTO MILOVICE
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Insurance working capital. Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007