arrows Soutěže arrows Montované domy arrowsSoutěž Dřevěný dům 2008
foto: archiv Nadace dřevo pro život
text: Ing. Jan Řezáč
číslo: 02/09
Soutěž Dřevěný dům 2008
V letošním roce se konal II. ročník soutěže Dřevěný dům, jejímž cílem je podpořit realizaci staveb na bázi dřeva jako jediného běžně používaného tuzemského obnovitelného stavebního materiálu. Dalším cílem soutěže je umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení v rámci udržitelného rozvoje a stavění a nabídnout kvalitní, soutěží „auditované“ domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků.
odeslat odeslat    tisk tisk


Poslání soutěže
Hodnocení poroty
Soutěž Dřevěný dům 2008 vyhlásila Nadace dřevo pro život společně s Ministerstvem zemědělství ČR a Českou komorou architektů. Hlavním cílem soutěže, která je otevřena pro široké spektrum uchazečů: architekty, stavební inženýry, studenty a ostatní zájemce se zkušenostmi v navrhování dřevostaveb, je podpora výstavby moderních dřevostaveb na území České republiky a vytvoření databáze kvalitních návrhů nízkoenergetických domů, a jejich následná nabídka veřejnosti.

Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích:

  • Nízkoenergetický „dřevěný“ rodinný dům
  • Nízkoenergetický „dřevěný“ bytový dům

Výsledky byly vyhlášeny 23. dubna 2008 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně. Soutěže se zúčastnilo 180 autorů se 79 soutěžními pracemi. Celkem bylo oceněno třináct návrhů v kategorii Rodinný dům a tři návrhy v kategorii Bytový dům a byly rozděleny odměny ve výši 1,2 mil. Kč. V kategorii Bytový dům byla udělena pouze dvě třetí místa. Novinkou tohoto ročníku soutěže bylo veřejné internetové hlasování (anketa) o nejhezčí soutěžní návrh.
„Do soutěže Dřevěný dům 2008 o nejlepší návrhy dřevostaveb rodinného domu se v letošním roce přihlásilo 63 návrhů a v kategorii Bytový dům soutěžilo 16 přihlášených návrhů. Porota se spolu s přizvanými znalci shodla na názoru, že výtvarná i technická kvalita soutěžních prací o 100 % převyšuje úroveň dosaženou v prvním ročníku. To je dobrá zpráva pro všechny investory, kteří uvažují o stavbě moderní dřevostavby. Je tu již množství týmů, které si kvalifikovaně poradí nejen s dřevostavbou, ale i s jejím nízkoenergetickým řešením. Zejména konstrukční detaily byly u celé řady návrhů navrženy naprosto profesionálně,“ uvedl předseda hodnoticí poroty soutěže Ing. arch. Josef Smola.
„Soutěž Dřevěný dům 2008 je jednou z forem, jak účelně oslovit nejenom vlastní soutěžící architekty, ale i širokou veřejnost a vzbudit její zájem o praktické využívání dřeva. Proto jsme rádi, že se náš podnik stal opět generálním partnerem soutěže,“ zhodnotil poslání soutěže Ing. Jiří Novák, generální ředitel společnosti Lesy ČR.

1. cena – kategorie Rodinný dům – autoři:
Ondřej Chybík, doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

Výborný, přesvědčivý, architektonicky brilantní, skvěle prezentovaný návrh, integrující všechny předpoklady kvalitního nízkoenergetického rodinného domu se stáním pro auto, zapuštěným pod úrovní terénu pod domem. Respektuje regionální tvarosloví. Dům je situován v ose zadaného pozemku, orientovaného delší osou ve směru sever–jih. Jednoduchá kompaktní hmota krytá sedlovou střechou svědčí o znalostech a poučeném přístupu k problematice energeticky úsporných staveb. Zaujme přehledná racionální dispozice, se zajímavými průhledy, v níž porota spatřuje moderní odkaz na Raumplan architekta Adolfa Loose. Dobře navržené detaily (s jedinou výhradou – řešení detailu u římsy sedlové střechy, který by jistě dalším vývojem doznal podstatných změn). Dům by byl realizován, vzhledem k rozvrhu v několika úrovních, ve vyšší cenové relaci. Pro dobře situované klienty by se mohl stát variantou atraktivního, energeticky úsporného bydlení v souladu s evropskými trendy. Z hlediska hodnocení znalců návrh přesvědčivě splňuje limity kladené na nízkoenergetické domy.

Ondřej Chybík, doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

2. cena – kategorie Rodinný dům – autoři:
Martin Příhoda, Stanislav Kučera, Dagmar Donaťáková
Komplexní přístup a přesvědčivá prezentace autorů k návrhu nízkoenergetické dřevěné stavby. Atraktivní převýšená hmota architektonicky pozoruhodného, jednoduchého domu, krytého sedlovou střechou bez přesahu. Zvolená koncepce demonstruje využití všech principů nízkoenergetických domů, a to na nikoliv optimálním pozemku. Dům je situován u severozápadní hranice pozemku orientovaného delší osou ve směru západ–východ. Dispoziční řešení je čisté a přehledné, možná s diskutabilním prvkem vloženého příčného schodiště. Škoda jen, že není využito prostoru krovu pro obytné účely. Konstrukce obvodového pláště je navržena z žebříků z lepeného dřeva. Vyniká dobře zpracovanými detaily. Problematicky se může jevit pouze skladba střechy. Autorem předložený návrh má všechny předpoklady cenově dostupného nízkoenergetického domu, který s přehledem obstál i při hodnocení znalců z hlediska stavební fyziky.

Martin Příhoda, Stanislav Kučera, Dagmar Donaťáková

3. cena – kategorie Rodinný dům – autoři:
Petr Kasl, Michal Fischer
Rodinný dům je situován při severozápadní hranici zadaného pozemku orientovaného delší osou ve směru sever–jih. Lapidární, architektonicky čistá „dřevěná krabice“ s odděleným prostorem pro parkování. Přehledně řešená úsporná dispozice dřevěného rodinného domu pro mladou čtyřčlennou rodinu i s ohledem na světové strany a situování na pozemku. Diskutabilní je pouze vstup do koupelny ze zádveří. Jižní průčelí orientované do zahrady je správně stíněno přesahy střechy v rámci zvoleného architektonického konceptu. Poučené je řešení detailů s výhradou nevhodné polohy oken v líci pláště, která vede k  tepelným mostům. Návrh provětrávané laťované fasády a problematického uzavírání výklopných částí u relativně malého domu povede k prodražení investice. Kvalitní komplexní řešení svědčí o dosažení nízkoenergetického standardu.

Petr Kasl, Michal Fischer

Přihlášené soutěžní práce v kategorii Nízkoenergetický Bytový dům prokázaly svými parametry, že návrh dřevěného bytového domu patří k velmi náročným úkolům.

3. cena – kategorie Bytový dům – autoři:
Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana Stopková

Porotu tento návrh domu na louce dílčím způsobem oslovil. Řeší bytový dům jako barevnou linku, komponovanou z jednotlivých schodišťových sekcí o šesti bytech, která může sledovat průběh vrstevnic terénu a jejich zalomení. Hmota domu je zastřešena nízkou sedlovou střechou a oživena nepravidelným rytmem oken a zapuštěných lodžií na jižním průčelí. Parkování je v suterénu v otevřených přístřešcích, doplněných o skladové prostory pro jednotlivé byty. Autor využívá rozdílné úrovně terénu. Byty mají jednoduchou, přehlednou, tepelně zónovanou, standardní dispozici. Škoda, že pro pohodu bydlení není využito rovněž prostoru podkroví. Z hlediska energetické náročnosti jsou problematické zapuštěné lodžie, které zvětšují ochlazovanou obálku domu a komplikují konstrukci. Zvolené konstrukční řešení a skladba nosných prvků zhoršuje tepelně technické vlastnosti domu. Investiční náklady by byly přiměřené. Jedná se o kompaktní, relativně úsporné řešení.

Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana Stopková

3. cena – kategorie Bytový dům – autoři:
Jiří Prokeš, Jiří Mach
Jednoduchá, střízlivá, kompaktní třípodlažní hmota pavlačového domu s plochou střechou porotu zaujala. Betonová spodní stavba využitá pro otevřená stání pro auta a úložné prostory bytů v kombinaci s vrchní dřevostavbou o šesti bytech je správně zvoleným modelem pro tento typologický druh. Problematická je absence zádveří jako tepelného filtru. Z hlediska užívání dispozice se dále jeví jako diskutabilní u menších bytů přístupnost jediné toalety pouze přes ložnici rodičů. Řešení některých detailů z hlediska tepelných mostů a požadovaných vrstev tepelné izolace je nedůsledné. Nicméně celkové parametry obálky domu nízkoenergetickou úroveň bezpečně plní a svědčí o dosažitelnosti nízkoenergetického standardu.

Jiří Prokeš, Jiří Mach

Novinkou bylo otevření soutěže návrhům ze zemí Evropské unie, kde tato nabídka oslovila nejvíce architekty ze Slovenska. Velká část oceněných a odměněných prací byla zpracována studenty, či absolventy brněnské fakulty architektury, kde se výuce této oblasti staveb po léta věnují.
Při porovnání obou kategorií porota konstatovala, že návrhy rodinných domů byly – stejně jako v I. ročníku soutěže – v obecné rovině výrazně lépe zvládnuty než návrhy domů bytových. Svým způsobem je to pochopitelné, vzhledem k české tradici. Bytové dřevěné domy představují řádově náročnější a v praxi pro architekta méně frekventovaný úkol. Aby se mohla Česká republika v tomto směru zařadit po bok vyspělých evropských zemí, kde se významné množství staveb bytových, školských nebo sportovních realizuje právě ze dřeva, bude nezbytné více podpořit výuku této problematiky.

Ing. Jan Řezáč
Ředitel Nadace dřevo pro životMontované domyLicence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007