arrows Soutěže arrows Stavba roku arrowsSe znakem molekuly
foto: archiv OSA projekt, Petr Tkáč
text: Ing. arch. Martin Chválek, Ing. Jaromír Krčmář
číslo: 11-12/10
Se znakem molekuly

· Areál Teva Czech Industries, s.r.o. v Opavě
Roční produkce tzv. generických léčiv nového závodu společnosti Teva Czech Industries v Opavě – Komárově má kapacitu 4 miliardy tablet, určených výhradně pro trh USA. Po testovacích a ověřovacích procesech byl závod, jehož vlastníkem je korporace TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. se sídlem v Izraeli, k 1. září letošního roku připraven ke spuštění ostrého provozu. Náročná stavba za téměř 1,5 miliardy Kč získala cenu SPS v ČR v soutěži Stavba roku 2010.
odeslat odeslat    tisk tisk

Záměr výstavby nového závodu na výrobu pevné lékové formy (tablet a tvrdých želatinových tobolek) oznámila farmaceutická společnost v březnu 2008. Stavět začala na volném pozemku ve svém areálu již v listopadu téhož roku a o rok později stavbu budovy dokončila. Následovala instalace špičkových moderních technologií a zhruba půlroční testovací a ověřovací provoz. Celý nový závod úspěšně prošel hodnocením kvality autoritami Evropské unie i amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA). Opavský závod se tak řadí mezi největší evropské farmaceutické výrobce.

Architektonické řešení

Architektonický výraz budovy nového závodu je založen na čistotě a jednoduchosti tvarů. Výrobní komplex se skládá ze tří vzájemně propojených hranolů. Nejnižší část objektu slouží pro expedici léků, střední část je administrativní a výrobní. Na prostory administrativy navazuje v 3. NP jídelna s venkovní terasou. Nový závod představuje ve výrobním areálu společnosti ideu amorfní struktury, kterou tvoří jednotlivé částice – molekuly. Motiv molekul se objevuje v přední části prostoru areálu v podobě travnatých ploch, ve vstupní hale pak prochází z podlahy na stěnu jako velkoformátová grafika a končí opět travnatými plochami na venkovní terase u jídelny. Mezi výrobou a designem budovy lze nalézt vzájemný vztah. Stejně jako výroba léků je zakončena expedicí hotových výrobků v krabičkách s příslušným kódem, tak i interiér začíná amorfní strukturou ve vstupní hale a končí „čárovým kódem“ v podobě výmalby na stěně chodby v úseku administrativy. Interiér vstupní haly má navozovat pocit čistého až sterilního prostředí, ve kterém se léky vyrábějí. Hala je „vstupní branou“ pro zaměstnance výroby i administrativní pracovníky. Tento třípodlažní prostor slouží rovněž jako „kronika“ společnosti TEVA (dříve IVAX, Galena) s dlouhou tradicí. Do stěnového obkladu jsou ve fragmentech vyfrézovány milníky historického vývoje. Snaha o High-tech charakter interiéru hlavních prostor, který se vyznačuje jednoduchostí a čistotou, je vystřídána hrou barev v jídelně, která má vyvést zaměstnance z pracovní rutiny. Jídelna zároveň poskytuje z jižní strany panoramatický výhled do okolí areálu.

Půdorys 1. NP
¤ Půdorys 1. NP: 1 - sklad sekundárních obalů; 2 - sklad primárních obalů; 3 - rozvodna; 4 - transformátor č. 1; 5 - sklad odpadu; 6 - transformátor č. 2; 7 - hlavní vchod, vstupní schodiště; 8 - skladové prostory; 9 - prostor pro balení; 10 - strojovna PW, strojovna CIP; 11 - skladové prostory; 12 - technický prostor

Konstrukční řešení

Budova nového výrobního závodu je připojena k stávajícímu hlavnímu skladu (obj. č. 88) od SZ strany. Ke štítové stěně jednopodlažního nepodsklepeného skladu přiléhá s dilatační mezerou tl. 50 mm nejprve třípodlažní propojovací objekt, který má příčný nosný systém tvořený třípatrovými rámy s příčlemi s vyložením 2,15 m od uvedené štítové stěny. Na něj dále navazuje na SZ straně rovněž třípodlažní provozní (výrobní) trakt nového závodu. Nosný systém je železobetonový prefabrikovaný skelet s podélnými rámy, železobetonové průvlaky na sloupech vynášejí žebra.
Střecha budovy má nosnou ŽB konstrukcí (vazníky a vaznice), na níž je uložen střešní trapézový plech. Sloupy haly jsou vetknuty do ŽB kalichů, které jsou součástí roznášecí ŽB desky. Založení budovy je hlubinné – na skupinových pilotách FRANKI. Podlaha 1.NP je betonová, na podsypu z hrubozrnného materiálu, s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken. Schodiště jsou železobetonová, montovaná. Šachty výtahů jsou rovněž železobetonové nebo zděné. Obvodový plášť a střechu objektů tvoří lehká sendvičová konstrukce s izolantem na bázi minerální vlny. Střešní krytina je fóliová. Vstupní část budovy je řešena jako strukturovaná prosklená fasáda s nosnou ocelovou konstrukcí.

Atmosféra vstupní haly budovy koresponduje pojetím designu s výrobním programem závodu
¤ Atmosféra vstupní haly budovy koresponduje pojetím designu s výrobním programem závodu

Balicí linka je vybavená moderní technologií
¤ Balicí linka je vybavená moderní technologií

Dispoziční řešení

Propojovací a výrobní část je dispozičně členěna pomocí plných nebo prosklených sádrokartonových (SDK) nebo zděných příček. Stěny příček jsou složeny ze dvou SDK desek s výplní minerální vlnou. Příčky jsou ochráněny nátěrem s potravinářským atestem. Přechody mezi stěnou a podlahou pak tvoří fabionové přechody.
Dveře jsou těsné kovové jednokřídlové, případně dvoukřídlové plné nebo prosklené. Ve výrobních místnostech a v souvisejících propustech jsou těsné kovové dveře. Ve výrobních prostorech je potřebná kvalita vzduchu zajišťována plně automatickým vzduchotechnickým zařízením s parametry teploty: 22 (±2 °C) a přetlaku +10 Pa proti atmosférickému tlaku s třístupňovou filtrací na přívodu. Všechny spáry jsou zatmeleny silikonovým tmelem. Ve výrobních místnostech je osazen lehký kovový kazetový podhled s povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

Administrativní úsek
¤ Administrativní úsek
 

Strojovna vzduchotechniky
¤ Strojovna vzduchotechniky

Technická zařízení budovy

V podhledu jsou zapuštěna plošná zářivková těsná svítidla a vzduchotechnické nástavce s vyústky přívodu vzduchu z klimatizace. Odtahy jsou umístěny v příčkách nad podlahou. Vytápění budovy je z velké části zajištěno vzduchotechnickými jednotkami. Topné médium (horká voda) o konstantní teplotě 80/60 °C je přivedeno pro VZT z výměníkové stanice.
Rozvod potrubí je z ocelových hladkých trub spojovaných svařováním. Kompenzace potrubí byla zajištěna přirozenou změnou trasy vedeného potrubí, kompenzátory ve tvaru U a osovými kompenzátory.
Kanceláře a zasedací místnosti jsou vytápěny fan coily (konvektory) v parapetním nebo podstropním provedení. Fan coily jsou vybaveny regulačním uzlem. Část komunikačních místností, technických místností, skladů apod. je vytápěna deskovými otopnými tělesy. Větve s otopnými tělesy jsou napojeny na společnou větev s fan coily. Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní, s hlavním horizontálním rozvodem vedeným v úrovni podlahy nebo pod stropem jednotlivých podlaží. Místnost expedice s navazujícími místnostmi se vytápí stropními sálavými panely.
V budově je rozvod vody teplé, studené, cirkulační a požární. Zdrojem teplé vody jsou dva zásobníkové ohřívače umístěné ve výměníkové stanici v 1. NP. Přípojka pitné vody pro tento objekt je napojena na areálový vodovodní řad. Pro odpadní vody se v budově instalovala splašková, tuková a dešťová kanalizace. Vody jsou svedeny do oddělené areálové kanalizace. Při výrobě nebudou vznikat odpadní vody, které by musely být před vypouštěním do areálové kanalizace předčištěny, pouze u vyústění tukové kanalizace je osazen lapač tuků.
Vnitřní vodovod začíná hlavním uzávěrem vnitřního rozvodu umístěným za vodoměrem.
Navržené hlavní vnitřní rozvody vody jsou převážně z potrubí PPR systému GF TITAN – PLASTIMEX PN 10 (hlavní větve, stoupací potrubí procházející stropními konstrukcemi a všechny připojovací potrubí k jednotlivým technologickým zařízením). Potrubí do vnějšího průměru D 90 je spojováno polyfúzně, nad D 90 na tupo. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je provedeno z potrubí systému PPR EKOPLASTIK PN 20 spojovaného polyfúzně.
Hlavní rozvody, připojovací potrubí pro jednotlivé úseky, které je vedeno pod stropem v podhledech a v příčkách k jednotlivým výtokovým armaturám, je opatřeno tepelnou izolací MIRELON min. tl. 25 mm. Připojovací potrubí je spádováno směrem k jednotlivým výtokovým armaturám. Ležaté potrubí je ve spádu 3 ‰ k vypouštěcím ventilům, tj. studená voda k hlavnímu uzávěru a teplá voda s cirkulací k zásobníku TV.
Odvedení srážkových vod z ploché střechy objektu je zajištěno podtlakovým systémem Wavin QuickStream. Střešní vtoky QSMP 75 pro fóliovou střešní krytinu jsou vsazeny do polystyrenové tepelné izolace a opatřeny elektrickým topným kabelem. Srážkové vody z jednotlivých úrovní střechy jsou odváděny vnitřním potrubím členěným na větve. Materiál potrubí HDPE je spojován svařováním, dle uvedeného systému Wavin QuickStream. Horizontální potrubí má 0% spád a je zavěšené pod střešní konstrukcí.
Vertikální potrubí je vedeno po sloupu až k úrovni 0,000, kde přejde pomocí redukce z podtlakového systému na systém gravitační. Ve výšce 1 m nad úrovní podlahy 1. NP je na vertikálním potrubí osazen čisticí kus příslušné dimenze. Při průchodu potrubí kancelářskými prostory má potrubí protihlukovou izolaci, je oplentované sádrokartonem. Zbylá potrubí jsou opatřena tepelnou izolací, aby bylo zamezeno rosení potrubí.
Splaškové vody vzniklé provozem budovy jsou svedeny pomocí připojovacího, odpadního a svodnéno potrubí do areálové stoky splaškové kanalizace. Pro tukové vody odváděné z výdejny jídel umístěné ve 3. NP je příslušná větev potrubí zaústěna přes lapač tuků rovněž do areálové stoky splaškové kanalizace.
Zařizovací předměty jsou přes vodní zápachovou uzávěrku napojeny na připojovací potrubí. Pro technologická zařízení je z podlahy vyvedeno připojovací potrubí náležité dimenze. Připojovací potrubí je provedeno v HT systému (PP) Osma. Je vedeno v sádrokartonových příčkách, instalačních příčkách a v podhledu nižšího podlaží těsně pod stropem, respektive pod průvlaky a žebry. U delších připojení vedených pod stropem je připojení nejvzdálenějšího předmětu či zařízení pomocí odbočky 45° se zátkou pro možnost čištění. Odpadní potrubí splaškové kanalizace je v HT systému (PP) Osma. Stavba je vybavena systémem elektrické požární siganlizace a stabilním vodním hasicím zařízením.

Prostor před vstupem do budovy závodu
¤ Prostor před vstupem do budovy závodu s "molekulami" travnatých ploch při nočním osvětlení

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Výroba pevné lékové formy v IVAX PHARMACEUTICALS – TEVA
Investor: TEVA CZECH INDUSTRIES, s.r.o.
Hlavní architekt: Ing. Pavel Pietak Ing. arch. Martin Chválek OSA projekt, s.r.o., Ostrava
Projektant stavební části: Technoprojekt a.s., Ostrava
Projektant technologické části: G.M.Project Opava, s.r.o.
Generální dodavatel: IMOS Brno a.s., závod Ostrava
Stavbyvedoucí: Ing. Richard Lukas Ing. Bogdan Martynek
Dodavatelé montážních prací: HA-EM Ostrava, s.r.o. MAAP, spol. s r.o. Opava
Doba výstavby: 2008–2009
Zahájení provozu: 1. září 2010 Náklady: 1,4 miliardy Kč

Technické údaje
Délka objektu:
101,7 m
Šířka objektu: 63,4 m
Výška objektu: 18,8 m
Zastavěná plocha: 6857 m²
Obestavěný prostor: 104 900 m³
Užitná plocha: 15 982 m²

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007