arrows Soutěže arrows Cena ČKAIT arrowsRekonstrukce vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží
foto: archiv autora
text: Ing. Pavel Stoklasa
číslo: 05/08
Rekonstrukce vodárenské věže na penzion s vyhlídkovou věží
Cílem rekonstrukce původní vodárenské věže, která byla postavena v roce 1935, bylo nové smysluplné využití této technické dominanty města Bohumína. Myšlenka změnit neprůmyslový brownfield – vodárenskou věž na penzion vznikla v roce 2003, kdy rada města vybrala ze tří zpracovaných variant možného využití této chátrající stavby (administrativní budova, malometrážní byty, penzion) právě variantu s penzionem a kavárnou s vyhlídkou. Vybraná varianta nejlépe zapadla do koncepce právě se rozvíjející zóny sportovně-rekreačního centra Bohumína a stala se jeho přirozenou součástí. Ubytovací kapacita (35 lůžek) je využívána jak pro ubytování sportovců při sportovních akcích organizovaných městem Bohumín, tak návštěvníky města v rámci neustále se rozvíjejícího cestovního ruchu.
odeslat odeslat    tisk tisk

Změnou využití původní vodárenské nádrže na vyhlídkovou věž a vyhlídkovou kavárnu došlo k rozšíření nabídky občanům a návštěvníkům Bohumína o možnost kvalitnější orientace v dané lokalitě a jejím okolí. Věž je zasazena do původní vzrostlé zeleně.

Konstrukční řešení stávající stavby

Výšková devítipodlažní stavba kruhového půdorysu, pocházející z roku 1935, byla využívána pro potřeby města jako městský vodojem až do 80. let minulého století. Celková výška věže je cca 39,0 m. Vnější průměr dříku vodojemu do výšky cca 29,0 m od terénu je 9,0 m (vnitřní průměr 8,5 m). Na dřík je nasazena původní nádrž vodojemu o vnějším průměru 10,65 m (vnitřní průměr 10,4 m). Vodojem byl konstrukčně řešen jako železobetonová monolitická konstrukce s cihelnými vyzdívkami obvodového pláště dříku tloušťky 300 mm z dvoudutinových cihelných bloků a monolitickým železobetonovým obvodovým pláštěm hlavní nádrže s tloušťkou stěn cca 120 mm. Nosnými prvky vodojemu jsou vertikální železobetonová žebra proměnného obdélníkového průřezu velikosti 820/620–680/ 620 mm, vetknutá do kruhové železobetonové základové desky tloušťky 600 mm, vyztužené po obvodu obráceným žb. žebrem výšky 1300 mm. Průměr základové desky byl 13,0 m. Základová spára vodojemu je v určitých ročních obdobích částečně umístěna pod kolísající hladinou spodní vody. Svislá žb. obdélníková žebra jsou v jednotlivých patrech ztužena kruhovým obvodovým železobetonovým trámem a vnitřními přímými stropními trámy s monolitickými železobetonovými deskami. Monolitické žb. stropní desky jednotlivých podlaží tloušťky 90–100 mm jsou vynášeny vnitřními přímými stropními trámy s rozšířenými lichoběžníkovými náběhy u podpor. V ose původní dispozice dříku vodojemu byl ve všech stropních deskách umístěn kruhový otvor o průměru 1,95 m, který sloužil pro vedení vertikálních tras technologických rozvodů. V době započetí rekonstrukce byla převážná část vnitřních technologických rozvodů procházejících kruhovým otvorem již demontována. Rovněž nosnou konstrukci střechy tvořila železobetonová skořepina. 1. PP až 4. NP bylo komunikačně propojeno ocelovými schodnicovými jednoramennými schodišti, zbytek podlaží (4. NP až vrchol věže) byl propojen pouze ocelovými žebříky umístěnými ve středu dispozice v technologickém otvoru. V 5. NP byla umístěna žb. vyrovnávací nádrž o objemu cca 60 m3. Hlavní nádrž vodojemu o objemu cca 300 m3 byla umístěna v hlavě vodojemu. Ve vrcholu střešního vrchlíku byla umístěna žb. „lucerna“, která sloužila k prosvětlení a provětrání prostoru hlavní nádrže vodojemu. Veškeré okenní výplně byly řešeny jako ocelová okna zasklená jednoduchým sklem.

Vodárenská věž před rekonstrukcí
¤ Vodárenská věž před rekonstrukcí

Penzion s vyhlídkovou věží po rekonstrukci stavby
¤ Penzion s vyhlídkovou věží po rekonstrukci stavby

Ukázka projektové dokumentace. Pohledy na stavbu po rekonstrukci.
¤ Ukázka projektové dokumentace. Pohledy na stavbu po rekonstrukci.

Rekonstrukce vodárenské věže

Před započetím rekonstrukce byl odbornou firmou proveden stavebně-technický průzkum vytypovaných stávajících železobetonových konstrukcí s konstatováním, že zkoumané stavební konstrukce jsou zachovalé a stavba je ze statického hlediska vhodná, s určitými drobnými omezeními, pro nové využití. Možné přitížení stávajících stropních desek bylo podmíněno vhodnými skladbami podlahových konstrukcí. Tloušťka nových podlahových konstrukcí byla proto zredukována na minimum a navíc byly při realizaci použity materiály s co nejmenší objemovou hmotností.
Proti původní podlažnosti městského vodojemu je rekonstruovaná stavba desetipodlažní. Nedošlo ke zvýšení původní stavby, ale prostor hlavní nádrže byl horizontálně rozdělen vestavěnou ocelovou stropní konstrukcí na dvě podlaží. Nad dnem odbourané hlavní nádrže byla provedena samonosná nosná konstrukce podlahy 8. NP a nová nosná konstrukce stropu nad 8. NP.
Základy celé vodárenské věže byly odkopány až na úroveň základové spáry. Při výkopových pracích bylo postupováno tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení kořenového systému okolních dřevin. V průběhu betonáže nové základové desky pro přistavené schodiště se nepotvrdil předpokládaný výskyt spodní vody. Celá spodní stavba původního vodojemu byla nově zaizolována proti působení tlakové spodní vody, jejíž hladina zřejmě kolísá v závislosti na ročních obdobích, a to až nad úroveň základové spáry. Pro započetí prací na vnitřních úpravách bylo zapotřebí vybourat původní železobetonové nádrže vodojemu (hlavní a vyrovnávací nádrž). S ohledem na složitou dopravu vybouraného materiálu z velkých výšek a s ohledem na nutnost použití speciální bourací techniky bylo realizační firmou zvoleno řešení, které si vyžádalo dopravu vybouraného materiálu i těžší bourací techniky přes vyříznutý otvor v žb. střešní skořepině nad původní hlavní nádrží. Ocelové kontejnery s vybouraným materiálem byly snášeny ze střechy věžovým jeřábem postaveným v těsné blízkosti věže. Stejným způsobem byla dopravena i mobilní bourací technika, stejně jako speciální zařízení pro řezání okenních otvorů v žb. obvodových stěnách hlavní nádrže.
Stávající okenní otvory ve vyzdívkách dříku byly částečně doplněny o nové (1. NP–7. NP), stejné velikosti a tvarového členění tak, aby byla zachována symetričnost podél svislé osy. Částečně rovněž došlo k obnovení původních okenních otvorů. Nové okenní otvory určené k vyhlídce v hlavici věže v 8. NP a v kavárně v 9. NP byly dodatečně vyřezány do původní žb. skořepiny obvodového pláště.
Novým architektonickým prvkem je z východní strany přistavené požární schodiště, které je navrženo z cihelného zdiva v kombinaci s celoprosklenou hliníkovou konstrukcí. Vnitřní schodiště je železobetonové, monolitické. Schodišťová ramena včetně podest a podestových průvlaků jsou navržena z monolitického železobetonu. Mezipodesty jsou lemovány ocelovými válcovanými profily, ke kterým je kotvena hliníková konstrukce prosklené stěny schodiště. Schodiště je řešeno jako chráněná úniková cesta s přetlakovým větráním schodišťového prostoru. Půdorysné rozměry schodiště vycházejí z daného prostoru volného území kolem věže a jako takové vytvářejí štíhlý vertikální prvek odlehčený z čela a po bocích celoplošným prosklením.
Nad posledním podlažím je zrealizována jednoplášťová nevětraná střecha s krytinou z modifikovaného SBS pásu ukotveného k tepelné izolaci z pěnového skla (Foamglas) vyspádovaná k podokapnímu žlabu. Celá stavba byla dodatečně zateplena kontaktním zateplovacím systémem s minerální tepelnou izolací tloušťky 140 mm.

Řez stavbou po rekonstrukci
¤ Řez stavbou po rekonstrukci

Půdorys typického podlaží
¤ Půdorys typického podlaží: 1 - výtahová šachta; 2 - chodba; 3 - schodiště; 4 - pokoj; 5 - hygienické zařízení

Dispoziční řešení

Nové dispoziční řešení jednotlivých podlaží je do značné míry ovlivněno velikostí stávajícího vnitřního kruhového prostoru. S ohledem na velice omezené prostorové možnosti je komunikační propojení mezi jednotlivými podlažími zajištěno centrálně umístěným vnitřním výtahem v úpravě pro tělesně postižené s kabinou o rozměrech 1100x1400 mm a z východní strany nově přistaveným požárním únikovým schodištěm. Centrálně umístěný výtah je technicky upraven tak, že návštěvníci kavárny nemají možnost vystoupit v ubytovacích patrech. Nemůže tak dojít k nekontrolovatelnému pohybu neubytovaných osob v prostorách pro ubytované. Požární schodiště je v každém podlaží odděleno od předsíní pokojů uzavíratelnou prosklenou stěnou otvíravou pouze ze strany pokojů.
1. PP je využito jako technické podlaží zrekonstruované stavby. Je zde umístěna výměníková stanice, dojezd výtahu, sklad špinavého prádla a automatická tlaková stanice vody, která má za úkol zajistit požadovaný tlak vody ve všech podlažích i v požárních hydrantech.
Vstup do penzionu je řešen v úrovni 1. NP předloženým venkovním schodištěm s vyrovnávací rampou napojenou na venkovní pochozí plochy kolem přilehlého parkoviště.
Do 1. NP je situována recepce penzionu a vstup jak pro ubytované, tak i pro návštěvníky kavárny umístěné v 9. NP. Předsíň před výtahem je komunikačně propojena s přistaveným požárním schodištěm, které má zajištěno vlastní samostatný vstup z východní strany, z úrovně venkovního parkoviště. Návštěvníci kavárny umístěné v 9. NP tak mohou využívat buď výtah, nebo vlastní schodiště s panoramatickou vyhlídkou.
2. NP–7. NP je vyčleněno pro ubytované hosty. Penzion je schopen pojmout 35 ubytovaných hostů v jedenácti dvojlůžkových pokojích s přistýlkami a v jednom pokoji pro handicapované s přistýlkou pro zdravotní doprovod. Každá ubytovací jednotka má své vlastní hygienické zařízení (WC, umývadlo, sprcha).
V 8. NP je umístěna vyhlídka a provozní a skladovací zázemí kavárny. Vyhlídka je situována podél asi dvou třetin obvodu původní vodárenské nádrže ve východním až severním směru. Ve vnitřní části půdorysu tohoto podlaží je situováno provozní (šatnové) a skladovací zařízení kavárny a WC pro návštěvníky kavárny, včetně WC pro imobilními návštěvníky.
Kavárna v 9. NP má kapacitu 20 míst. Součástí dispozičního řešení je i navazující přípravna a příruční sklad kavárny.
Penzion je obklopen vzrostlou zelení a zpevněnými plochami určenými jak pro vlastní penzion, tak pro přilehlá sportoviště sportovně-relaxačního městského areálu.

Celoprosklená hliníková konstrukce přístavby požárního schodiště
¤ Celoprosklená hliníková konstrukce přístavby požárního schodiště

Detail ukončení požárního schodiště
¤ Detail ukončení požárního schodiště

Interiér vyhlídky po rekonstrukci
¤ Interiér vyhlídky po rekonstrukci

Základní údaje o stavbě
Investor:
Město Bohumín
Projektant: Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Opava
Architekt: Doc. Ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc.
Dodavatel stavby: TCHAS, s.r.o., závod UNIPS Ostrava

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007