arrows Soutěže arrows Stavba roku arrowsRekonstrukce ateliéru mystérií
foto: Marie Moravcová
text: Ing. arch. Michal Bartošek
číslo: 06-07/09
Rekonstrukce ateliéru mystérií

· Ateliér po rekonstrukci (severozápadní pohled)
V příštím roce uplyne sto čtyřicet let od narození Ladislava Šalouna, autora pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Vítězství v prestižní soutěži ovlivnilo sochařovo rozhodnutí vybudovat ateliér, který by umožňoval realizaci velkorysého záměru. Vlastní návrh Šaloun několikrát upravil a na sklonku roku 1910 stavbu dokončil. Kolaudace proběhla počátkem roku 1911.
odeslat odeslat    tisk tisk

Ateliér představuje autorovo celoživotní úsilí o syntézu umění, architektury a řemesel. Rekonstrukce a obnova ateliéru vrací památkově chráněnou budovu mezi zachované unikáty pražské architektury. V rámci soutěže Stavba roku 2008 získala Cenu primátora hlavního města Prahy.
Ateliér, umístěný v zahradě na svahu mezi pražskými Vinohrady a Vršovicemi, byl koncipován jako velkorysý tvůrčí prostor s komornějším reprezentativním a společenským zázemím. Jeho faktická záchrana a nová funkční náplň je dobrou zprávou pro historii naší kultury.

Historie stavby
Brzy po dokončení se stal ateliér vyhledávaným místem návštěv významných osobností jako byl Otokar Březina, František Bílek, Jan Kotěra, Alfons Mucha, Emma Destinová, Jan Kubelík nebo Josef Váchal, který ve svých Pamětech vzpomíná na „okultistický sklep“, ve kterém se pořádaly „velké seance, hraničící s magickými obřady“. Ateliér bývá zařazován do proudu secesní architektury. Koncepce stavby v harmonickém spojení s řešením zahrady a glorifikace přírody a jejích magických sil se projevuje v souladu plastické výzdoby exteriéru a výtvarného pojetí interiérů. Odkazy na řecké mýty a ideje však posunují tuto stavbu k projevům architektury symbolistní, která je ojedinělá i v evropském kontextu.
V třicátých letech minulého století byla na pozemku provedena dostavba obytné vily podle návrhu sochařova zetě Josefa Černého. V osmdesátých letech došlo k oddělení ateliérových prostorů od reprezentační části a provozního zázemí. Ateliéry odkoupil stát a pod správou podniku Dílo Českého fondu výtvarných umění byly provedeny utilitární vestavby sociálního zázemí a skladů zcela degradující původní exkluzivní řešení budovy. Vnější omítky byly nastříkány cementovou krustou, což ve svém důsledku urychlilo devastaci plastické výzdoby exteriéru. Ušetřeno nezůstalo ani oplocení. Transparentní nároží bylo zazděné a za ním vzniklo nevzhledné skladiště. Ještě v devadesátých letech byl osud ateliéru nejasný a zanedbávaná údržba způsobovala závažné poruchy, které ohrožovaly existenci stavby.

Západní průčelí před rekonstrukcí, na štítu jsou patrné sondy restaurátorského průzkumu
¤ Zapadni průčeli před rekonstrukci, na štitu jsou patrne sondy restauratorskeho průzkumu

Rekonstrukce a obnova stavby
Zásluhou profesora Jiřího Kotalíka, rektora Akademie výtvarných umění v Praze, se v roce 2001 stala vlastníkem stavby právě tato organizace. Myšlenka vytvořit v prostorách výukový ateliér hostujících pedagogů byla jedinečným tématem pro záchranu kulturní památky jako takové, ale zejména pro její budoucí praktické využití a další životaschopnost. Hlavním cílem nového návrhu rekonstrukce a dostavby Šalounova ateliéru bylo očistit původní ateliérové prostory od druhotných vestaveb a uvést vnější vzhled a bezprostřední okolí stavby do původní podoby a přitom ohleduplným způsobem zajistit nutné technické vybavení a sociální zázemí pro pedagoga a studenty.

Bourací práce, výkopy, demontáže
Všechny nepůvodní konstrukce, které byly součástí stavebních úprav z 80. let 20. století, byly vybourány. V interiéru se jednalo o konstrukce sociálního zázemí a galerie v malém ateliéru, podlahy v malém i velkém ateliéru a o komínové těleso v malém ateliéru. Rovněž byla odstraněna technologická zařízení a rozvody. Pod malým ateliérem byla vytěžena zemina na úroveň mínus 3,10 m. Na tuto úroveň byla snížena i úroveň podlahy ve sklípku pod vstupním vestibulem. Dále byly provedeny nezbytné prostupy a niky pro nové instalace. Střešní plášť byl připraven pro náhradu dožilých dřevěných konstrukčních prvků a pro odstranění tepelných mostů v místech styků střešních rovin a svislých konstrukcí.

Plán bouracích prací v 1. NP.
¤ Plan bouracich praci v 1. NP. 1 – velky atelier; 2 – maly atelier; 3 – vstupni vestibul; 4 – zahrada; 5 – dostavba skladu; 6 – dvůr

Podzemní konstrukce
Při opravě havarijního stavu kanalizace počátkem roku 2000 bylo zjištěno, že stavba postavená v navážkách formujících terén svahu v okolí Slovenské ulice má hluboké základové pasy, které jsou kvalitně vyzděné z tesaných kamenných kvádrů. To usnadnilo rozhodnutí umístit sociální a technické zázemí do nově vybudovaného podzemí pod ateliérovými prostory. Několik studií prověřovalo možnou míru rozsahu podzemní vestavby jak z hlediska ohleduplnosti vůči stavbě jako takové, tak i z hlediska hospodárnosti vynaložených nákladů. Zadání vyústilo v minimalizování podzemních prostorů pod malým ateliérem ve spojení se sklípkem, v němž byla umístěna kotelna.
Pro přípravu návrhu byly použity podklady a svědectví přímých příbuzných Ladislava Šalouna, archivní podklady Národního památkového ústavu a výsledky podrobných restaurátorských a stavebně technických průzkumů. Ve stísněných podmínkách nově budovaného podzemí bylo nutné umístit šatny se sociálním zázemím studentů a pedagoga a plynový kotel se strojovnou vzduchotechniky. Dispozice byla navržena tak, aby nové příčky byly v minimálním kontaktu s původním základovým zdivem, které bylo restaurátorsky ošetřeno a ponecháno bez omítek. Základová a nová stropní deska, schodiště a schodišťová zeď jsou provedeny z monolitického betonu ve viditelných plochách v pohledové kvalitě.

Nadzemní konstrukce
Svislé nadzemní konstrukce budovy ateliéru jsou stěnové, zděné z plných cihel. Obvodové zdivo je na severní a jižní straně ukončeno dekorativními atikami. Severní uliční fasáda má výrazné prosklené plochy v subtilních ocelových rámech, rytmizované štíhlými vyzděnými sloupky. Okenní portály rámují kanelované pilastry nesoucí kladí vyzdobené vejcovcem. Západní průčelí, ve kterém je hlavní vstup, kompozičně doplňuje obdobný okenní prvek. Ve východním štítu jsou dřevěná vrata umožňující stěhování rozměrných plastik apod. V příčné dělicí stěně je vložen ocelový sloup podpírající hřebenový ocelový vazník nad velkým ateliérem.

Detail maskaronu nad vstupním portálem, portrét Arthura Schopenhauera
¤ Detail maskaronu nad vstupnim portalem, portret Arthura Schopenhauera

Malý a velký ateliér
Základní členění budovy bylo zachováno podle původního záměru autora, vnitřní zařízení odpovídá nové funkci. V malém ateliéru je po rekonstrukci umístěna pracovna pedagoga, velký ateliér je určen pro studenty. Provozní potřeba oddělení schodišťového prostoru od malého ateliéru si vyžádala vestavbu zděného prvku se zastropením a posuvnými dveřmi z malého i velkého ateliéru. Z akustických důvodů bylo nutné provést přizdívku podél zdi, oddělující ateliérové prostory od původního zázemí, které je využíváno příbuznými Ladislava Šalouna.

Úpravy povrchů, podlahy
V rámci rekonstrukce ateliéru byly restaurovány interiérové omítky, malířská výzdoba, keramické dlažby a nátěry výplní otvorů. Na provětrávané konstrukci podlahy velkého ateliéru, v malém ateliéru a na schodišti byly položeny nově navržené dubové průmyslové mozaiky. V teracové borduře podlahy velkého ateliéru je instalováno vyústění vzduchotechniky. Ve vstupním vestibulu se původní keramickou mozaiku podařilo zachránit. Podlahy v 1. PP jsou betonové kletované a keramické.

Stav nadokenního dekoru před rekonstrukcí
¤ Stav nadokenniho dekoru před rekonstrukci

Osvětlení
Přirozené osvětlení interiérů je zajištěno proskleným střešním pláštěm a okny v severní a západní obvodové zdi. Umělého osvětlení v prostoru malého i velkého ateliéru je v požadované intenzitě docíleno zářivkovými trubicemi zavěšenými na speciálně vyrobených nosičích v řadách pod podhledem. Vstupní vestibul je osvětlen z mezistřešního prostoru přes zasklený podhled. V podzemním podlaží je umělé osvětlení řešeno standardním způsobem podle využití jednotlivých místností.

Zastřešení
Původní střešní konstrukce je ze subtilních ocelových profilů spojovaných nýtováním. Nese prosklený střešní plášť z nově navržených tepelně izolačních skel a podhledy z tlačeného skla s drátěným vyztužením podle původního vzoru. Části střešního pláště u štítů budovy a nad příčnou dělicí stěnou tvoří dřevěné krokve a pobití s krytinou z měděného plechu. Pevné části zastřešení jsou izolovány minerální vatou.

Revize a ošetření strešní ocelové konstrukce
¤ Revize a ošetřeni strešni ocelove konstrukce

Restaurátorské práce v interiérech 
Restaurátorské práce v budově probíhaly pod zvláštním dohledem Národního památkového ústavu v Praze. Původní truhlářské a zámečnické výrobky byly restaurovány, kování interiérových dveří bylo odlito podle zachovaného vzoru. Zvláštní pozornost byla věnována jedinečným dubovým vchodovým dveřím s vnějším měděným oplechováním. Byly odstraněny veškeré druhotné laky z vnitřní strany, dveře byly ošetřeny prostředky proti dřevokaznému hmyzu a houbám a následně truhlářsky repasovány. Veškeré praskliny byly doplněny špánováním v identickém materiálu, poté se přistoupilo k barevným retuším doplněných špán mořením tak, aby barevně splynuly s okolní restaurovanou plochou. Nakonec byly dveře ošetřeny šelakovou politurou a následným bezbarvým lakem. Měděný plech byl očištěn od depozitních nečistot, chybějící nýty doplněny, kov celkově ošetřen. Původní zasklení ventilačního okna tlačeným sklem bylo vyjmuto, vyčištěno a poškozená skla byla nahrazena. Dveře byly doplněny replikou mosazné kliky, odpovídající tvarem i materiálem původní klice podle dochované dokumentace.

Venkovní úpravy 
Součástí venkovních úprav Ateliéru byla restaurátorská oprava fasády domu. Fasáda byla v původním stavu provedena z vápenných, štukových omítek. Omítky jsou kombinovány ve třech strukturách, členěných podle záměru původního sochařova návrhu. Fasáda byla v průběhu let poškozena povětrnostními vlivy, dlouhodobým zatékáním z poškozených okapových svodů nebo vzlínáním do soklové části. K celkové degradaci přispěla neodborná oprava a cementový nástřik aplikovaný po celé ploše fasády, dále statické poruchy vzniklé ze stavebně technických závad. Některé prvky plastické výzdoby se dochovaly pouze ve fragmentech, jiné se nepodařilo zjistit, takže musely být rekonstruovány podle dobových fotografií. Na základě všech dostupných pramenů byla provedena restaurátorská oprava omítek s cílem maximálně se přiblížit původnímu provedení jak materiálově, tak i v barevnosti. Restaurována byla také zlatá mozaika se signaturou na levé straně vstupního portálu, kde došlo k narušení původního štukového jádra nad mozaikou, k pronikáním vlhkosti i k degradaci podkladových štuků pod mozaikou. Do původního stavu se rovněž uvedlo oplocení, ve kterém byly osazeny původní, restaurátorsky ošetřené výplně. Nově byly vyrobeny výplně pro okrouhlé nároží a pro části oplocení s nově osazenými přípojkovými skříněmi. Podle původní fotodokumentace se zhotovily vstupní vrátka a vrata pro vjezd ze severní strany. Zpevněné plochy jsou na východní straně z původní dlažby ze sliveneckého mramoru, dlažba před hlavním vstupem a doplňky jsou z betonových vibrovaných cihel.

Výkopové práce pod původní úrovní malého ateliéru
¤ Vykopove prace pod původni urovni maleho atelieru

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Ateliér Ladislava Šalouna – rekonstrukce
Památková ochrana: kulturní památka
Místo stavby: Praha 10, Slovenská 4/ 2499
Vlastník a investor: Akademie výtvarných umění v Praze
Projektant a autor obnovy: Ing. arch. Michal Bartošek
Stavební část: Ing. arch. Michal Bartošek, Ing. arch. Pavel Šlejhar, Ing. arch. Milan Němec, Ing. Jan Škopek, Ing. Zdeněk Rieger, Ing. Milan Pytloun
Statika: Ing. Václav Jandáček Elektroinstalace: Ing. Daniel Hajzler
Vzduchotechnika: Ing. Jiří Weis
Ústřední vytápění: Ing. Libor Sauer
Požárně bezpečnostní řešení stavby: Ing. Jan Ráb
Restaurátorský průzkum, záměr a pasportizace: Daniela Hejretová
Památkový dohled: NPÚ Praha – PhDr. Michael Zachař, Ing. arch. Martina Bártová
Dozor investora: prof. Petr Siegel (AVU)
Zhotovitel: Bak, a.s.
Restaurátorské práce: Akant Art, s.r.o.
Náklady na realizaci: 18,3 mil. Kč
Realizace: 2006–2007

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007