Dopravní stavby

Výstavba mostu u Rzavé na dálnici D 3, unikátní řešení mostní konstrukce

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Petr Štědronský | foto: archiv autora

V březnu roku 2006 byla na dálnici D 3, úseku Mezno – Chotoviny, zahájena výstavba 230 m dlouhého mostu, překračujícího malebné údolí u obce Rzavá. Výstavba mostního objektu se spraženou ocelobetonovou konstrukcí byla provedena – u konstrukce tohoto rozsahu – zcela ojedinělým způsobem, a to technologií společného vysouvání ocelové konstrukce a betonové spřažené desky. Během realizace této atypické stavby byla nutná úzká spolupráce všech zúčastněných.

Stavba dvoutubusového tunelu Valík, součást obchvatu Plzně na dálnici D 5

Vloženo: 06.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jiří Svoboda | foto: archiv Pragoprojekt a.s.

Dálniční obchvat Plzně byl vždy zdrojem ideologických střetů mezi technickými odborníky a ekologickými aktivisty. Konečné technické řešení obchvatu a tunelu Valík bylo ovlivněno požadavky orgánů státní správy, místních úřadů a ekologických aktivistů.

Současnost a plány budoucího rozvoje silničních a dálničních staveb v ČR (část 1.)

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jan Švarc | foto: archiv autora

Česká republika bude vzhledem ke své geograficky atraktivní poloze zaujímat stále významnější postavení v evropském dopravním systému. Je už tři roky členem Evropské unie a jedním z jejích základních cílů je trvalé zvyšování výkonnosti ekonomiky, a tím i životní úrovně obyvatel. Nezbytnou podmínkou pro tyto cíle je v přijatelném časovém horizontu dosáhnout srovnatelnou úroveň dopravní infrastruktury s vyspělými evropskými státy, a tím vytvářet podmínky pro realizaci trvale udržitelné mobility osob a věcí.

Využití gumoasfaltového pojiva do obrusných vrstev vozovek

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby | Materiály
Autor: text: Jan Kudrna, Ondřej Dašek | foto: archiv autorů

V  USA a dalších zemích se do obrusných vrstev vozovek běžně používají gumoasfaltové směsi, které poskytují množství výhod z hlediska životnosti, nákladů a v neposlední řadě i z hlediska životního prostředí.

Stavba 514 je dopravním řešením, na nějž čekají nejen pražští řidiči

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Jan Táborský | foto: archiv HOCHTIEF CZ

Každý pokrok ve výstavbě pražského okruhu je vítán nejen pražskými řidiči, ale i obyvateli hlavního města. Jeho součástí je tzv. stavba 514, tedy úsek mezi Slivencem a Lahovicemi, dlouhý 6300 metrů. Navazuje na další části okruhu, ze kterých je již cca 17 000 metrů v provozu. Investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR, oficiálně zahájil jeho výstavbu 1. června loňského roku.

Přehled zkušebních norem řady 12697

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: EN řady 12697 - Zkušební normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka

PPP Potential in the Czech Infrastructural Transportation Projects

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: Emanuel Šíp, Deputy Minister, Ministry of Transport of the Czech Republic

Posuzování vlivů na životní prostředí u staveb dopravní infrastruktury

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Jiří Hájek | foto: Josef Hebr

Vliv stavby na životní prostředí je vždy třeba posuzovat ze dvou hledisek: - jak na životní prostředí působí dokončené stavební dílo; - jak je životní prostředí ovlivňováno zhotovováním stavebního díla.

Organizační a technické zabezpečení Stavby D 8 0807 z pohledu investora

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Pavel Lány | foto: archiv autora

Dne 21. prosince 2006 byl zahájen zkušební provoz na dálnici D 8 v úseku Trmice – státní hranice ČR/SRN a současně na německé dálnici A 17 v úseku státní hranice ČR/SRN – Pirna. Byla tak naplněna Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české a německé dálnice na společných státních hranicích výstavbou Hraničního mostu z roku 2000. Tímto dnem byl také završen dlouholetý proces přípravy a výstavby tohoto úseku dálnice.

Okružní vícepruhové křižovatky

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby
Autor: text: Martin Smělý | foto: A PLUS BRNO

Před deseti lety bylo okružních křižovatek v České republice jen minimálně, dnes je lze počítat na sta. Tento druh úrovňové křižovatky totiž často dokáže vyřešit problematickou dopravní situaci, která nastala nevhodně navrženým řešením z minulých let.

Nové technologie výstavby pozemních komunikací, zkušenosti ze zahraničí

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Realizace staveb | Dopravní stavby | Technologie
Autor: text: Ivan Racek | foto: archiv autora

Vstup naší země mezi státy sdružené v Evropské unii přinesl řadu pozitivních změn také v oblasti pozemních komunikací. S kapitálovým vstupem renomovaných evropských společností do českých podniků se podstatně urychlilo i zavádění špičkových zahraničních technologií do jejich výstavby. S tímto cílem se často mění i organizace struktury vlastních stavebních podniků.

Funkční zkoušky asfaltových směsí

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Petr Hýzl, Michal Varaus | foto: autoři

S přechodem na evropské normy se v oblasti zkoušení asfaltových směsí otevírá možnost stanovovat a posuzovat vlastnosti těchto materiálů s využitím tzv. funkčních zkoušek. Jde o laboratorní zkoušky, při nichž je materiál podrobován zkoušení v podmínkách simulujících skutečné namáhání asfaltových směsí v konstrukci vozovky. Tyto metody se objevují v normách řady ČSN EN 12697 – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka, a dále jsou zmiňovány ve specifikačních normách řady ČSN EN 13108.

Evropské normy pro asfaltové směsi

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Michal Varaus

Vstup České republiky do Evropské unie a přechod na nové evropské normy v oblasti silničního stavitelství s sebou přináší řadu změn v zaběhnuté technické praxi. Nově zaváděné evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka vycházejí z jednotného provádění zkoušek, ale umožňují pružné nastavení požadavků zkušenostem každého jednotlivého státu a místním klimatickým podmínkám. Aby mohly být nové normy plně zavedeny k 1. 3. 2008, je nezbytné v roce 2007 dokončit několikaletý transformační proces.

Strana:  1   2   3   4 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007