Protipovodňová výstavba

Navrhování převedení povodňových průtoků

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Balvín | foto: archiv autora

Výjimečně dlouhá absence výskytu katastrofálních povodní na území České republiky v 2. polovině 20. století vedla k všeobecnému útlumu zájmu o zlepšování protipovodňové ochrany měst a obcí, včetně zvyšování ochrany mostních objektů proti účinkům povodní. Důsledkem byl velký počet poškozených a stržených mostů při povodni v roce 1997, která postihla Moravu a východní Čechy, a zejména při povodni na Vltavě a jejích přítocích v roce 2002.

Bratislava - protipovodňová ochrana

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba | Vodohospodářské stavby
Autor: text: Jaroslav Sabo | foto: archiv autora

Za posledných 500 rokov sa na Dunaji vyskytlo 100 ničivých povodní. Štatisticky sa teda vyskytne 1 povodeň za každých 5 rokov. Za najväčšie z pohľadu výšky vodnej hladiny a prietoku sú považované povodne z rokov 1954 a 2002, kedy Dunaj dosiahol výšku 9,84, resp. 9,91 m. Medzi najničivejšie povodne patrí povodeň z roku 1965 s hladinou 9,17 m a prietokom 9224 m3/s, ktorá spôsobila pretrhnutie ochranných hrádzí Dunaja pri obciach Čičov a Patince. Vzniknuté škody boli vtedy vyčíslené na približne 18 miliárd Kčs (Československých korún), čo by dnes predstavovalo viac ako 900 miliónov eur.

Povodně v oblasti Jizerských a Lužických hor v srpnu 2010

Vloženo: 22.11.2010  |  Aktualizováno: 22.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba | Vodní stavby
Autor: text: Ing. Pavel Svatoš | grafické podklady: Povodí Labe, s.p.

Oblast Jizerských a Lužických hor je vzhledem k charakteru krajiny s četnými lesy a loukami povodím s přirozeným přírodním povrchem. Úpravy toků se omezují na intravilán měst a obcí.

Užití energie výbuchu k budování protipovodňových opatření

Vloženo: 14.08.2007  |  Aktualizováno: 16.08.2007
Rubrika: Protipovodňová výstavba | Technologie
Autor: text: Ing. Henrych, DrSc.

Protipovodňová opatření na území Povodí Ohře, s. p.

Vloženo: 13.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Jan Svejkovský | foto: archiv autora

Protipovodňová ochrana je důležitou součástí našeho života. Způsoby jejího zajištění jsou odlišné pro lokální a pro regionální rozsah. Základem je však rozumné využívání kulturní krajiny.

Protipovodňová opatření města Olomouce

Vloženo: 12.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Barborka | foto: David Prachař

Staré historické město Olomouc, nacházející se v údolní nivě řeky Moravy, bylo vždy spjato s hlavním moravským tokem odvádějícím vodu z převažující části území Moravy. Původní zástavba města byla situovaná na výše položených plochách, které nebyly ohrožovány povodněmi, a říční vody bylo využíváno v obranném systému města. S pozdějším růstem města však docházelo postupně k zastavování údolní nivy tak, že řeka Morava byla sevřena v novém centru do úzkého prostoru, kde zůstalo už jenom jednoduché koryto s šířkou v březích cca 30 m. Tento nepříznivý trend vývoje města určil v základních obrysech dnešní stav již v 19. století.

Péče o vodní toky na území Krkonošského národního parku

Vloženo: 13.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Radko Novotný | foto: autor

Krkonošský národní park na svém území spravuje 550 km drobných vodních toků, které se nacházejí v povodí řek Jizery, Labe a Úpy. Většina těchto toků si zachovala bystřinný charakter, některé byly postupně zahrazovány. Hrazení bystřin, jehož výstavbu vyvolala již v roce 1897 katastrofická povodeň, má v této oblasti dlouholetou tradici.

Koordinace protipovodňových patření s Městským okruhem v Praze

Vloženo: 12.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Alexandr Butovič | foto: archiv autora

Srpnová povodeň roku 2002 významně zasáhla celou Prahu, a tedy i trojskou kotlinu. Zde zůstaly v podvědomí čtenářů především zprávy týkající se záchrany zvířat pražské ZOO. V současné době v tomto území existuje protipovodňová hráz, vedoucí od mostu Barikádníků až k trojskému jezu (ke sportovnímu kanálu Univerzity Karlovy). Stávající stavba však, mimo redukce rozsahu aktivní průtočné zóny, neplní svoji funkci z důvodu absence odpovídající návaznosti.

Realizace poldru Žichlínek na Moravské Sázavě

Vloženo: 12.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Petr Starý | foto: archiv autora

Poldr Žichlínek je situován do údolní nivy v prostoru soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka pod obcí Žichlínek. Toto území bylo historicky převážně loukami, které však byly v minulém století rozorány. V době přípravy a zahájení výstavby poldru byla již celá plocha budoucí zátopy využívána jako orná půda, přestože pěstování zemědělských plodin nebylo produktivní a bylo ohrožováno povodněmi.

Územní ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Vloženo: 06.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Ladislav Satrapa | foto: archiv autora

Vodní hospodářství je přímo ovlivňováno přírodními podmínkami v jejich dále se rozšiřující variabilitě a komplikované předpověditelnosti budoucího chování. Pro vodohospodáře je to výzva a zdroj poznávání, ke kterému přispívají i extrémní situace. V současných dnech dostáváme stále naléhavější informace o vývoji klimatu na Zemi.

Změna klimatu a vodní zdroje ČR

Vloženo: 08.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Punčochář

Význam vody, který nejlépe charakterizuje výstižná zkratka „Voda je život“, si obyvatelé Země nejvíce uvědomují v oblastech, kde je vodních zdrojů nedostatek a kde snahy o jejich získání nebo zabezpečení vyvolávaly i řadu válečných konfliktů.

Protipovodňová opatření na ochranu stokové sítě na území hl. m. Prahy

Vloženo: 12.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Hana Kulanová | foto: archiv autorky

Cílem řešení protipovodňové ochrany obcí je nejen ochrana před zatopením vodou z vodního toku, ale také ochrana před vnitřními vodami vzniklými za povodně na chráněném území. Jednotný stokový systém odvádí odpadní vody spolu s částí dešťových vod do ČOV. Dešťové vody jsou odlehčovány na odlehčovacích komorách a vypouštěny do vodních toků. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody do vodních toků přímo. Za povodně jsou tato spojení vodního toku a kanalizační sítě zdrojem průniku povodňových vod do chráněného území. Na druhé straně však musí být umožněno odvádění vnitřních vod do vzduté hladiny vodního toku. Tento zdánlivě protichůdný požadavek zabránit vodě dostat se do území a současně umožnit vodě vznikající v chráněném území odtéci je předmětem celkového řešení protipovodňové ochrany urbanizovaných území.

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy v roce 2007

Vloženo: 09.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Jiří Cabrnoch | foto: archiv autora

Rok 2006 byl ve výstavbě protipovodňových opatření rokem předělovým. Byly dokončeny všechny úseky v centru města, jejichž výstavba vrcholila v letech 2004 a 2005, a současně se definitivně rozhodlo o koncepci etap na okrajích města, které dosud nebyly zahájeny. V roce 2007 vstoupí budování systému protipovodňové ochrany hl. m. Prahy do své závěrečné fáze.

Protipovodňová opatření na Labi v Ústeckém kraji

Vloženo: 09.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Realizace staveb | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Jindřich Zídek | foto: archiv autora

Výskytu povodní nelze zabránit. Lidé mohou do určité míry pouze ovlivnit velikost a časový průběh povodňové vlny a zmírnit její negativní důsledky. Při realizaci povodňových opatření se musí postupovat koncepčně a lokální problémy nelze řešit bez posouzení jejich vlivu na navazující území. Při řešení projektů je zapotřebí příslušná odbornost řešitelů, určitá pokora a pochopení přírodních jevů a možností české krajiny.

Posílení protipovodňových opatření v ČR

Vloženo: 08.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Punčochář | foto: archiv autora

Výskyt povodní v posledních 10 letech přinesl velké hospodářské škody a ztráty na lidských životech. Po první katastrofické sérii (r. 1997 – letní povodeň v povodí Moravy a horního Labe; r. 1998 – přívalová letní povodeň na přítocích Labe na Rychnovsku; r. 2000 – zimní povodeň na Jizeře) byla přijata řada efektivních opatření v legislativě, v podpoře na odstraňování škod, zlepšení předpovědní služby a informačních systémů. Tyto úpravy výrazně přispěly ke zvládání následných extrémních povodní (r. 2002 – v povodí Vltavy a Labe a r. 2006 – na téměř celém území s maximy v povodí Moravy a horní Vltavy).

Strana:  1   2 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007