arrows Analýzy, trendy arrows Kolejová doprava arrowsProblematika hluku z železniční dopravy
grafické podklady: archiv autorky
text: Kristýna Neubergová
číslo: 10/2011
Problematika hluku z železniční dopravy

· Zajímavé konstrukce protihlukových stěn z hlediska architektonického ztvárnění
Příspěvek se zabývá hlukem z železniční dopravy a možnostmi jeho eliminace. Úvodem jsou shrnuty základní zdroje hluku ze železniční dopravy a vlivy, kterými jsou ovlivněny. V následující části jsou pak uvedena protihluková opatření pasivní i aktivní, jejich účinnost a možnosti jejich aplikace. V závěru jsou jednotlivá protihluková opatření porovnána na pozadí evropského projektu STAIRRS a jsou konstatována doporučení ve vztahu k železničnímu hluku.
odeslat odeslat    tisk tisk
Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.
Doc. Ing. Kristýna Neubergová, Ph.D.Od roku 1998 působí na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, v Ústavu dopravních systémů, kde se zabývá problematikou dopravy a životního prostředí. Kromě výuky odborných předmětů (např.: Ekologie, Doprava a životní prostředí, Udržitelná doprava, Posuzování dopravních staveb apod.) a vedení studentského projektu Doprava a životní prostředí se podílí na řešení celé řady grantů. Mimo již zmíněných, s jejichž podporou tento článek vznikl, je to například projekt FR – TI2/601 Systém analýzy a vizualizace hlukových polí.
E-mail: neubergova@fd.cvut.cz

Železniční doprava je dopravou environmentálně šetrnou, přesto je však významným producentem hlukových emisí. Hlukové mapování, které bylo v roce 2007 prováděno na základě směrnice 2002/49/ES, ukázalo, že 40 % evropské populace je vystaveno takové míře hluku, která může způsobit škody na zdraví. Hluku z železniční dopravy přesahujícím 55 dB je vystaveno přes 10 milionů obyvatel Evropské unie. Probíhající rekonstrukce a modernizace železničních tratí s sebou jako vedlejší efekt přináší snížení hluku. Přesto je však třeba k problematice železničního hluku přistupovat komplexně a navrhovat vhodná eliminační opatření.

Vliv klimatických podmínek na šíření hluku
¤ Vliv klimatických podmínek na šíření hluku

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007