Právo, ekonomika

Evropské normy pro asfaltové směsi

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Michal Varaus

Vstup České republiky do Evropské unie a přechod na nové evropské normy v oblasti silničního stavitelství s sebou přináší řadu změn v zaběhnuté technické praxi. Nově zaváděné evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka vycházejí z jednotného provádění zkoušek, ale umožňují pružné nastavení požadavků zkušenostem každého jednotlivého státu a místním klimatickým podmínkám. Aby mohly být nové normy plně zavedeny k 1. 3. 2008, je nezbytné v roce 2007 dokončit několikaletý transformační proces.

Havárie cihelné zdi v Moravské Ostravě - Poděbradova ulice

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 07.06.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Karel Kubečka, PhD. | foto: archiv autora

Tématem článku je posouzení statických, legislativních i lidských vlivů na havárii konstrukce. Jde o tragickou havárii cihelné stěny, ke které došlo počátkem dubna 2006 v Moravské Ostravě. V textu je popsáno několik naprosto banálních opomenutí, jejichž důsledkem byl pád cihelné 450 mm tlusté zdi výšky 3,5 m, a které stály jeden lidský život.

Migrace ve stavebnictví

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Pavel Novák

Na problém migrace (pohybu pracovníků) ve stavebnictví je nutný pohled ze dvou hledisek. Jednak jde o celkovou potřebu zaměstnanců v odvětví, jednak o jejich kvalifikační strukturu. V prvé řadě nesmíme opomenout vlastní zdroje pracovníků z řad nezaměstnaných, a to jejich uplatněním na trhu práce přímo nebo prostřednictvím rekvalifikací.

Integrované navrhování - efektivní rozhodování cílových investorů

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Celosvětový vývoj posledních dvou století a zvyšující se uvědomění souvisejících dopadů vedly v uplynulých deseti letech k orientaci vědců, politiků, ale i širší veřejnosti k problémům týkajících se celé řady globálních aspektů. Mezi nimi dominují otázky zajištění udržitelného rozvoje, a to nejenom v environmentální, ale současně i ekonomické a sociokulturní oblasti [1–3].

Novela zákona o hospodaření energií

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: František Plecháč

V roce 2006 byla schválena novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 177/2006 Sb.

Nové povinnosti účastníků výstavby ke zvýšení bezpečnosti práce na staveništích

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý

Výkon vybraných činností ve výstavbě

Vloženo: 09.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: text: Informační centrum ČKAIT, Marie Báčová

Kolektivní smlouvy

Vloženo: 12.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Pavel Novák

Havárie střešní konstrukce zatížené sněhem

Vloženo: 12.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Jaromír Vrba, CSc. | foto: archiv autora

V březnu 2006 došlo v podhůří Jeseníků k havárii střešní konstrukce realizované ze sbíjených dřevěných vazníků. Na požádání majitele objektu jsem vypracoval soudněznalecký posudek, který měl dát odpověď na příčiny zhroucení konstrukce. Podstatnou příčinou havárie byla konstrukční chyba projektového návrhu, umocněná ještě nevhodnou realizací detailu při zhotovení zastřešení. Bez významu ovšem nebylo přetížení ulehlým sněhem, do kterého těsně před havárií napršelo, přišla obleva.

Reakce: kauza soudního znalce 12/06 - 01/07

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 09.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: Miroslav Jandásek

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Michael Smola, MBA | foto: archiv redakce

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek, nejen stavebních prací.

Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 2

Vloženo: 22.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý

Nový stavební zákon, tzn. zákon č. 183/2006 Sb., přinesl do veřejného stavebního práva zcela nový institut autorizovaného inspektora. Jedná se o určitý hybrid veřejného a soukromého práva, protože využívá některé soukromoprávní prvky při stavebně-správních činnostech. Opravňuje autorizovaného inspektora činit na základě soukromoprávních smluvních vztahů některé odborné úkony, které jinak vykonává správní orgán. Nepochybně jde o jednu z nejvýznamnějších inovací v historii českého stavebního řádu. V zájmu správné aplikace práva je nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost.

Plánování odvádění a čištění odpadních vod v horských oblastech

Vloženo: 21.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Vladimír Chaloupka | foto: Jiří Kovalčík

Základním právním předpisem, který se zabývá problematikou odpadních vod, je zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 38 odst. 1 definuje odpadní vody jako vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Navrhování staveb na zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Jaromír Král | foto: archiv autora

V roce 2005 byl do soustavy českých norem zaveden Eurokód pro zatížení větrem převzetím anglického originálu. Současně s jeho překladem bude v roce 2007 vydána nová mapa větrných oblastí pro ČR. Kromě informací o mapě jsou v příspěvku uvedeny postupy a metody vybrané z alternativních možností pro použití na území ČR. V příspěvku jsou také uvedeny komentáře k ustanovením, ve kterých se Eurokód odchyluje od dosavadní praxe.

Navrhování staveb na zatížení sněhem

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby v horách
Autor: text: Marie Studničková | foto: archiv autora

Do 31. října 2006 platily pro Českou republiku tři normy pro zatížení sněhem:

  • ČSN 73 0035:1986 [2]
  • ČSN P ENV 1991-2-3:1997 [3]
  • ČSN EN 1991-1-3:2005 [4]

Strana:  3   4   5   6   7   8   9  10  11 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007