Právo, ekonomika

Dřevěné lehké střešní konstrukce s kovovými deskami s prolisovanými trny

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: text: Petr Kuklík, Jan Starý, Miloš Vodolan | foto: archiv autora

V současnosti v ČR platí pro zatížení stavebních konstrukcí sněhem tři normy: ČSN 73 0035:1986, ČSN P ENV 1991-2-3:1997 a ČSN EN 1991-1-3:2005. Nová mapa sněhových oblastí byla zavedena do soustavy českých technických norem formou změn uvedených norem (ČSN 73 0035/Z3, ČSN P ENV 1991-2-3/Z1 a ČSN EN 1991-1-3/Z1) s platností od 1. listopadu 2006.

Byl osud budovy SSM stejný jako jeho správce?

Vloženo: 05.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: Text a foto: Ing. Karel Kubečka, Ph.D., ING-PAED IGIP

Stavební dědictví komunistické vlády způsobilo mnoho problémů. Jednou stranou mince jsou ideologické záměry, které ovlivnily urbanizmus a kvalitu výstavby. Na druhé straně stojí problém, co po radikálních změnách majetkových poměrů po roce 1989 dělat se stavbami, o něž se nikdo nestará a starat nechce. Předmětem soudních znalců (v tomto případě statika) je pak rozhodnout o osudu takové stavby.

Ochrana archeologického dědictví a zájem na trvalém rozvoji území

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Mgr. Jana Kalferstová, Národní památkový ústav

Prokázaná či odůvodněně předpokládaná přítomnost archeologických nálezů v území do jisté míry limituje jeho využití a stávající či potenciální vlastník (správce, uživatel) dotčené nemovitosti by měl být s těmito limity seznámen ještě dřív, než podnikne první úkony v procesu realizace svého investičního záměru.

Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století

Vloženo: 18.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce | Reakce
Autor: redakce

Havárie při rekonstrukci Paláce Elektra

Vloženo: 11.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Karel Kubečka, Ph.D., ING-PAED IGIP

Dne 29. dubna 1994 zhruba v 11.40 hod. došlo v 7. NP části „C“ objektu Palác Elektra k destrukci stávající části cihelné zdi.

Finanční příspěvky na obnovu kulturních památek ze státního rozpočtu

Vloženo: 10.09.2007  |  Aktualizováno: 03.10.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Památkově chráněné stavby
Autor: text: Alena Belzová | foto: archiv Ministerstva kultury ČR

Kulturní památka je definována jako nemovitá nebo movitá věc, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti – dle § 2 odst. 1a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Náhlé zřícení zděné klenby z 19. století

Vloženo: 08.08.2007  |  Aktualizováno: 18.09.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: Ing. Miloš Lavický, Ph.D., Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. | foto: autoři

Text popisuje případ zřícení zděné klenby ve výpravní budově železniční stanice Zastávka u Brna. Jako primární příčina zřícení konstrukce, jejíž stáří bylo 131 roků, byl zjištěn její chybný návrh.

Územní plánování v novém stavebním zákoně a prováděcích předpisech

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. arch. Hana Bártová, JUDr. Jan Mareček, Ing. Tomáš Sklenář

Strategie rozvoje sídel a regionů je určována aktivitami regionální politiky, která stanovuje zásady pro harmonický rozvoj regionů především ovlivňováním usměrňování investic a finančních toků do území. K tomu napomáhá územně plánovací činnost, jejímž cílem je zajišťovat předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území. Tím dosahovat obecně prospěšného souladu veřejných i soukromých zájmů týkajících se rozvoje území.

Poradna ČKAIT: Stavba polní cesty

Vloženo: 08.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: text: Marie Báčová, ředitelka Informačního centra ČKAIT

Rozsah oborů a specializací autorizace, které uděluje ČKAIT, je uveden v publikaci „Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby“, 2. vydání, vydalo Informační centrum ČKAIT 2004. Rozsah oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ je podle této publikace následující:

Zřícení konstrukce mostu během stavby v Ostravě s vážnými následky

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. | foto: archiv autora

Tématem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti s vadami technologického postupu – a především s nekázní při stavbě monolitické části mostu v Ostravě, které vedly k jeho zřícení během stavby, k úmrtí dvou pracovníků a těžkému zranění, s postupem znaleckého posuzování a se závěry znaleckého posudku k této problematice.

Technický dozor stavebníka

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý

Důležitou novinkou, kterou přinesl zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je povinnost zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152 odst. 5 cit. zákona).

Přehled zkušebních norem řady 12697

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: EN řady 12697 - Zkušební normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka

Posuzování vlivů na životní prostředí u staveb dopravní infrastruktury

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Jiří Hájek | foto: Josef Hebr

Vliv stavby na životní prostředí je vždy třeba posuzovat ze dvou hledisek: - jak na životní prostředí působí dokončené stavební dílo; - jak je životní prostředí ovlivňováno zhotovováním stavebního díla.

Poradna ČKAIT: Územní souhlas

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Poradna
Autor: Marie Báčová, Informační cenrum ČKAIT

Funkční zkoušky asfaltových směsí

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Dopravní stavby
Autor: text: Petr Hýzl, Michal Varaus | foto: autoři

S přechodem na evropské normy se v oblasti zkoušení asfaltových směsí otevírá možnost stanovovat a posuzovat vlastnosti těchto materiálů s využitím tzv. funkčních zkoušek. Jde o laboratorní zkoušky, při nichž je materiál podrobován zkoušení v podmínkách simulujících skutečné namáhání asfaltových směsí v konstrukci vozovky. Tyto metody se objevují v normách řady ČSN EN 12697 – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka, a dále jsou zmiňovány ve specifikačních normách řady ČSN EN 13108.

Strana:  3   4   5   6   7   8   9  10  11 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007