Právo, ekonomika

Racionalizace provozuschopnosti železničních tratí v České republice

Vloženo: 04.02.2008  |  Aktualizováno: 04.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Petr David | foto: archiv České dráhy, a.s.

V oboru provozování železniční dopravy podnikají v České republice na základě zákona č. 77/2002 Sb. České dráhy, a.s. (ČD). Podle rozhodnutí vlády ČR ze dne 4. 12. 2007 bude funkce provozovatele dráhy převáděna z ČD na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), včetně některých materiálních, technologických a personálních kapacit.

Porušení železobetonové konzoly

Vloženo: 07.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Karel Kubečka

Příspěvek popisuje poruchu konstrukce železobetonové konzoly podepírající část jeviště Domu kultury Petra Bezruče v Havířově, u které došlo během představení žáků místní základní školy k částečnému propadnutí jeviště. Jen shodou okolností nedošlo ke zranění. Dále je proveden rozbor situace a stanoveny příčiny vzniku poruchy.

Kvalifikace dodavatelů - technické kvalifikační předpoklady

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS

Zákon pro oblast technických kvalifikačních předpokladů vymezuje určité konkrétní požadavky a je na zadavateli, které z nich převezme pro svoji konkrétní veřejnou zakázku. Veřejný zadavatel má právo vybrat si pro prokázání této části kvalifikace kterýkoliv předpoklad uvedený v zákoně, ale smí vybírat pouze z uvedených a nesmí požadavky rozšiřovat nad rámec zákona.

Závazný pokyn Autorizační rady ČKAIT č. 1/2008 k prokazování odborné praxe

Vloženo: 05.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Podle § 4 autorizačního řádu ČKAIT (dále jen AŘ) se k žádosti o udělení autorizace přikládá, mimo jiné, doklad o vykonané odborné praxi v oboru požadované autorizace.

Porucha rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly

Vloženo: 03.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., Ing. Miloš Lavický, Ph.D., Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

Příspěvek popisuje případ poruchy rekonstruované průmyslové podlahy skladové a spediční haly. K rekonstrukci podlahy došlo z důvodu nevhodné skladby nášlapné vrstvy. Příčiny vzniku poruch byly identifikovány pomocí diagnostického průzkumu a laboratorními zkouškami.

K reakci profesora Václava Rojíka a docenta Václava Brabce

Vloženo: 10.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce | Reakce
Autor: text: Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Kvalifikace dodavatelů - profesní, ekonomické a finanční předpoklady

Vloženo: 04.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále jen zákon), přináší stejně jako předchozí právní úprava poměrně komplikovanou a složitou oblast kvalifikace dodavatelů při účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejíž splnění je předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídky v otevřeném řízení (§ 50 odstavec 1). Následující text je pokračováním úvodu do této tematiky z čísla 11–12/07.

Cesty předcházení haváriím stropů HURDIS - k článku profesora Petra Štěpánka z čísla 11-12/07

Vloženo: 10.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce | Reakce
Autor: text: Prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Doc. Ing. Václav Brabec, CSc.

Poruchy stropních konstrukcí z desek hurdis

Vloženo: 02.11.2007  |  Aktualizováno: 10.01.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text: prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, Csc. | foto: archiv autora, Ing. Jaromír Vrba, CSc.

Tento příspěvek poněkud vybočuje z řady příspěvků uveřejňovaných v této rubrice. Není totiž popisován jeden konkrétní případ, na kterém je dokumentována činnost soudního znalce, ale jde o dokumentování problematiky práce inženýra (znalce i výzkumníka) při řešení poněkud rozsáhlejšího problému, na jehož počátku stály havárie konstrukce, znalecké posudky porušených konstrukcí, spolupráce na řešení grantu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) a následně i vlastní výzkum.

Kvalifikace dodavatelů - úvod a základní kvalifikační předpoklady

Vloženo: 02.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen zákon), přináší stejně jako předchozí právní úprava poměrně komplikovanou a složitou oblast kvalifikace dodavatelů při účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejíž splnění je předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídky v otevřeném řízení (§ 50, odstavec 1).

Ekonomika a posuzování nákladů celého životního cyklu staveb

Vloženo: 06.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Udržitelná výstavba
Autor: text: V. Beran, P. Dlask, E. Hromada, D. Macek | foto: archiv autorů

Cena v ekonomických úlohách nehraje ani zdaleka takovou roli, jaká se jí přisuzuje. Autoři článku jsou s určitou nadsázkou nakloněni tvrdit, že je pro zadavatele investičního stavebního díla bezvýznamná. Rozhodující roli hrají přímé a nepřímé výnosy, plynoucí z realizace stavebního díla a jejího využití. Pokud zadavatelé uvažují pouze v rovině minimálních pořizovacích cen, stávají se obětí řady vlastních zavlečených myšlenkových chyb.

Navrhování dle ČSN EN 1995 - Eurokód 5

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: Text: Petr Kuklík, Anna Kuklíková | foto: archiv autora

V současné době všechny země Evropské unie zapracovávají do svých soustav technických norem Eurokódy v podobě evropských norem, které by do března 2010 měly být jedinými pravidly pro navrhování stavebních konstrukcí v Evropě.

Zásady navrhování dle ČSN 73 1702

Vloženo: 03.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: text: Bohumil Koželouh

Platná ČSN 73 1701:1984 je v účinnosti 23 let a je základní normou používanou v praxi. Byly podle ní úspěšně navrženy stovky konstrukcí. K normě bylo vydáno šest změn (změna a – 9/1990 až z – 6/2000), další změny nebyly realizovány vzhledem k předpokládanému nahrazení normy Eurokódem 5.

Nová úprava dokumentace staveb

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Karel Veselý

Ekonomické a technologické posouzení dřevěných vícepodlažních budov

Vloženo: 05.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: text: Michal Pánek, Lubomír Krov | foto: archiv autorů

V současné době nárůstu dřevěné výstavby jsou u nás zatím největší zkušenosti se stavbou rodinných domů. Rozvoj bytových a občanských staveb je v počátcích, a stavebním firmám se tak otevírá nový prostor pro hromadnou výstavbu. Investiční činnost pomáhá aplikovat výsledky vývoje v praxi a dává zpětně podněty k vylepšení systémů jak po konstrukční, tak i po ekonomické stránce.

Strana:  3   4   5   6   7   8   9  10  11 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007