Právo, ekonomika

Nové znění normy ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

Vloženo: 10.02.2009  |  Aktualizováno: 10.02.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Podlahové konstrukce
Autor: text: Jiří Dohnálek, Petr Tůma

Příspěvek představuje nové znění ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení, platné od 1. srpna 2008 a jeho hlavní odlišnosti oproti starému znění.

Změna uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku

Vloženo: 08.02.2009  |  Aktualizováno: 08.02.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Petr Vrbka, RTS, a.s.

V minulém ročníku časopisu Stavebnictví jsme se několikrát zabývali za pomoci odborníků ze společnosti RTS, a.s., problematikou veřejných zakázek. Tento příspěvek je dalším pokračováním tohoto „nekonečného“ tématu.

Zatížení sněhem - stanovení tvarových součinitelů, vliv větru

Vloženo: 20.01.2009  |  Aktualizováno: 20.01.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Marie Studničková, CSc. | grafické podklady: autorka

Návrh konstrukce střechy je zpravidla určen hodnotou zatížení sněhem, který se s určitou pravděpodobností může na střeše nahromadit. Střecha by měla být schopna přenést největší zatížení, které se může v průběhu životnosti stavby vyskytnout. Na druhé straně by střešní konstrukce neměla být z ekonomických důvodů zbytečně předimenzována.

Povinnosti spojené s průkazem energetické náročnosti budov

Vloženo: 13.01.2009  |  Aktualizováno: 13.01.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Energetická náročnost budov
Autor: text: Jiří Šála

Povinnosti zpracovat a vyvěšovat průkazy energetické náročnosti budov (dále jen „průkazy“ nebo „průkazy ENB“) byly poprvé uvedeny v zákoně č. 177/2006 Sb., změna zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Tato změna zapracovala Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (dále jen EPBD).

Zřícení stadionu v Bad Reichenhallu a jak mu bylo možné zabránit

Vloženo: 14.08.2008  |  Aktualizováno: 14.08.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Dipl.-Ing. Rolf Sennewald | foto: archiv autora

2. ledna 2006 se zřítila střecha zimního sta- dionu v Bad Reichenhallu. Přišlo při tom o život patnáct lidí, mezi nimi dvanáct dětí a mladistvých, další třicet čtyři osoby byly zraněny, některé z nich těžce. Selhala dřevěná nosná konstrukce střechy haly. Zatížení sněhem přitom nepřekročilo výpočtové hodnoty.

Změny v zákoně o živnostenském podnikání

Vloženo: 23.06.2008  |  Aktualizováno: 23.06.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Danka Makalová

Dne 1. července 2008 nabývá účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Živnostenský zákon byl do této doby více než stokrát novelizován.

Kdo může vést provádění stavby?

Vloženo: 20.06.2008  |  Aktualizováno: 20.06.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Bohumil Rusek, člen Autorizační rady ČKAIT

Nový stavební zákon překvapil mnohé stavební podnikatele především tím, že (podle jejich přesvědčení) nově stanovuje povinnost jmenovat pro vedení každé stavby odpovědnou osobu – stavbyvedoucího, autorizovaného podle autorizačního zákona (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Poruchy podlah v prostorách víceúčelového kulturního zařízení

Vloženo: 19.06.2008  |  Aktualizováno: 19.06.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Miloš Lavický, Ph.D., Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

Příspěvek ukazuje v praxi bohužel nikoliv ojedinělý případ, kdy byl podceněn návrh skladby plovoucích podlah i technologie provedení betonové podkladní vrstvy nad jejími tepelně nebo zvukově izolačními vrstvami. Poruchy plovoucí podlahy se projevily zejména vznikem četných trhlin v keramické dlažbě reprezentačních prostor nově dokončeného víceúčelového zařízení. Přitom první příznaky poškození keramické dlažby byly zjištěny ještě před uvedením stavby do užívání.

Kvalifikace dodavatelů - úskalí prokazování kvalifikace

Vloženo: 21.04.2008  |  Aktualizováno: 21.04.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), má stejně jako předchozí právní úpravy několik problematických míst spojených s prokazováním kvalifikace dodavatelů. Pokud je účastníkem zadávacího řízení dodavatel, který je sám schopen prokázat všechny požadavky na kvalifikaci, pak je prokazování kvalifikace poměrně jednoduché a je zákonem řešeno dostatečně přesně.

Zkoumání příčin havárie zděného domu

Vloženo: 15.04.2008  |  Aktualizováno: 15.04.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Kauza soudního znalce
Autor: text a foto: Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

V říjnu roku 2003 došlo ke zřícení části zděné budovy v Ostravě-Mariánských Horách. Stavba pocházela z období po roce 1897. Je to zděný dvoutraktový dům, který byl v dalších obdobích rekonstruován, včetně úprav vnitřního dispozičního uspořádání.

Procedurální vazby stavebního zákona a posuzování vlivů na životní prostředí

Vloženo: 08.04.2008  |  Aktualizováno: 08.04.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Environment a výstavba
Autor: text: Libor Dvořák | foto: archiv autora, redakce

Od svého uvedení do českého právního řádu v roce 1992 (1) je posuzování vlivů na životní prostředí velmi úzce spojeno s problematikou řešenou stavebním zákonem. Tato provázanost se projevuje v zásadě ve dvou formách – pořizování územně plánovací dokumentace a realizace konkrétních staveb je doprovázeno procesem posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). Příslušným řízením pak předchází proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA).

Význam zkušebnictví pro stavebnictví

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Pod pojmem zkušebnictví chápeme v tomto článku celý soubor činností a služeb. Není to jen výkon státního zkušebnictví, vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., který představuje výkony autorizované, notifikované nebo schvalovací osoby. Patří sem ale i celá řada dobrovolných činností, jako certifikace systémů managementu, inspekce staveb, certifikace způsobilosti instalačních firem, kvalifikace firem pro veřejnou zakázku, kalibrace a další metrologické služby, znalecké posudky, spolupráce s Českou obchodní inspekcí (ČOI), činnost v technickém rozvoji, aplikovaný výzkum, normalizační činnost, semináře, školení, kurzy atd.

Úprava Zkušebního řádu

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: ČKAIT, ČSSI, SPS v ČR

Tržní ceny starších bytů v ČR

Vloženo: 04.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Článek se zabývá rozborem současné situace na trhu s bydlením v České republice. V odborném tisku lze najít mnoho analýz týkajících se vývoje tržních cen nemovitostí, bohužel ne všechny prezentované informace jsou podloženy věrohodnými informačními zdroji. Autor článku se proto snaží nabídnout veřejnosti objektivní nezatíženou informaci o skutečném cenovém vývoji na realitním trhu z pozice nezávislé instituce.

Kvalifikace dodavatelů (4. část) - možnosti prokazování kvalifikace

Vloženo: 05.03.2008  |  Aktualizováno: 26.03.2008
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Petr Vrbka, ředitel divize RTS - Veřejné zakázky

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit ke kvalifikačním dokladům originál nebo ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Strana:  3   4   5   6   7   8   9  10  11 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007