Právo, ekonomika

Podmínky programu Zelená úsporám ve vztahu k požadavkům stavebních a energetických předpisů

Vloženo: 16.07.2009  |  Aktualizováno: 16.07.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Informační centrum ČKAIT

Při přípravě a realizaci opatření podporovaných dotacemi z programu Zelená úsporám je třeba dodržet všechna ustanovení platných právních předpisů, která se na tato opatření vztahují.

Projekt Posilování sociálního dialogu

Vloženo: 02.07.2009  |  Aktualizováno: 02.07.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Konference, semináře
Autor: text: redakce

Základní informace o projektu.

Záchrana malovaných a jinak výtvarně pojednaných dřevěných stropů

Vloženo: 29.06.2009  |  Aktualizováno: 29.06.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: prof. Ing. Václav Rojík, DrSc. | grafické podklady: autor

Při rekonstrukci starých budov je mnohdy nezbytné provést opravy stropů. Často jsou v souvislosti s novým užíváním stavby kladeny dodatečné požadavky také na zvětšení únosnosti stropních nosníků.

Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti

Vloženo: 19.05.2009  |  Aktualizováno: 19.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jiří Pokorný, Petr Kučera | grafické podklady: autoři

V připravované změně normy ČSN 73 0802 se nově objevuje informativní příloha 1, která se poprvé šířeji věnuje postupu při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. Článek se snaží odborné veřejnosti vysvětlit důvod vzniku této informativní přílohy v kontextu právních předpisů souvisejících s požární ochranou a stručně naznačit její možné využití v projektové praxi.

Návrh na prozatímní operativní opatření v centrálním řízení stavebnictví a výstavby

Vloženo: 19.05.2009  |  Aktualizováno: 19.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: JUDr. Miroslav Hegenbart

České stavebnictví stojí bezprostředně před řešením problémů vzniklých globální ekonomickou krizí. Je zasaženo ekonomickým otřesem a stát bude nucen zkoumat specifické procesy tohoto odvětví a přijímat opatření v kontextu s vývojem národního hospodářství jako celku.

Požární ochrana staveb z hlediska požární prevence

Vloženo: 15.05.2009  |  Aktualizováno: 15.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Zdeněk Hošek

Příspěvek je zaměřen na úlohu požární prevence v oblasti požární ochrany staveb podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zabývá se technickými podmínkami požární ochrany staveb a požární bezpečnosti staveb, vymezenými zejména vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Stavební prevence u Hasičských záchranných sborů krajů

Vloženo: 14.05.2009  |  Aktualizováno: 14.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Ján Pivovarník

Zákon číslo 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, vymezuje pojem mimořádná událost jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také jako havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací. Takovou událostí mohou být i požáry.

Jak se projevuje krize ve stavebnictví

Vloženo: 14.05.2009  |  Aktualizováno: 14.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

Stavebnictví má za sebou první čtvrtletí a jeho výsledky jsou přesným odrazem nepříznivých podmínek klimatických, ekonomických i politických.

Bezpečnost při práci na plochých a šikmých střechách

Vloženo: 23.04.2009  |  Aktualizováno: 23.04.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Mojmír Klas, CSc.

Provádění stavebních, montážních a údržbových činností a zvláště případné odklízení nadměrného množství sněhu na plochých, ale i šikmých střechách, je vždy spojeno se značným rizikem úrazů pádem.

Nová norma pro navrhování konstrukcí odolných proti účinkům zemětřesení

Vloženo: 16.03.2009  |  Aktualizováno: 16.03.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Statika a dynamika staveb
Autor: text: Ondřej Fischer | grafické podklady: archiv autora

Posouzení staveb na zatížení zemětřesením bylo v Československu předepsáno od roku 1954. I když s oddělením Slovenska Česku ubyly nejvíce ohrožené oblasti, české normalizační autority rozhodly převzít evropskou seizmickou normu Eurocode 8 – EN 1998:2004 Design of structures for earthquake resistance překladem. Český inženýr tak dostává do rukou komplet šesti norem, z něhož pro stavby v ČR použije pouze malou část. Nicméně poučit se může hodně, nemluvě o uplatnění takto získaných poznatků při práci na zahraničních zakázkách.

Postupy HZS v oblasti ochrany obyvatel a civilního nouzového plánování

Vloženo: 16.03.2009  |  Aktualizováno: 16.03.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jaroslav Hegar, Ing. Ján Pivovarník

Článek se zabývá otázkou uplatňování požadavků a dalších postupů hasičským záchranným sborem kraje (dále jen HZS kraje) při stavebním řízení, územním plánování, územním řízení v oblastech ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování a dává návod k postupům souvisejícím s ochranou obyvatelstva s ohledem na stavební právo a správní řízení.

Realitní trh a jeho příprava na období konjunktury

Vloženo: 10.03.2009  |  Aktualizováno: 10.03.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Management
Autor: text: Vít Klíma, mezinárodní realitní konzultant

Krize je součástí normálního vývoje hospodářského cyklu, realitní trh nevyjímaje. Jejím účelem je pročistit trh, resp. zbavit jej nadbytečných realitních kanceláří, developerských firem a projektů na straně jedné a snížit cenu nemovitostí na straně druhé. Na trhu přežijí jen ti, kteří již dnes začnou stavět základy pro svoji činnost v období budoucího oživení a následné konjunktury. Ta automaticky přijde po skončení krize.

Získání výhodné hypotéky v době krize

Vloženo: 26.02.2009  |  Aktualizováno: 26.02.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Montované domy
Autor: text: Ing. Zdeněk Sluka?

Hypoteční krize, která má kořeny v rizikových hypotékách poskytnutých především v USA, postupně přerostla v globální finanční krizi a jedna ekonomika za druhou hlásí vstup do recese. Krize se tak postupně začíná dotýkat každého z nás. A to tím spíše, pokud uvažujeme o financování nového bydlení.

Dřevostavby a marketing

Vloženo: 24.02.2009  |  Aktualizováno: 24.02.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Montované domy
Autor: text: Ing. Rudolf Böhm

Ohlédneme-li se za posledním desetiletím, na první pohled nepozorujeme u staveb na bázi dřeva žádný velký posun ve způsobech prezentace. Opak je ale pravdou. Zejména v posledních letech výrazně přibylo erudovaných, informovaných zájemců, kteří se přestali domnívat, že dřevostavba je chata, v níž nelze trvale bydlet.

Pád střechy kina v Bruntále zatížené sloupcem vody

Vloženo: 23.02.2009  |  Aktualizováno: 23.02.2009
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jaromír Vrba, CSc. | foto: archiv autora

Na podzim roku 2007 došlo ke zřícení části střechy bruntálského kina. V tu dobu na ní byl sloupec vody výšky až 350 mm. Vazníky byly sedlovitého tvaru, sloupec vody byl pouze na jedné straně sedla. Dvě hodiny po okamžiku pádu střechy se mělo promítat představení pro děti.

Strana:  2   3   4   5   6   7   8   9  10 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007