Právo, ekonomika

Aktuality programu Zelená úsporám

Vloženo: 13.06.2011  |  Aktualizováno: 13.06.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Marie Báčová

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa podepsal 26. dubna Dodatek č. 2 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám a nové přílohy č. I/1 až I/13 k této směrnici. Dodatek a upravené přílohy nabyly účinnosti dnem vydání, tj. 26. 4. 2011. Dokumenty řeší problém podaných žádostí o dotaci s neúplnými nebo chybějícími údaji či dokumentací.

Memorandum ke směrnici 2010/31/EU

Vloženo: 17.05.2011  |  Aktualizováno: 17.05.2011
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: redakce

Nevládní organizace stavebního průmyslu, jmenovitě Česká rada pro šetrné budovy, Hospodářská komora České republiky, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Centrum pasivního domu se v průběhu zasedání na letošních Stavebních veletrzích v Brně shodly na společném memorandu (znění níže) k evropské směrnici o energetické náročnosti budov (2010/31/EU).

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště v právních předpisech

Vloženo: 16.02.2011  |  Aktualizováno: 16.02.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Zařízení staveniště
Autor: text: Marie Báčová

Příspěvek definuje požadavky na staveniště a zařízení staveniště v právních předpisech České republiky a informuje o článcích zaměřených na téma staveniště a zařízení staveniště v odborné stavební literatuře.

Vývoj dokumentace staveb z hlediska technického řešení

Vloženo: 27.01.2011  |  Aktualizováno: 27.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: Václav Jandáček | grafické podklady: archiv autora

Projektová dokumentace je z dnešního hlediska velice složitým dokumentem, který se snaží více či méně přesně popsat budoucí technické dílo z několika rovin. První rovinou je otázka právních vztahů účastníků výstavby a sousedů, druhou rovinou je otázka konceptu technického řešení a jeho dopad na okolí stavby a třetí rovinou je technická podstata řešení a její spolehlivost.

Zadávací dokumentace u veřejných zakázek na stavební práce

Vloženo: 25.01.2011  |  Aktualizováno: 25.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jiří Košulič

Tento článek je zaměřen pouze na veřejné zakázky na stavební práce prováděné na základě projektové dokumentace, kterou zajišťuje zadavatel. Obsah a kvalita zadávací dokumentace má totiž rozhodující význam nejen pro postup výběrového řízení, ale také pro celý proces realizace stavby.

Současný postup zavádění Eurokódů a perspektivy dalšího rozvoje

Vloženo: 18.01.2011  |  Aktualizováno: 18.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: Jana Marková

Od 1. dubna 2010 se v ČR stavební konstrukce navrhují výhradně podle Eurokódů, v souladu s požadavky Evropské komise pro standardizaci CEN. Platnost původních norem ČSN konfliktních s Eurokódy byla ukončena. V souvislosti s tím byla v roce 2009 provedena revize některých původních ČSN a vybrané informace byly uvedeny v národních přílohách příslušných Eurokódů nebo ve zbytkových normách. Technická komise CEN/TC 250 postupně vydávala k několika částem Eurokódů opravy nebo změny, které byly překládány do češtiny a publikovány.

Technická normalizace a stavební právo - II. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: M. Holeček, M. Tesař, L. Kratochvílová, A. Šimková, Z. Klápa

Technická normalizace a stavební právo - I. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: M. Holeček, M. Tesař, L. Kratochvílová, A. Šimková, Z. Klápa

Za přínos technické normalizace je považováno zlepšení vhodnosti výrobků, procesů a služeb pro zamýšlené účely, předcházení překážkám v obchodu a usnadnění technické spolupráce. Nepostradatelnými jsou technické normy v široké míře v celém vyspělém světě i v oblasti stavebnictví. Pro odbornou veřejnost se staly jedním z podstatných pracovních nástrojů. Článek poskytuje ucelený pohled na to, jak je naplněna tato úloha technických norem v odvětví stavebnictví v České republice.

Právní předpisy pro dokumentaci staveb po roce 1948 - II. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: Marie Báčová

Právní předpisy pro dokumentaci staveb po roce 1948 - I. část

Vloženo: 17.01.2011  |  Aktualizováno: 17.01.2011
Rubrika: Právo, ekonomika | Navrhování staveb
Autor: text: Marie Báčová

Příspěvěk je přehledným výčtem a charakteristikou právních předpisů pro dokumentaci staveb, předpisů navazujících a souvisejících a předpisů o oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě. Článek má odborné veřejnosti připomenout kořeny dnešní právní úpravy dokumentace staveb, vývoj a posuny významu stavebně právní terminologie. Cílem právních předpisů pro dokumentaci staveb vydaných v rozmezí let 1948–1989 bylo v prvé řadě vytvoření závazných postupů pro posuzování a schvalování projektové dokumentace a rozpočtů staveb, ve druhé řadě pak stanovit závazný obsah dokumentace staveb.

Na cestě za informacemi v oblasti stavebních výrobků

Vloženo: 20.10.2010  |  Aktualizováno: 20.10.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zkoušení a diagnostika staveb
Autor: text: Alena Šimková

Autorka v článku osvětluje principy Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, které stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh, a informuje o zrušení Směrnice Rady 89/106/EHS. Nadcházející nařízení nejen stanoví nová zvláštní pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, zejména pokud jde o označení CE, ale také nově definuje povinnosti hospodářských subjektů, oznámených subjektů, technických posuzování shody a povinnosti orgánů dozoru nad trhem.

Změny v zadávání veřejných zakázek od 15. září 2010

Vloženo: 29.09.2010  |  Aktualizováno: 29.09.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Jiří Košulič

Dne 8. června 2010 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen novela). Začátek účinnosti je stanoven na 15. září 2010.

Stavebnictví v polovině roku 2010

Vloženo: 24.09.2010  |  Aktualizováno: 24.09.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Zbyněk Novotný, CSc.

Stavebnictví se v ČR podílí významnou mírou na tvorbě HDP (dlouhodobě 7 až 8 %), rovněž na zaměstnanosti (cca 9 %). Významná je také jeho role hlavního zhotovitele všech stavebních fondů a tím i spolutvůrce životního prostředí. Současný stav stavebnictví není příznivý; krizová situace na ně výrazně dopadla právě v první polovině letošního roku.

Panel SCAN 2009 - studie stavu bytového fondu v bytových panelových i nepanelových domech

Vloženo: 31.08.2010  |  Aktualizováno: 31.08.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Tomáš Fendrych

Významná část obyvatelstva ČR bydlí v domech postavených technologií montovaných prefabrikovaných dílů – panelů. Od devadesátých let probíhá v různé intenzitě a za součinnosti státu proces oprav, nazývaný revitalizace nebo regenerace panelových domů s cílem uvést bydlení v těchto domech do souladu se současnými standardy techniky prostředí a uživatelského komfortu.

Zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4 zvýší ceny konstrukcí stěn a opláštění

Vloženo: 30.08.2010  |  Aktualizováno: 30.08.2010
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Jaroslav Vácha | grafické podklady: autor

Dnem 1. dubna 2010 skončila souběžná platnost ČSN a EN pro navrhování stavebních konstrukcí. Nadále lze používat pouze EN a tím končí možnost vybrat si pro návrh ekonomicky výhodnější postup.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007