Právo, ekonomika

Stavební vyhlášky k novele ZVZ

Vloženo: 21.12.2012  |  Aktualizováno: 21.12.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Ing. Jiří Košulič

Novela zákona o veřejných zakázkách obsahuje zmocnění Ministerstva pro místní rozvoj ČR k vydání prováděcích právních předpisů ke stavebním zakázkám. Jedná se o první „stavební“ vyhlášky k zákonu, které mají přispět k větší transparentnosti veřejných zakázek zejména tím, že podporují standardní postupy při přípravě a realizaci staveb. Vyhlášky jsou účinné od 1. září 2012.

Novela zákona o veřejných zakázkách

Vloženo: 19.12.2012  |  Aktualizováno: 19.12.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: JUDr. Pavel Novák

Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti 1. dubna 2012. Novela obsahuje řadu zmocňovacích ustanovení k vydání prováděcích právních předpisů.

Novela zákona o veřejných zakázkách

Vloženo: 25.05.2012  |  Aktualizováno: 25.05.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Ing. Petr Vrbka, předseda dozorčí komise RTS, a.s.

Novela zákona o veřejných zakázkách nabyla účinnosti dne 1. dubna 2012. Jako jedna z mála změn právních předpisů se dotkla kromě nově zahajovaných zadávacích řízení i veřejných zakázek, u nichž dojde po 1. dubnu 2012 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nebo ke splnění veřejné zakázky.

Zákon o veřejných zakázkách - vyhlášky ke stavebním zakázkám

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Ing. Jiří Košulič

Před více než rokem, konkrétně ve vydání časopisu Stavebnictví 01/11, jsem se zaměřil na problematiku zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na stavební práce. Některé z tehdy popisovaných námětů se staly součástí připravené novely zákona. Z tohoto podhledu se tímto článkem pokusím na tuto problematiku volně navázat.

Povinnost managementu obchodních společností podat insolvenční návrh

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Jan Tomaier, Iva Pokorná

Předmětem tohoto příspěvku je poskytnutí základních informací o změně právní úpravy insolvenčního práva, která může mít dopad na řadu podnikatelů (nejen) ve stavebnictví. Do 31. prosince 2011 byl každý dlužník povinen podat návrh na zahájení insolvenčního řízení v případě, že byl v úpadku ve formě platební neschopnosti. Od 1. ledna 2012 má dlužník, který je právnickou osobou anebo fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat insolvenční návrh rovněž v případě svého předlužení. Nesplnění povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh může mít pro manažery dlužníka či likvidátora dlužníka zásadní negativní důsledky.

Trestněprávní odpovědnost právnických osob

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Mgr. Renáta Aubrechtová, právní předpisy Mgr. Klára Luhanová

Trestní právo znalo do současné doby pouze trestní odpovědnost fyzických osob, přičemž byl kladen důraz na individuální trestní odpovědnost.

Změny zákoníku práce po 1. 1. 2012

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text Mgr. Renáta Aubrechtová, Mgr. Klára Luhanová

Dne 6. prosince 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena jako zákon č. 365/2011 Sb. dlouho očekávaná rozsáhlá novela zákoníku práce. Změny se  dotknou více či méně každého zaměstnance i zaměstnavatele, a to již od 1. ledna 2012, kdy novela nabyla účinnosti. Článek je zaměřen na hlavní změny, které zákon č. 365/2011 Sb. přinesl a které se v praxi nejčastěji projeví.

Uplatňování Eurokódů pro navrhování staveb a další rozvoj podle CEN/TC 250

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Ing. Karel Jung, Ph.D.

V polovině listopadu roku 2011 se uskutečnilo v Praze 40. zasedání technické komise CEN/TC 250, pověřené tvorbou a dalším rozvojem Eurokódů pro navrhování staveb. Technická komise se na zasedání zabývala současným stavem zavádění Eurokódů v členských zemích, potřebou harmonizace, zjednodušování a také jejich dalším rozvojem.

Vodní hospodářství krajiny ČR - právní předpisy a praxe

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika | Vodohospodářské stavby
Autor: text František Kulhavý | grafické podklady autor

Hlavním environmentálním komunitárním požadavkem tohoto století je zajistit ekologickou stabilitu krajiny při optimální koncepci jejího vodního hospodářství a plánované zemědělské a lesnické produkci. Právní předpisy tento problém principiálně řeší uspokojivým způsobem, schází však programově jasná koncepce jejího soustavného uplatnění v prostoru a čase, včetně  celistvé správy krajiny (managementu) a jejího vodního hospodářství.

Posudzovanie panelových budov podľa požiadaviek platných európskych noriem

Vloženo: 11.03.2012  |  Aktualizováno: 11.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika | Nosné konstrukce staveb
Autor: text Ivan Harvan | grafické podklady archiv autora

Článok má oboznámiť odbornú verejnosť so zásadami používania novej normy STN 73 1211: 2011 Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov, ktorá vstúpila do platnosti vo februári 2011.

Novela ČSN 73 0540-2:2011 z pohledu tepelných vazeb

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Ing. Roman Šubrt, Ing. Pavlína Charvátová

Novela normy ČSN 73 0540-2:2011, platná od 1. listopadu 2011, přináší několik novinek.

Novela zákona o veřejných zakázkách

Vloženo: 28.02.2012  |  Aktualizováno: 28.02.2012
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: Ing. Petr Vrbka

V současné době schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky významnou rozsáhlou změnu zákona o veřejných zakázkách, jejíž účinnost se očekává od 1. dubna 2012 a kterou ještě musí schválit Senát Parlamentu České republiky a podepsat prezident.

Nabídková cena za veřejnou zakázku na stavební práce

Vloženo: 23.11.2011  |  Aktualizováno: 23.11.2011
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Ing. Petr Vrbka

Jakkoliv má zadavatel veřejné zakázky za to, že stanovení nabídkové ceny za veřejnou zakázku na stavební práce je věcí dodavatele a že jde o úkon všem dodavatelům zřejmý, leží základ obsahové jednotnosti nabídkových cen na straně zadavatele.

Ministerstvo veřejných prací, geneze na území českého státu

Vloženo: 23.11.2011  |  Aktualizováno: 23.11.2011
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: RNDr. Jiří Klíma

V článku Historie Inženýrské komory v českých zemích v minulém čísle časopisu je zmiňováno ministerstvo veřejných prací (nejprve jako rakousko-uherské říšské ministerstvo, pak ministerstvo Československé republiky). Ministerstvo veřejných prací bylo partnerem Inženýrské komory z pohledu státní správy, neboť mělo ve své kompetenci řadu aktivit souvisejících se stavebnictvím.

Nová právní úprava uvádění stavebních výrobků na vnitřní trh - první kroky

Vloženo: 26.08.2011  |  Aktualizováno: 26.08.2011
Rubrika: Právo, ekonomika
Autor: text: Alena Šimková

Loňské srpnové a následně i říjnové číslo časopisu Stavebnictví přinesly informace spojené s vývojem legislativního procesu k návrhu právního aktu k nové úpravě podmínek uvádění stavebních výrobků na vnitřní trh EU. V současnosti můžeme konstatovat, že nová právní úprava již letos v dubnu vstoupila v platnost, ovšem s tím, že k podstatné části předpisu se váže dvouletý odklad k použití. Cílem tohoto článku je přiblížit povinnosti Komise, která je orgánem odpovědným za provádění nového předpisu, a výhled její činnosti na nejbližší období.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007