Pokyny pro autory odborných článků pro časopis Stavebnictví

Adresy pro zasílání článků
redakce@casopisstavebnictvi.cz
duskova@casopisstavebnictvi.cz
zazvorka@casopisstavebnictvi.cz

Termíny
Vydání časopisu: vždy 7. dne v měsíci
Redakční uzávěrka: vždy měsíc před datem vydání

Formát textu a fotografií
Texty autor dodává v editoru Word, písmo Times New Roman, velikost 12. Článek musí obsahovat nadpis, perex (max. 500 znaků včetně mezer) a samotný text. Součástí článku je anglická synopse s klíčovými slovy. Text pro anglickou synopsi může mít max. 1000 znaků včetně mezer, může být dodána v AJ nebo v ČJ (v tom případě bude překlad zajištěn redakcí). Text pro anglickou synopsi musí obsahovat klíčová slova, která musí vystihovat téma článku a redakce si vyhrazuje právo na jejich úpravu.
Rozsah textu článku je odvislý od dohody s redakcí, která si vyhrazuje právo na jeho stylistickou, terminologickou a gramatickou úpravu, kterou diskutuje s autorem. Finální podobu článku autorizuje autor na základě dodání předtiskového náhledu článku ve formátu „.pdf“.
Fotografie, grafická schémata, tabulky a další grafické prvky k článku dodá autor, pokud se s redakcí nedohodne jinak. Všechny grafické podklady musejí být dodány v tiskové kvalitě. Všechny grafické podklady musejí být dodány separátně ve formátu .jpg nebo .pdf, za otištění grafických podkladů implementovaných do souboru .doc redakce neručí.

Údaje o autorovi
Odborný článek obsahuje krátké profesní CV autora (max. 500 znaků včetně mezer) s jeho fotografií a kontaktní e-mailovou adresou, které dodá autor spolu s textem. V záhlaví článku jsou uvedeni případní spoluautoři článku, stejně jako autoři fotografií a grafických příloh. Autor je dále povinen uvést seznam použité literatury, příslušné odkazy, zdroje grafických podkladů a v případě článků vzniklých na základě grantové podpory i detaily týkající se této podpory. Autor ručí za to, že při tvorbě článku nedošlo k narušení autorských práv třetí osoby.

Odborná recenze
Články jsou po dohodě s redakční radou časopisu Stavebnictví předávány odborným recenzentům. Odborného recenzenta článku může navrhnout i sám autor, musí být ovšem schválen redakční radou. V případě jakýchkoliv výhrad ze strany recenzenta redakce autora s posudkem seznámí a doporučí mu vhodné kroky k případné úpravě textu. Pokud recenzent článek nedoporučí k otištění v časopise Stavebnictví, může být příspěvek na základě rozhodnutí redakční rady vyřazen, popřípadě po dodané úpravě a další recenzi přesunut do jiného vydání časopisu Stavebnictví. S rozhodnutím o vyřazení článku a dalšími možnostmi jeho úprav bude autor okamžitě obeznámen. V případě, že redakční rada uzná příspěvek relevantním i přes negativní posudek recenzenta, bude u článku daný posudek recenzenta otištěn.

Honorování článků
Autoři článku, fotografií i recenzenti mají nárok na autorský honorář. Jeho výše závisí na rozsahu otištěného textu, na množství a kvalitě grafických příloh. Honorář bude vyplacen k datu otištění příspěvku, nejdříve ale po dodání všech potřebných údajů pro vytvoření objednávky.

V případě jakýchkoliv nejasností autor kontaktuje redakci časopisu. Všechny potřebné kontakty nalezne v tiráži časopisu Stavebnictví nebo zde.

Tiráž časopisu Stavebnictví

Vydává
Informační centrum ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
IČ: 25930028

Šéfredaktorka, redakce
Ing. Hana Dušková
Ječná 39a, 120 00 Praha 2
Mobil: +420 725 560 166
E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.cz, redakce@casopisstavebnictvi.cz

Redaktor
Petr Zázvorka
Tel.: +420 728 867 448
E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.cz

Mgr. Eva Klapalová
(vč. jazykové redakce)
Tel.: +420 541 159 410
E-mail: klapalova@expodata.cz

Inzerce
Pavel Šváb
manažer obchodu
GSM: +420 737 085 800
E-mail: svab@ice-ckait.cz

Redakční rada
Ing. Michael Trnka, CSc. (předseda), Marie Báčová, doc. Ing. Viktor Borzovič, Ing. František Mráz, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Michael Smola, Ing. Běla Stibůrková, CSc., Ing. Svatopluk Zídek

Odpovědný grafik
Vladimír Ludva
Tel.: +420 608 873 550
E-mail: ludva@expodata.cz

Redakce PR textů
Ing. Soňa Fišerová
Tel.: +420 727 912 443
E-mail: fiserova@expodata.cz

Předplatné
Olga Bočková
Tel.: +420 541 159 555
E-mail: bockova@expodata.cz

Redakce www.casopisstavebnictvi.cz
Aleš Sirný
Tel.: +420 541 159 367
E-mail: sirny@expodata.cz

Tisk
MORAVIAPRESS a.s.

Náklad
33 890 výtisků

Povoleno
MK ČR E 17014
ISSN 1802-2030
EAN 977180220300501

© Stavebnictví
All rights reserved Informační centrum ČKAIT s.r.o.

Odborné posouzení
Teoretické články uveřejněné v časopise Stavebnictví podléhají od vzniku časopisu odbornému posouzení. O tom, které články budou odborně posouzeny, rozhoduje redakční rada časopisu Stavebnictví. Recenzenty (nezávislé odborníky v daném oboru) rovněž určuje redakční rada časopisu Stavebnictví. Autoři recenzovaných článků jsou povinni zohlednit ve svých příspěvcích posudky recenzentů.

Obsah časopisu Stavebnictví je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externích autorů a za obsah zveřejněných dopisů.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
© 2007