Pokyny pro autory odborných článků pro časopis Stavebnictví

Adresy pro zasílání článků
redakce@casopisstavebnictvi.cz
duskova@casopisstavebnictvi.cz
zazvorka@casopisstavebnictvi.cz

Termíny
Vydání časopisu: vždy 7. dne v měsíci
Redakční uzávěrka: vždy měsíc před datem vydání

Formát textu a fotografií
Texty autor dodává v editoru Word, písmo Times New Roman, velikost 12. Článek musí obsahovat nadpis, perex (max. 500 znaků včetně mezer) a samotný text. Součástí článku je anglická synopse s klíčovými slovy. Text pro anglickou synopsi může mít max. 1000 znaků včetně mezer, může být dodána v AJ nebo v ČJ (v tom případě bude překlad zajištěn redakcí). Text pro anglickou synopsi musí obsahovat klíčová slova, která musí vystihovat téma článku a redakce si vyhrazuje právo na jejich úpravu.
Rozsah textu článku je odvislý od dohody s redakcí, která si vyhrazuje právo na jeho stylistickou, terminologickou a gramatickou úpravu, kterou diskutuje s autorem. Finální podobu článku autorizuje autor na základě dodání předtiskového náhledu článku ve formátu „.pdf“.
Fotografie, grafická schémata, tabulky a další grafické prvky k článku dodá autor, pokud se s redakcí nedohodne jinak. Všechny grafické podklady musejí být dodány v tiskové kvalitě. Všechny grafické podklady musejí být dodány separátně ve formátu .jpg nebo .pdf, za otištění grafických podkladů implementovaných do souboru .doc redakce neručí.

Údaje o autorovi
Odborný článek obsahuje krátké profesní CV autora (max. 500 znaků včetně mezer) s jeho fotografií a kontaktní e-mailovou adresou, které dodá autor spolu s textem. V záhlaví článku jsou uvedeni případní spoluautoři článku, stejně jako autoři fotografií a grafických příloh. Autor je dále povinen uvést seznam použité literatury, příslušné odkazy, zdroje grafických podkladů a v případě článků vzniklých na základě grantové podpory i detaily týkající se této podpory. Autor ručí za to, že při tvorbě článku nedošlo k narušení autorských práv třetí osoby.

Odborná recenze
Články jsou po dohodě s redakční radou časopisu Stavebnictví předávány odborným recenzentům. Odborného recenzenta článku může navrhnout i sám autor, musí být ovšem schválen redakční radou. V případě jakýchkoliv výhrad ze strany recenzenta redakce autora s posudkem seznámí a doporučí mu vhodné kroky k případné úpravě textu. Pokud recenzent článek nedoporučí k otištění v časopise Stavebnictví, může být příspěvek na základě rozhodnutí redakční rady vyřazen, popřípadě po dodané úpravě a další recenzi přesunut do jiného vydání časopisu Stavebnictví. S rozhodnutím o vyřazení článku a dalšími možnostmi jeho úprav bude autor okamžitě obeznámen. V případě, že redakční rada uzná příspěvek relevantním i přes negativní posudek recenzenta, bude u článku daný posudek recenzenta otištěn.

Honorování článků
Autoři článku, fotografií i recenzenti mají nárok na autorský honorář. Jeho výše závisí na rozsahu otištěného textu, na množství a kvalitě grafických příloh. Honorář bude vyplacen k datu otištění příspěvku, nejdříve ale po dodání všech potřebných údajů pro vytvoření objednávky.

V případě jakýchkoliv nejasností autor kontaktuje redakci časopisu. Všechny potřebné kontakty nalezne v tiráži časopisu Stavebnictví nebo zde.

Tiráž časopisu Stavebnictví

Vydává
Informační centrum ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
IČ: 25930028

Redakce
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 500
Fax: +420 227 090 614
E-mail: redakce@casopisstavebnictvi.cz

Šéfredaktorka
Ing. Hana Dušková
Tel.: +420 227 090 500
Mobil: +420 725 560 166
E-mail: duskova@casopisstavebnictvi.cz

Redaktor
Petr Zázvorka
Tel.: +420 728 867 448
E-mail: zazvorka@casopisstavebnictvi.cz

Inzerce
Pavel Šváb
manažer obchodu
GSM: +420 737 085 800
E-mail: svab@ice-ckait.cz

Redakční rada
Marie Báčová, Ing. František Mráz, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Michael Smola, Ing. Běla Stibůrková, CSc., Ing. Michael Trnka, CSc., Ing. Svatopluk Zídek

Odpovědný grafik
Petr Gabzdyl
Tel.: +420 541 159 357
E-mail: gabzdyl@expodata.cz

Jazyková redakce
Mgr. Eva Klapalová
Tel.: +420 541 159 410
E-mail: klapalova@expodata.cz

Předplatné
Věra Pichová
Tel.: +420 541 159 373
Fax: +420 541 153 049
E-mail: pichova@expodata.cz

Tisk
MORAVIAPRESS a.s.

Náklad
32 240 výtisků

Povoleno
MK ČR E 17014
ISSN 1802-2030
EAN 977180220300501

© Stavebnictví
All rights reserved Informační centrum ČKAIT s.r.o.

Odborné posouzení
Teoretické články uveřejněné v časopise Stavebnictví podléhají od vzniku časopisu odbornému posouzení. O tom, které články budou odborně posouzeny, rozhoduje redakční rada časopisu Stavebnictví. Recenzenty (nezávislé odborníky v daném oboru) rovněž určuje redakční rada časopisu Stavebnictví. Autoři recenzovaných článků jsou povinni zohlednit ve svých příspěvcích posudky recenzentů.

Obsah časopisu Stavebnictví je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu časopisu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce, za obsah textů externích autorů a za obsah zveřejněných dopisů.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz, jejímž autorem je EXPO DATA spol. s r.o.,
podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported .

RSS | EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno
© 2007