arrows Realizace staveb arrows Zelená úsporám a projektanti arrowsOdborné konference Regenerace bytového fondu a program Zelená úsporám
foto: Tomáš malý
text: Marie Báčová
číslo: 01/11
Odborné konference Regenerace bytového fondu a program Zelená úsporám

· Bytový dům postavený panelovou technologií, ilustrační foto
Ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 se v Hradci Králové konal šestý ročník odborné konference Regenerace bytového fondu věnovaný stavebním úpravám a opravám bytových domů postavených panelovou i tradiční technologií. Řada přednesených příspěvků se přímo i nepřímo dotkla programu Zelená úsporám, v době konání konference již zcela přerušeného, a to jak pro domy postavené panelovou technologií, tak pro ostatní stavby pro bydlení.
odeslat odeslat    tisk tisk

Ing. Irena Plocková ze Státního fondu životního prostředí uvedla ve svém vystoupení průběžnou sumarizaci podaných žádostí podle stavu k 31. 10. 2010 (žádosti prověřené a zaregistrované v informačním systému Fondu): V oblasti A programu bylo do 31. 10. 2010 podáno 21 827 žádostí, v oblasti B programu 138 žádostí, v oblasti C programu 21 149 žádostí, celkem bylo podáno 43 114 žádostí o dotaci. Zatím bylo schváleno 35 433 žádosti s předpokládanou výší dotací 8,5 mld. Kč. K 5. listopadu 2010 bylo celkem podáno 67 976 žádostí.

Opakovaně používaným argumentem pracovníků Státního fondu životního prostředí (SFŽP) při pozastavení příjmů žádostí o dotaci či odůvodňování jiných problémů v průběhu programu jsou údajné nedostatky v podávaných žádostech. Domníváme se, při zpětném pohledu na průběh programu Zelená úsporám, že největší nedostatky jsou na straně SFŽP – uspěchaná příprava programu a z toho plynoucí nepřesná nebo chybná formulace podmínek programu, nejednoznačnost těchto podmínek a snaha ji odstranit různými metodikami (opět s řadou chyb), s nejasnou dobou platnosti. Potvrzuje to např. porovnání s programem Panel (později Nový panel), kde ze strany Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) nikdy nebyly vznášeny podobné výhrady. Samozřejmě že dokumentace k více než 60 tisícům žádostí nebyla naprosto bezchybná. Řada pochybení však vznikla jako důsledek problémů s podmínkami programu i rozdílných výkladů a požadavků jednotlivých krajských pracovišť SFŽP. Přesto je žádoucí se na chyby v podaných žádostech podrobněji podívat a pokud k nim přispěli zpracovatelé průvodní dokumentace, najít příčiny a poučit se z nich.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) uspořádala k programu Zelená úsporám dvě kola odborných seminářů – úvodní , seznamovací kolo po vyhlášení programu a druhé kolo kontrolních seminářů cca po roce průběhu programu, věnované rozboru chyb v odborných posudcích a další dokumentaci. Současně s druhým kolem seminářů otevřela ČKAIT na svých webových stránkách helpdesk pro projektanty k programu Zelená úsporám.

Vraťme se zpět k odborné konferenci v Hradci Králové, kde se nedostatkům v podaných žádostech podrobně věnoval pracovník Fondu Karel Pitelka. Z jeho vystoupení uvádíme:
Podle vyhodnocení, které provedl SFŽP u žádostí podaných v Praze a ve Středočeském kraji, dosáhl počet žádostí, které nebyly podány kompletní nebo obsahovaly chyby, 70 %. Nedostatky v žádostech byly rozděleny do dvou skupin, a to na nedostatky technického charakteru (v odborném posudku, ve výkresech, v krycím listě…) a na nedostatky formálního charakteru (vyplňování formulářů žádosti, souhlasné prohlášení vlastníků, veřejná podpora…). Z celkového počtu Fondem zjištěných chyb ve zkoumaném vzorku podaných žádostí se týkalo technické části žádosti 38 % chyb a netechnické části žádosti 62 % chyb.
K některým žádostem na panelové domy nebylo připojeno stavebně technické posouzení či stanovisko PIS. Pokud tyto dokumenty nechyběly, byly, až na pár výjimečných případů, bez chyb. U odborných posudků patří mezi časté chyby absence výpočtů součinitelů prostupu tepla na vytápění jednotlivých konstrukcí, a to jak pro původní, tak pro nově navrhovaný stav. Ve výpočtech měrné potřeby tepla jsou nejčastějšími chybami špatně započítané lineární vazby a solární zisky. Nesrovnalosti se objevují v počtu bytových jednotek a v počtu osob. Nesouhlasí údaje v odborném posudku s údaji v projektové dokumentaci (či v dokumentaci minimálního rozsahu). V odborných posudcích je špatně určena systémová hranice vytápěné zóny. Požadovaná dokumentace minimálního rozsahu nebyla vždy kompletní. V dokumentaci byly často kopírovány původní výkresy z doby výstavby; do těchto výkresů byly neodborným způsobem zakreslovány pozdější úpravy. V jednotlivých výkresech v některých případech chyběl popis skladby konstrukcí, výkresy měly špatné měřítko, chyběl otisk autorizačního razítka a podpis zpracovatele. V krycím listu nebyly často vyplněny všechny povinné údaje. Chyběly zejména kódy SVT a IČ dodavatele, byli uváděni dodavatelé, kteří nebyli zařazeni v seznamu SOD; podobně tomu bylo u výrobků. Nejčastější chybou krycích listů bylo, že hodnoty v nich uváděné neodpovídaly hodnotám v odborných posudcích a v projektové dokumentaci (resp. v dokumentaci minimálního rozsahu).
Často u žádostí chyběly listy vlastnictví a doklady o právní subjektivitě, nebo nebyly přiloženy v originále či v úředně ověřené kopii. Souhlasné prohlášení vlastníků v řadě případů nebylo doloženo vůbec nebo nemělo požadované náležitosti (např. ověřené podpisy statutárních zástupců). K nejčastějších chybám docházelo u dokladů týkajících se veřejné podpory; příčinou je zřejmě malá informovanost žadatelů o podmínkách veřejné podpory. Často chyběly přílohy pro příslušný režim veřejné podpory, chyběly ověřené podpisy na přílohách pro režim de minimis. U žádostí na dotaci na zpracování dokumentace nečastěji chyběla potvrzení o zaplacení faktur. Mezi podanými žádostmi byly i takové, které se týkaly staveb nesloužících k bydlení. K formálním nedostatkům patřily dále chybějící podpisy, otisky razítka aj.

Četnost chyb v jednotlivých žádostech

1 až 2 chyby obsahovalo 63 % žádostí
3 až 5 chyb obsahovalo 29 % žádostí
6 až 9 chyb obsahovalo 8 % žádostí

Rozložení chyb v technické části žádosti
Odborné posudky 15 % žádostí
Stavebně technické posouzení, stanovisko PIS 19 % žádostí
Projektová dokumentace (dokumentace minimálního rozsahu) 32 % žádostí

Rozložení chyb netechnické části žádostí
Formální chyby 5 % žádostí
Žádost o podporu na přípravu a realizaci podporovaných opatření 16 % žádostí
List vlastnictví, právní subjektivita 20 % žádostí
Souhlasné prohlášení vlastníků 25 % žádostí
Veřejná podpora 34 % žádostí

Uvedený vzorek statistického zjišťovaní četnosti a typu chyb v žádostech o dotace z programu Zelená úsporám neukazuje na vysokou chybovost v technické části žádostí, tedy na chybnou práci projektantů. To potvrdil ve svém vystoupení také Ing. Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev. Z pohledu významného investora zdůraznil kvalitní přípravu projektové dokumentace zkušenými specializovanými projektanty a řádnou investiční připravenost velkých projektů v rámci programů Nový panel a Zelená úsporám. O vadách a nedostatcích v energetických hodnoceních zpracovaných pro dotační programy (Zelená úsporám, Nový panel, operační programy životního prostředí) hovořil na konferenci Ing. Jaroslav Šafránek. K tomuto problému se vrátíme v některém z příštích čísel časopisu Stavebnictví. Ing. Václav Vimr a Ing. Tomáš Vimr se ve svém příspěvku zabývali nesystémovými přístupy a chybami při opravách a úpravách lodžií bytových domů, zásazích do nosných konstrukcí, výměně oken a lehkých meziokenních vložek, provádění stavebně technických průzkumů. Ing. Milan Machatka, předseda Cechu pro zateplování budov, se zabýval významem a důsledky nových evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí – Eurokódů, zejména zatížení větrem, v souvislosti s prováděním kontaktních zateplovacích systémů. Cech pro zateplování budov inicioval vytvoření nové české technické normy ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladním materiálem. Ing. Martin Bureš ze společnosti LB Cemix hovořil o příčinách vad kontaktních zateplovacích systémů a opravách poškozeného zateplení. Několik příspěvků bylo věnováno stavebním úpravám bytových domů, zejména energeticky úsporným opatřením, z pohledu památkové péče. U historických domů s členitou fasádou se ukazuje potřebné řešit v teoretické i praktické rovině vnitřní systémy zateplení. Ing. Karel Mrázek a Ing. Alena Horáková ze společnosti ARCADIS Project Management Praha se zabývali specifiky technických zařízení budov při použití v památkově chráněných stavbách. Již tradiční konference konané v Hradci Králové se zúčastnilo na 500 osob z řad odborné veřejnosti. Konference byla spojena s doprovodnou výstavou, představující nabídku výrobků a služeb pro úpravy a opravy bytového fondu. Na závěr konference přijali její účastníci prohlášení, apelující na obnovení a pokračování v dotačních programech Nový panel a Zelená úsporám.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007