arrows Informační servis arrows Lidské zdroje arrowsNoví děkani českých stavebních fakult
text a foto: redakce
číslo: 03/10
Noví děkani českých stavebních fakult
Od února roku 2010 mají Stavební fakulty ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB-TU v Ostravě nové děkany, respektive děkanky. V Praze je to profesorka Alena Kohoutková, v Brně profesor Rostislav Drochytka a na severu Moravy docentka Darja Kubečková Skulinová. V příštích číslech časopisu Stavebnictví budeme zpovídat všechny tři nové šéfy stavebních fakult.
odeslat odeslat    tisk tisk

FSv České vysoké učení technické v Praze
Profesorka Alena KohoutkováNovou děkankou pražské Stavební fakulty se stala profesorka Alena Kohoutková, doposud vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí.
Profesorka Alena Kohoutková ukončila studium na Stavební fakultě ČVUT v roce 1978. Její následující kariéra byla soustředěna na vědu a výzkum a akademickou činnost. Pracovala, mimo jiné, v následujících organizacích: Projektový ústav Výstavby hl. m. Prahy, Kloknerův ústav ČVUT a samozřejmě Stavební fakulta ČVUT, kde působí v současnosti. Je také členkou řady odborných organizací českých i světových.
Odborná a vědeckovýzkumná činnost profesorky Kohoutkové je zaměřena na výpočty a modelování chování vláknobetonových konstrukcí, objemové změny betonových konstrukcí zejména vlivy smršťování a dotvarování, modely pro mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí, recyklace betonu, vlastnosti a simulace chování vláknobetonových konstrukcí, spolupráce na přípravě seminářů k zavádění evropských norem pro navrhování betonových konstrukcí, estetika v návrhu betonových konstrukcí. Účastní se řešení výzkumných projektů, výzkumných záměrů, je řešitelkou a spoluřešitelkou výzkumných projektů GAČR, MPO, JPD3, členkou vědeckých výborů a předsedání sekcí mezinárodních konferencí.

Ocenění výsledků aplikovaného výzkumu
Cena inovace pro rok 2008 za mostní římsu vyrobenou z vláknobetonu s polypropylénovými vlákny – řešitelský kolektiv katedry, spoluúčast SMP a.s (popsáno v časopise Stavebnictví 04/2009).
Certifikát za účast ve finále soutěže Cena inovace pro rok 2009 za plovoucí plošinu z vláknobetonu – spoluúčast Českomoravský štěrk a.s., řešitelský kolektiv katedry.

Z volebního programu profesorky
Kohoutkové Stejně jako děkani na všech fakultách univerzit i vysokých učení má profesorka Kohoutková jasnou představu o budoucím vývoji „své“ fakulty. Níže jsou některé zásadní body z její programové koncepce.

  • Úprava studijních plánů programů resp. oborů na základě vyhodnocení výsledků přechodu na strukturovaný systém a dále na základě porovnání se zahraničím a s využitím zkušeností studentů a pedagogů, respektive praxe. Tato teze zahrnuje například následující dílčí kroky: Akreditace kombinované formy studia pro bakalářské resp. magisterské Studium; propojení klasické a blokové výuky; cílený rozvoj CŽV; možnost zavedení delší praxe studentů před absolvováním; větší rozšíření výuky v anglickém jazyce (ve vztahu na získávání většího počtu zahraničních studentů); umožnit ve větším měřítku individuální studijní plány talentovaných studentů.
  • Systémový přístup k přípravě na změnu financování vědy a výzkumu (interní grantový systém ČVUT, TA ČR), rovnoměrnější pokrytí podle oborů. Cílem je: Větší zapojení do ESF s využitím Centra pro přípravu projektů na ČVUT, vytvoření podmínek pro uplatnění doplňkových nákladů (režie) a pro spolufinancování projektů; systematický rozvoj a obnova přístrojového a laboratorního zařízení fakulty; cílená a veřejně kontrolovaná podpora vybraných talentovaných doktorandů k včasnému ukončení studia a jejich získání pro akademickou dráhu.
  • Realizovat výměnu pláště budov Stavební fakulty, dokončit rekonstrukce všech páteřních poslucháren a vybavení ostatních poslucháren, dokončit výměnu podlahových krytin, zlepšit úroveň ostatních užitkových prostor.


FAST Vysoké učení technické v Brně
Profesor Rostislav DrochytkaOd prvního února je v čele Stavební fakulty brněnského VUT profesor Rostislav Drochytka. Ten absolvoval brněnskou Stavební fakultu v roce 1982 a po krátké praxi v roli zástupce stavbyvedoucího se na Stavební fakultu VUT vrátil. V současnosti je vedoucím Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Více než dvacet let působí také jako soudní znalec v oboru stavebnictví a ekonomika.
Kromě členství v českých i mezinárodních odborných organizacích se profesor Drochytka zabývá rovněž výzkumem. Jedním z hlavních témat jeho národních i mezinárodních výzkumných projektů je výzkum a vývoj materiálů z odpadních surovin a jejich využití ve stavebních konstrukcích, jejich životnost a vliv na okolní prostředí. V rámci výzkumné činnosti profesora Drochytky je ale i spektrum témat od výzkumu vlastností různých materiálů přes management rizik po organizační problémy výzkumu stavebních materiálů.

Z programového prohlášení profesora Drochytky
Před svým zvolením rozdělil Rostislav Drochytka svoji vizi rozvoje fakulty na čtyři dílčí cíle:

  • Vzdělávací činnost fakulty. V této oblasti je například potřeba optimalizovat bakalářské studijní programy, ať se to týká jejich návaznosti na magisterské studium nebo náročnosti bakalářských zkoušek na jednotlivých oborech a s tím související systém přijímacího řízení na navazující magisterské studium. Velmi zajímavým tématem je rozběh magisterského studijního programu Rizikové inženýrství. Stejně jako děkanka Fakulty stavební ČVUT vidí profesor Drochytka jako podstatnou výuku v angličtině, a to nejen kvůli získání většího počtu zahraničních studentů, ale i pro zvýšení schopnosti českých studentů v profesní komunikaci v cizím jazyce.
  • Věda a výzkum. K větší intenzitě vědeckovýzkumných aktivit na fakultě by měla, mimo jiné, vést silnější provázanost konkrétních výzkumných úkolů s praxí. S výzkumem úzce souvisí finanční stránka a zde je nutné se soustředit na získávání také zahraničních grantů a zajistit tak vícezdrojové financování fakulty.
  • Personální práce. Současný problém udržení a motivace kvalitních vyučujících na fakultě by měly podpořit lepší podmínky pro rychlejší habilitaci pracovníků s cílem reálného dosažení profesorského titulu ve věku 35 až 45 let. Zajímavým úkolem je zlepšení spolupráce se středními školami pro zvýšení zájmu o studium na stavební fakultě. Dalším z dílčích cílů v této oblasti je internacionalizace studia, tedy silná podpora zapojení se do mezinárodních studijních programů na všech stupních studia.
  • Rozvoj fakulty. Zde je prioritou finanční fungování fakulty a transparentní rozdělování prostředků.

FAST VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Docentka Darja Kubečková SkulinováOstravskou stavební fakultu nově vede docentka Darja Kubečková Skulinová, která je ze všech tří představených děkanů „služebně“ nejmladší. Studium oboru Pozemní stavitelství ukončila na Stavební fakultě VUT v Brně v roce 1987. V současnosti je na Fakultě stavební VŠB-TU vedoucí Katedry pozemního stavitelství, když předtím působila v praxi jako stavební konstruktérka a projektantka ve Stavoprojektu Ostrava resp. v Hutních montážích Ostrava. V jejím životopise lze nalézt i kapitolu středoškolského pedagoga, než se definitivně etablovala na Fakultě stavební VŠB-TU. Darja Kubečková Skulinová je soudní znalkyní v oborech Stavebnictví a Projektování.
Vědeckovýzkumná činnost docentky Darji Kubečkové Skulinové je zaměřena poněkud odlišným směrem než u kolegů z Prahy a Brna. Jejím výzkumným tématem je organizace vysokoškolského studia, hlavně pak rozvoj studijních oborů a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Vědecko výzkumný projekt
Z abstraktu vědeckovýzkumného projektu docentky Kubečkové Skulinové Rozvoj studijního oboru Příprava a realizace staveb a zvýšení uplatnitelnosti jeho absolventů na trhu práce citujeme: Význam a rozsah vysokoškolského studia stavebních oborů prudce roste v důsledku stále vyšších požadavků na vzdělání ve spojení s uplatnitelností v praxi. Kvalita a počet absolventů dle vyjádření stavebních firem však zůstává nedostatečná. Univerzitní výuka čtyřletého bakalářského studijního oboru Příprava a realizace staveb tíhne ke zdůrazňování oborové teorie a neumožňuje studentům rozvíjení praktických dovedností, což limituje kompetence absolventů po jejich vstupu na trh práce. Studenti tohoto oboru, na základě průzkumu u největších stavebních firem, nejsou schopni po ukončení studia nastoupit v praxi přímo do přípravné činnosti stavby a realizační činnosti výstavby…
…projekt obohacuje stávající výuku devíti předmětů pomocí přímých vstupů odborníků ze tří stavebních firem, které jsou partnery projektu. Realizací projektu chceme vnést do výuky prostředí praxe a zvýšit tak uplatnění cílové skupiny (studentů) na trhu práce.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007