arrows Realizace staveb arrows Stavby pro kulturu a osvětu arrowsNové Správní centrum Karlovarského kraje
grafické podklady: archiv autora
text: Jaromír Musil
číslo: 08/2011
Nové Správní centrum Karlovarského kraje

· Obr. 13. Univerzitní kampus ? axonometrie, zdroj: Studie návrhu projektu Univerzitního kampusu
Příspěvek z 16. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2011 zaměřené na téma Od vojenského k civilnímu popisuje postupnou obnovu areálu bývalých kasáren Dvory II na jihozápadním okraji městské čtvrti Karlovy Vary –  Dvory a představuje návrh nového Správního centra Karlovarského kraje.
odeslat odeslat    tisk tisk
Ing. arch. Jaromír Musil
Ing. arch. Jaromír MusilAbsolvoval Fakultu architektury VUT v Brně v roce 1980. Poté působil v karlovarském ateliéru Projektového ústavu uranového průmyslu, kde se věnoval projektování občanských staveb a územnímu plánování. V letech 1993–1996 absolvoval na VŠE v Praze postgraduální studium Regionální rozvoj a veřejná správa. Nyní působí na Krajském úřadě Karlovarského kraje, kde se věnuje problematice strategického a územního plánování.
E-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

Na jihozápadním okraji areálu bývalých kasáren Dvory II městské čtvrti Karlovy Vary – Dvory se nacházejí objekty bývalé vojenské nemocnice Eliška, v nichž dnes sídlí zdravotní ústav. Na severozápadě se areál otevírá do krajiny, zatímco na severovýchodě plynule srůstá s obytnou zástavbou. Od jihovýchodu pak areál lemuje údolí řeky Ohře. Dopravně je areál přístupný ze stávajících sjezdů v Závodní ulici. Výhodou je i jeho poloha v blízkosti komunikace R6, konkrétně jejího úseku Jenišov–Dvory. Území je rovinatého charakteru s mírným spádem směrem k Závodní ulici. Areál se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Karlovy Vary a Kyselka II. a III. stupně. Geologické podmínky jsou pro tuto oblast typické. Podloží je tvořeno biotitickým granitem, v nadloží jsou třetihorní sedimenty. Nad sedimenty je kvartér zastoupený terasou řeky Ohře. Pro lokalitu je charakteristická nízká hladina agresivní podzemní vody, která se nalézá v hloubkách 0,5 a 4,0 m. Výskyt nerostných surovin vedl v minulosti k jejich těžbě. V severní části lokality se nacházel důl Carolli – Johanni a v jižní části důl Josef – Antonín. Území je tedy z části poddolované. V okolí areálu se vyskytuje několik ložisek kaolinu.

Krajský justiční palác – vizualizace, zdroj: archiv autora
¤ Krajský justiční palác – vizualizace, zdroj: archiv autora

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007