arrows Soutěže arrows Dopravní stavby arrowsMost u Suchdola na severní části Silničního okruhu kolem Prahy
foto: archiv autora
text: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
číslo: 08/09
Most u Suchdola na severní části Silničního okruhu kolem Prahy

· Most u Suchdola, pohled od Roztok
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) má ve své severní části překonávat údolí Vltavy velkým ocelovým mostem u Suchdola. V roce 1998 byla vypsána architektonicko konstrukční soutěž na přemostění Vltavy a níže uváděný most je vítězným návrhem.
odeslat odeslat    tisk tisk

V roce 2003 byla zpracována dokumentace mostu pro územní řízení, která byla v průběhu projednávání doplňována na základě vzešlých připomínek a v roce 2008 byla předložena v konečné podobě jako součást projektové dokumentace pro územní řízení staveb 518 a 519 SOKP. Územní rozhodnutí bylo vydáno, nenabylo však právní moci. Příspěvek seznamuje s návrhem mostu a s aktuálním stavem projednávání.

Koncepční řešení
Pro přemostění Vltavy je navrhován obloukový most s horní mostovkou. Trám mostovky ve tvaru tzv. Vierendeelova nosníku je podpírán ve dvou místech poblíž vrcholu oblouku. Nejsou použity žádné další podpěry trámu, a to jednak z estetických důvodů a dále z důvodu ochrany strmých úbočí Vltavy, která jsou považována za významnou přírodní památku.
Z hlediska silničního provozu je most dvoupatrový, to znamená, že jízdní pás pro směr Ďáblice–Suchdol je umístěn na horní mostovce a jízdní pás protisměrný na dolní mostovce o 10 m níže. Pod mostem je zavěšena lávka pro chodce a cyklisty. Na levobřežním konci mostu je připojen přivaděč Rybářka a trasa ve směru na Ruzyň pokračuje hloubeným tunelem na katastru obce Suchdol v ose léta chráněného koridoru.
Most má celkovou délku 470 m. Rozpětí polí trámu jsou 200 + 70 + 200 m, rozpětí oblouků je 162 m a jejich vzepětí 68 m. Oblouky jsou navrženy v mírně šikmých rovinách. Betonové patky oblouků jsou umístěny na březích Vltavy, mimo vodní tok. Klouby oblouků jsou navrženy nad úrovní stoleté vody. Niveleta mostu je v jednostranném spádu 1,7 % směrem k Ďáblicím a uprostřed rozpětí mostu je horní mostovka cca 79 m nad hladinou Vltavy.
Dolní úroveň vozovky je v celé délce mostu 10 m pod horní úrovní. Vozovka má jednostranný příčný sklon 2,5 %. V obou úrovních jsou tři jízdní pruhy o šířce 3,75 m a jeden odstavný pruh o šířce 4,0 m. Celková šířka vozovky je 16,0 m. Po jejích obou stranách jsou zábradelní svodidla s nejvyšší úrovní zadržení H4b. Za svodidly jsou navrženy ještě servisní chodníky šířky 0,75 m. Světlá šířka hlavní nosné konstrukce trámu je 18,53 m. Lávka pro chodce a cyklisty má šířku 3,5 m.

Silniční okruh kolem Prahy
¤ Silniční okruh kolem Prahy

Konstrukční řešení stavby
Hlavní nosnou konstrukcí mostu je dvoukloubový oblouk, který podpírá ocelový trám. Celková výška a šířka trámu je po celé délce mostu konstantní, výška je 12 m a šířka 21,53 m. S oběma hlavními nosníky spolupůsobí desky horní i dolní mostovky, navržené jako kompozitní plechobetonové desky (ocelový plech o tloušťce 10 mm a železobetonová deska o tloušťce 95 mm spojená s plechem pomocí spřahovacích trnů) podle vzoru francouzského mostu Tancarville. Trám proto působí jako spřažený ocelobetonový nosník s velkou svislou i vodorovnou tuhostí.
Horní i dolní pás hlavního Vierendeelova nosníku tvoří ocelové komorové průřezy o rozměru 1500x2000 mm. Tloušťky stěn a pásnic jsou proměnné v rozmezí 20 až 60 mm. Příčky Vierendeelova nosníku svírají s pásovými pruty úhel 64º. Jsou umístěny v osových vzdálenostech 10 m a mají komorový průřez s rozměry srovnatelnými s rozměry od pasů. V místech vetknutí příček do pasů jsou v rovině nosníku navrženy kruhové náběhy o poloměru 1500 mm v ostrém rohu a 4000 mm v tupém rohu.
Horní i dolní mostovka se skládá z již popsané plechobetonové desky, vyztužené podélníky a příčníky. Podélníky jsou navrženy v osové vzdálenosti 2060 mm a příčníky 5000 mm. Také podélníky a příčníky působí jako spřažené ocelobetonové nosníky. Spřažení je zajištěno krátkými trny, které jsou rozmístěny plošně po celém půdorysu mostovkového plechu.
Ocelové oblouky jsou vykloněny směrem k ose mostu – rozteč v ložiscích je 1740 mm, ve vrcholu 2590 mm. Oblouky jsou uloženy ve společném základu. Patky oblouků jsou 0,5 m nad hladinou stoleté vody. Na levém břehu je patka situována do prostoru mezi řekou a silnicí Sedlec-Roztoky, na pravém břehu je v údolní nivě. Oblouky jsou z estetických i statických důvodů srpovitého tvaru a mají komorový průřez. Výška průřezu oblouku v patkách činí 2500 mm, ve vrcholu 5000 mm. Šířka průřezu je po délce konstantní, 2000 mm. V dolní části jsou oba oblouky vzájemně propojeny příhradovým ztužením. Tloušťky plechů jsou po délce oblouku odstupňovány, největší tloušťka je 60 mm.
Ocelová konstrukce mostu bude zhotovena z oceli S355 a S460. Počítá se i s malým množstvím vysokopevnostní oceli S690 pro nejexponovanější detaily trámu. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí je navržena kombinovaným povlakem (nástřik a nátěry) s předpokládanou životností systému nejméně 30 let.
V rámci doplňování dokumentace pro územní rozhodnutí v letech 2003 až 2008 se na návrhu konstrukce mostu nic zásadního nezměnilo. Architektonický vzhled a nosná ocelová konstrukce jsou beze změn. Byly pouze doplněny některé bezpečnostní prvky z hlediska zvýšení požární bezpečnosti a úniku osob v mimořádných situacích.

Návrh mostu splňuje následující kritéria:

  • Chrání přírodní památky na obou březích vltavského údolí (Sedlec na levém břehu a Zámky na pravém břehu). Tato území nebudou konstrukcí mostu při jeho výstavbě ani později dotčena.
  • Minimalizuje celkovou šířku mostní konstrukce, čímž se výrazně zmenšuje dešťový stín pod mostem.
  • Most se dvěma úrovněmi silničních mostovek je v daném případě i hospodárný, protože trám má potřebnou výšku odpovídající velkému rozpětí krajního pole.
  • Hlavní nosná konstrukce mostu nevystupuje nad niveletu horní mostovky, nebrání ve volném rozhledu z úrovně horní mostovky a nezasahuje do vzletového a přistávacího prostoru blízkého letiště Ruzyně.
  • Tvar oblouku je ve vztahu k výšce mostu navržen s ohledem na romantický charakter údolí i na skutečnost, že nelze zasáhnout do chráněných skalnatých úbočí.
  • Minimalizováním mostních podpor je zachován volný profil říčního údolí v místě přemostění. Rozpětí hlavních polí konstrukce bylo přizpůsobeno rozsahu chráněných lokalit a všechny opěry jsou umístěny mimo tyto lokality, ale i mimo říční koryto.

Situace mostu a tunelu v Suchdole
¤ Situace mostu a tunelu v Suchdole

Montáž ocelového mostu
Návrh montáže mostu respektuje přísné ekologické požadavky z hlediska ochrany přírodních památek na obou březích Vltavy a ocelová konstrukce mostu je navržena tak, že tato území nebudou vlivem výstavby ani později stavbou dotčena.
Ocelové oblouky budou montovány v definitivní poloze, přičemž montážní dílce budou dopravovány po vodě. Smontovaná část oblouků bude postupně vyvěšována do montážních věží umístěných na základech oblouků. Letmá montáž oblouků se uskuteční pomocí montážní pomůcky, která se bude pohybovat po horní pásnici oblouků. Oba oblouky budou po dobu montáže spojeny montážním ztužidlem. Montáž trámu se provádí na pravém břehu, kde je terén přístupný pro silniční dopravu. Ocelový trám bude postupně podélně vysouván ze strany Bohnic, bez použití provizorních podpor umístěných v úbočích Vltavy. Pro podélné vysouvání budou využity obě montážní věže použité při montáži oblouků a dlouhý výsuvný nos. Volný konec trámu bude během výsunu vyvěšován pomocí montážního pylonu umístěného na vysouvané konstrukci. Po skončení podélného výsunu bude trám spuštěn na ložiska. Pevná ložiska jsou na oblouku, na opěrách jsou navržena ložiska posuvná.
Železobetonové desky mostovek budou betonovány souměrně od obou opěr do středu mostu. Následně bude dokončena protikorozní ochrana ocelových konstrukcí.

Axonometrie mostu
¤ Axonometrie mostu

Aktuální stav projednávání
V průběhu uplynulých pěti let byla doplňována dokumentace k územnímu rozhodnutí z března 2003 na základě postupně vznášených požadavků. Nové požadavky byly formulovány pod hlavičkou bezpečnostních rizik. Odpůrci jižní trasy zneužívají netradiční pojetí mostu se dvěma úrovněmi mostovek a zpochybňují vhodnost této trasy (J) pro SOKP. Jak již bylo vícekrát uvedeno, trasa SOKP v lokalitě Suchdol byla navrhována již od 30. let minulého století a nikdy se nijak neodchýlila. Její vedení je proto všeobecně známé více než 70 let. Odpůrci trasy J se však domnívají, že navržený most je ze statického hlediska, a zvláště pak z hlediska bezpečnostních rizik, nevhodný. V prosinci roku 2004 byl projektovou kanceláří Ing. Antonín Pechal, Projektové a inženýrské služby, vypracován nezávislý posudek konstrukce mostu s kladným výsledkem.
V lednu 2008 bylo Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB–TU Ostrava zpracováno požárně-bezpečnostní řešení mostu, na které bylo reagováno dodatkem DÚR z února 2008. Navrhovaný most bude splňovat požadovanou požární odolnost 90 minut při definovaném požárním zatížení na dolní mostovce o výkonu 50 MW. Únik osob z horní i dolní mostovky je zajištěn pomocí servisních chodníků po celé délce mostu a pomocí deseti únikových schodišť v bezbariérovém provedení.
Kromě odpůrců trasy J existuje i velmi silný tábor jejích zastánců. Na počátku dubna 2008 se sešli na schůzce ve Velkých Přílepech. Starostové obcí dotčených případnou variantou Ss vyjádřili s touto variantou zásadní nesouhlas. Navíc trasa Ss by znamenala změnu územního plánu Středočeského kraje a také územních plánů všech dotčených obcí, což by vyvolalo odklad dokončení severní části SOKP o mnoho let.
Pro vedení SOKP v trase J nebo Ss a pro stavby 518 a 519 SOKP bylo vypracováno několik posudků a studií, které většinou upřednostňovaly variantu J. Konec všem dohadům dalo v říjnu 2008 stanovisko vládní komise jmenované ministrem dopravy k variantám Ss a J. To dalo 8 hlasů variantě J a dva členové se zdrželi hlasování. Pro variantu Ss nehlasoval žádný člen komise. Celkem logicky pak bylo v říjnu 2008 pro stavby 518 a 519 vydáno územní rozhodnutí. Přesto se odpůrci trasy J nevzdali a odvolali se k nejvyššímu správnímu soudu proti platnosti změny 1000 Územního plánu hl. m. Prahy. Nejvyšší správní soud v říjnu 2008 změnu 1000 územního plánu zrušil, a tak územní rozhodnutí pro stavby 518 a 519 SOKP, které bylo vydáno s použitím formulací platných ve změně 1000, nenabylo právní moci. Tento stav se nezměnil ani v červenci 2009. V současné době se změna 1000 znovu projednává.

Pohled na horní mostovku
¤ Pohled na horní mostovku

SOKP
Důležitost SOKP pro život Prahy a celého Středočeského kraje není potřeba zdůrazňovat. Na jeho dokončení čekají statisíce občanů. V roce 2010 budou dokončeny stavby 514, 513 a 512 a tím dojde k propojení dálnic D 1 a D 5. K propojení všech dálnic a rychlostních komunikací směřujících do Prahy však dojde až po dokončení celého SOKP, tzn. jeho severního a severovýchodního segmentu.
Most přes Vltavu u Suchdola je součástí stavby 519 a bez jeho dokončení nelze zprovoznit stavby 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí. Technická příprava a výstavba tak velké stavby, jakou most přes Vltavu je, si vyžaduje řádově několik let. Je všeobecně známou skutečností, že dostatek času na zhotovení projektové dokumentace je podmínkou pro optimální návrh mostu ze všech hledisek (technického, ekonomického, časového). Bohužel je běžnou realitou, že se mnoho času promrhá při územní přípravě před vydáním územního rozhodnutí. Na vlastní projektovou dokumentaci potom zbývá málo času.

Pohled na dolní mostovku
¤ Pohled na dolní mostovku

Stavební náklady
V říjnu 2004, v době enormního nárůstu ceny oceli na světových trzích, byla provedena aktualizace odhadu stavebních nákladů, které vycházejí na 1164 mil. Kč. Tato cena zahrnuje náklady na základy a spodní stavbu, ocelovou nosnou konstrukci včetně lávky pro chodce a cyklisty, ložiska a klouby, betonovou desku, izolace a vozovkové vrstvy desky mostovky, zábradlí a svodidla, odvodnění, požární vodovod, mostní závěry, zatěžovací zkoušku a zhotovení dokumentace pro provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby a další. Při užitné ploše mostu 16 685 m2 činí náklady 69,7 tis. Kč/m2. Při kalkulované finanční rezervě ve výši 175 mil. Kč pak činí celkové náklady 1339 mil. Kč, resp. 80,2 tis. Kč/ m2 užitné plochy mostu. Cenová úroveň roku 2009 se nebude příliš měnit s ohledem na mírný pokles ceny oceli v porovnání s rokem 2004. Uvedená cena mostu přes Vltavu u Suchdola se dá částečně porovnávat s cenou mostu přes Lochkovské údolí na stavbě 514 SOKP, který je v současné době ve výstavbě. Most o celkové délce 423 m se nachází ve výšce cca 65 nad údolím. Rozpětí největšího pole, které podstatně ovlivňuje spotřebu oceli, je však poloviční při porovnáním s rozpětím mostu u Suchdola. V České republice neexistuje další most srovnatelných parametrů. Cenové porovnání se zahraničními mosty je pro most u Suchdola příznivé.

Model mostu – pohled na levý břeh
¤ Model mostu – pohled na levý břeh

Závěr
Autoři návrhu mostu přes Vltavu u Suchdola věří, že se Ředitelství silnic a dálnic ČR podaří překonat překážky bránící vydání územního rozhodnutí pro stavby 518 a 519 SOKP a že v dohledné době budou moci být zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení nejen pro celou trasu, ale i pro most přes Vltavu u Suchdola.

Základní údaje o stavbě
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Uvažovaný správce mostu: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Architekt: prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, CSc., Ing. arch. Martin šenberger
Hlavní inženýr projektu: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Hlavní koordinátor pro mosty: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Korbelář, VPÚ DECO Praha
Technické údaje o mostu: podle ČSN 736200
Charakteristika mostu: trvalý nepohyblivý nemasivní kolmý třípodlažní most o třech polích. Ocelový plnostěnný oblouk a ocelový Vierendeelový trám. Most s horní mostovkou: jedno patro s neomezenou volnou výškou a dvě patra s omezenou volnou výškou. Most je převážně přímý, zčásti ve směrovém oblouku.
Délka přemostění: 466,0 m
Délka mostu: 476,0 m
Délka nosné konstrukce: 472,60 m
Rozpětí jednotlivých polí:
Oblouk:
rozpětí 162,0 m, vzepětí 68,10 m.
Trám mostovky: 200,0+70,0+200,0 m
Šířka mezi svodidly: 2x16,0 m
Šířka průjezdního prostoru: 2x16,0 m
Šířka průchozího prostoru (lávky): 3,50 m
Výška mostu (max. nad terénem): horní mostovka: 79,20 m, dolní mostovka: 69,20 m
Stavební výška: pro horní mostovku: 12,0 m
Plocha nosné konstrukce: 21,53x472,6 m = =10 175 m2
Zatížení mostu: Zatěžovací třída A podle ČSN 73 6203 b:1986
Přemosťovaná překážka: řeka Vltava, trať ČD, dvě místní komunikace
Převáděná komunikace: modifikovaná kategorie R32,5/100
Volná výška nad plavební hladinou: 66,80 m

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007