arrows Realizace staveb arrows Mostní stavby arrowsMost přes řeku Ebro v Katalánsku
foto: Stráský, Hustý a partneři , s.r.o.
text: Jiří Stráský
číslo: 04/2011
Most přes řeku Ebro v Katalánsku

· Most přes řeku Ebro
Koncem září roku 2010 prezident Katalánska slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro. Stavba nahrazuje přívoz, který spojoval malá Katalánská města Deltebre a Sant Jaume d’Enveja situovaná po obou stranách řeky těsně před jejím ústím do moře. Most převádí jak silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E.
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. Absolvoval VUT-FAST v Brně. Pracoval jako projektant mostů u firem Dopravní stavby Olomouc a T.Y.Lin International, San Francisco, USA, a stal se spoluzakladatelem inženýrské kanceláře Stráský, Hustý a partneři (SHP), s.r.o. Přednáší na FAST VUT v Brně. Autorizovaný inženýr v České a Slovenské republice a v sedmi státech USA.
E-mail: j.strasky@shp.eu

S ohledem na prominentní polohu mostu, který je situován v rekreační oblasti v těsném sousedství turistických stezek, bylo rozhodnuto vypsat na nalezení nejlepšího řešení mezinárodní architektonickokonstrukční soutěž. Byl specifikován plavební profil a místa napojení na stávající komunikace. Bylo požadováno navrhnout zajímavou konstrukci, která odpovídá měřítku krajiny i kulturní tradici spojovaných měst. Aby mostem nebyla přehlušena krajina, byla také definována maximální výška konstrukčních prvků nad hladinou řeky, která mohla dosáhnout dvaceti metrů.
Dvoukolová soutěž proběhla v roce 2006. V prvním kole byla hodnocena odborná kvalifikace soutěžících firem, ve druhém kole, do nějž postoupilo pět firem, byly hodnoceny návrhy mostů. Je zajímavé, že v porotě byli mimo politiků převážně profesoři z Barcelonské univerzity a jen jeden architekt. Posuzována byla tedy nejen krása mostu, ale i konstrukční a statická efektivita a elegance řešení. Soutěžní návrh vypracovaný firmou Stráský, Hustý a partneři společně s projektovou kanceláři Tec4 z Barcelony získal první cenu a byl vybrán k realizaci. Konstrukci mostu tvoří samokotvená visutá konstrukce,  u které jsou tradiční závěsy nahrazeny závěsnými stěnami. Vítězný tým dále vypracoval nabídkový návrh i realizační projektovou dokumentaci stavby.
Při zpracování návrhu jsme se snažili aplikovat naši filozofii návrhu mostů. Je zřejmé, že základní funkcí mostu je bezpečně a hospodárně převést dopravu přes překážku. A architektura mostu musí vyjádřit tuto základní funkci. To však neznamená, že je determinována jen tímto základním požadavkem. Je samozřejmé, že most musí být krásný, proporční a musí odpovídat měřítku krajiny, jeho konstrukce musí vyjádřit současnou dobu a pokrok ve vědě i technologii. Především však musí zajistit bezporuchový provoz – musí dobře sloužit uživatelům.
Popisovaný most spojující dvě města převádí nejen osobní vozidla, ale i veškerou dopravu zajišťující provoz měst. Protože chůze v blízkosti hlučných aut a výfukových plynů není příjemná, rozhodli jsme se oddělit automobilovou dopravu od cyklistické a pěší dopravy. Pro toto oddělení jsme využili základní nosné prvky konstrukce, které jsou situovány v ose mostu: pylony, visuté kabely a závěsné stěny – obr. 3. Spojili jsme tak jejich nosnou a provozní funkci. Vozovka je situována na jedné straně konstrukce a cyklistické a pěší pruhy jsou situovány na straně druhé – u moře. Cyklistický a pěší pruh je oddělen klidovým prostorem s lavičkami. Dostatečně široký pruh vytváří prostor nejen pro dopravu, ale i místo pro setkání, posezení a oddech.
Vzhledem k tomu, že most křižuje řeku pod šikmým úhlem, umožnilo situování základních nosných prvků v ose mostu výrazně zjednodušit spodní stavbu. Zavěšení v ose také umožnilo navrhnout jasně čitelnou konstrukci. Most v každém pohledu vytváří tvarově čistou konstrukci. Jak mostovka s římsou, tak i spodní stavba a pylony mají shodné tvarování zdůrazňující proudnicový tvar konstrukčních prvků. Aby mohly být navrženy co nejštíhlejší, kombinují ocel s betonem. Konstrukce je štíhlá, transparentní, visuté kabely spolu se závěsnou stěnou připomínají lana a plachty plachetnic plujících pod mostem.

Podélný řez mostem (vizualizace)
¤ Podélný řez mostem (vizualizace)

Příčný řez uprostřed rozpětí (vizualizace)
¤ Příčný řez uprostřed rozpětí (vizualizace)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007