foto: Blue Events
text: redakce
číslo: 04/10
Fórum českého stavebnictví
Fórum českého stavebnictví 2010, jehož hlavním mediálním partnerem byl časopis Stavebnictví, zaznamenalo rekordní účast. Velmi otevřená diskuze vyústila v apel účastníků na vládu, aby garantovala dlouhodobý legislativní rámec podmínek pro stavební podnikání.
odeslat odeslat    tisk tisk

Je to jeden z dalších pokusů, jak vylepšit nebo vůbec oživit komunikaci podnikatelského sektoru v oblasti stavebnictví se státní správou. Závěry konference, uvedené na straně 20, vznikaly postupně v průběhu programu fóra.
První polovinu vyplnila vystoupení zástupců státu (např. ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas), bankovního sektoru (člen bankovní rady Pavel Řežábek) a podnikatelských asociací a stavebních firem (např. generální ředitel SPS v ČR Miloslav Mašek, generální ředitel Metrostav a.s. Pavel Pilát), která se snažila definovat základní problémy stavebnictví, ale i současné české ekonomiky s obecnými náznaky jejich řešení.
Mimořádný ohlas mělo zejména vystoupení člena bankovní rady Pavla Řežábka, jenž hovořil o vývoji ekonomiky a výrazných rizicích, která lze očekávat, pokud politická reprezentace razantně nezmění svoje chování, nevyvaruje se populistických opatření a nebude činit dílčí neuvážená opatření s možnými dlouhodobými negativními důsledky.
V navazující velké panelové diskuzi vystoupila řada představitelů stavebních firem, kteří velmi otevřeně projevili svůj názor na současný stav stavebnictví a vznesli tvrdé připomínky k činnosti státní správy a roztříštěnosti stavební agendy do mnoha ministerstev.
Odpolední část zahrnovala čtyři paralelní sekce, které projednávaly aktuální problémy specifických oblastí podnikatelského prostředí ve stavebnictví. Tyto čtyři sekce byly: Legislativa pro zadávání zakázek na stavebním trhu (podrobně na následujících stránkách), Problematika řízení nákladů v recesi, Developerské projekty ve výstavbě bytů a Výroba stavebních materiálů pro nové způsoby stavění (rovněž podrobně na následujících stránkách).

Účastníci dopolední moderované panelové diskuze
¤ Účastníci dopolední moderované panelové diskuze, zleva: Jindřich Topol, generální ředitel, Skanska CZ; Irena Plocková, Státní fond životního prostředí; Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav; Pavel Řežábek, člen bankovní rady a vrchní ředitel, Česká národní banka; Evžen Korec, generální ředitel, Ekospol; Ivan Bauer, generální ředitel, Průmstav Praha; náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas; Miloslav Mašek, generální ředitel, SPS v ČR; ředitel sekce strategie a ekonomiky průmyslu Ministerstva průmyslu a obchodu Erik Geuss.

Veřejná zakázka: dopady krize i v dalších letech
Jedna z odpoledních sekcí panelové diskuze měla téma Zakázka na stavebním trhu. Názory zúčastněných reagovaly především na aktuální situaci, kdy vztahy mezi dodavateli i zadavateli stavebních prací ovlivňuje novela zákona o veřejných zakázkách, která pod garancí Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) vstoupila k 1. lednu 2010 v platnost.
„O významu veřejné zakázky svědčí fakt, že v roce 2009 činil rozsah trhu veřejné zakázky 54,33 % celkového objemu všech stavebních prací v České republice,“ uvedl Jiří Svoboda, ředitel odboru veřejného investování MMR ČR.
Hlavním důvodem, proč byla tzv. „malá novela“ schválena, bylo uvedení českého právního rámce do souladu s platnými evropskými směrnicemi.
Oproti dřívější podobě, jsou v současně platné novele nově upraveny pojmy správních deliktů a zavedeny tzv. „black listy“ neboli rejstříky osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Z dalších novinek novely vyplývá například možnost uvádění nabídkové ceny (není však dosud povinné), nová definice upřesňující okruh osob, kterým se zasílá rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky, zavedení speciální pětidenní lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám, počítané od skončení lhůty pro podání nabídek, zavedení výslovné možnosti pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele pro uzavření smlouvy a další.
Zásadní informací prezentace bylo sdělení, že od 1. července 2010 bude platit další novela zákona o veřejných zakázkách.
„Ministerstvo pracuje na elektronizaci veřejných zakázek v přípravné, zadávací i realizační fázi. Urychlení procesu by měla sloužit agregace menších zakázek i zcela nové prostředí, kterým by mělo být elektronické tržiště, kde by byly veřejné zakázky zpřístupněny,“ řekl Jiří Svoboda.
Z další panelové diskuze vyplynulo konstatování alarmující situace na stavebním trhu, kdy se projevuje rapidní pokles veřejných zakázek ve stavebnictví v roce 2009 i řada dalších skutečností, předznamenávajících pokles realizací staveb zahajovaných na základě soutěží veřejné zakázky i v roce 2010.

Krátce: v diskuzi také zaznělo

 • Chybí zadávací řád, jednoznačné definování, co je předmětem zakázky.
 • Projektové ústavy nemají v současnosti dost státních zakázek „do zásoby“, což se projeví do dvou let ve stavebních firmách i za předpokladu, že krize ustoupí. Zpracování nových projektů tak vytvoří zbytečný časový posun realizací, kterou již budou finančně zajištěné.
 • Veřejné zakázky jsou „motorem“ stavebnictví, z každých 100 mil. Kč, vložených do veřejných zakázek, se 65 mil. Kč vrací (daňové přínosy, zaměstnanost).
 • Zveřejňovat nabídkové ceny veřejných zakázek by mělo být povinné.
 • Zveřejňovat celkové ceny staveb veřejné zakázky by také mělo být povinné.
 • Cena by neměla být jediným kritériem pro hodnocení nabídky, například v Německu je součástí jejího hodnocení na 60 položek.
 • Měla by být přesněji definována otázka záruční lhůty (někdy je uváděna ze zištných důvodů záruční doba přehnaná – například 15, 20, 30 let).
 • Malým a středním firmám někdy ztěžuje účast v soutěži nepřiměřenost požadavků finanční garance veřejné zakázky.
 • Zadavatelé vylepšují podmínky zadání tak, aby pro ně byly kontrakty stále výhodnější – aby jim bylo možné zhotovitelem vyhovět, zhoršuje se kvalita staveb.
 • Soupis požadovaných prací, které jsou součástí zakázky i předávání dokumentace, je často formální, vzniká tím řada nejasností při dokončování stavby a jejím předávání.
 • Pro pozici rozpočtáře není třeba autorizace, jeho vliv na tvorbu nabídky je přitom rozhodující.
 • Projednání dokumentace stavby by mělo být základem pro rozhodnutí o zhotoviteli stavby. Často se projevuje formalizmus, nezjišťuje se, jestli firmy jsou schopny zhotovit práci kvalitně, ale především, jestli mají v pořádku potřebnou dokumentaci.
 • Developer dokáže udržet rozpočet v udaných cenách, aby na stavbě vydělal, stát to nedokáže.

Účast na letošním Fóru českého stavebnictví byla rekordní
¤ Účast na letošním Fóru českého stavebnictví byla rekordní


Stavební hmoty a stavební materiály v České republice
Panelovou diskuzi na téma Stavební hmoty a stavební materiály v České republice moderoval ve dvojroli viceprezidenta SPS v ČR a jednatele firmy Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s. Rudolf Borýsek. Ten v úvodu představil zúčastněné zástupce společností, zastupující český průmysl výroby stavebních hmot: předsedu představenstva České komory lehkých obvodových plášťů a ředitele společnosti Sipral a.s. Leopolda Bareše; generálního ředitele společnosti Lasselsberger, a.s., Romana Blažíčka; Romana Gaudyna z firmy Rigips, s.r.o.; generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Česká republika Josefa Kotka a generálního ředitele společnosti Stomix, spol. s r.o., Bořivoje Mináře.
Jmenovaní odborníci následně z pohledu zastupovaných firem hodnotili situaci v oblasti výroby stavebních hmot a stavebních materiálů v České republice v uplynulém roce a otevřeně hovořili o současné situaci, navrhovaných opatřeních a o předpokládaném vývoji v roce 2011. Definovali hlavní problémy, na které je třeba se v současnosti v oblasti stavební výroby zaměřit.
Diskutovanými oblastmi byla například konkurence a míra ohrožení českého trhu zahraničními výrobky, oblast právních předpisů a českých a evropských technických norem, nebo témata energetická náročnost výroby materiálů a životní prostředí.
S rokem 2009, kdy se začalo mediálně hovořit o krizi v oblasti stavební výroby, došlo k zásadní změně nákupního chování. Statistické údaje svědčí o tom, že v bankách vzrostly úspory potenciálních investorů minimálně o 80–100 mld. Kč, které by mohly být za standardních podmínek investovány do výstavby.

 • Zúčastnění zástupci firem se shodli na tom, že i přes současný tlak na cenu výrobků a velikost marže nemůže být snižování cen dlouhodobým řešením. Na pokles trhu bude snaha reagovat například inovacemi, kvalitnějšími službami a širším produktovým portfoliem. Budoucí vývoj v oblasti stavební výroby souvisí jednak s objektivními vnějšími vlivy, ale také s vnitropolitickou situací. Zajímavé je, že se v současnosti zvětšuje podíl projektů a zakázek menšího charakteru, kde jsou zákazníky fyzické osoby.
 • Česká republika v oblasti výstavby směřuje k nízkoenergetickým projektům. Nejedná se jen o trend, ale o určitou společenskou odpovědnost podporovat investice do energetických úspor. Je však otázkou, kde je v tomto směru hranice.
 • České firmy vynakládají nemalé prostředky do cetrifikace výrobků a montážních firem, které z těchto výrobků tvoří systémy. V tomto směru je třeba apelovat na to, aby se na trhu nastavila a dodržovala určitá pravidla, a podařilo se tak vyloučit zahraniční konkurenci, která trh zahlcuje levnými nekvalitními výrobky. Je proto nutné současnou situaci na českém trhu důsledně sledovat a kontrolovat.Výrobci by měli prosadit výslednou kontrolu kvality materiálů – tedy certifikaci, zejména u veřejných zakázek, a podmínit zde touto kontrolou kolaudaci nebo proplacení veřejných prostředků tím, že bude nutné doložit veškeré certifikáty o původu zboží a jeho kvalitě, atd.
 • Zúčastnění představitelé výrobců stavebních materiálů také upozornili na fakt, že jim zavedení zvýšených nákladů v oblasti energetiky a životního prostředí, například v rámci systému obchodování s povolenkami na emise CO2, výrazně znevýhodňuje náklady ve vztahu k zahraničním trhům, kde se s těmito povolenkami neobchoduje. Dochází tak k diskvalifikaci českých výrobců vůči neevropské konkurenci. Je třeba navrhnout vládě, aby v Evropské unii prosadila následné promítnutí zmiňovaných zvýšení nákladů do ochranářských (celních) opatření produktu. V souvislosti s problematikou obchodování s povolenkami na emise CO2 byla také zmíněna skutečnost, že nebylo zveřejněno konkrétní znění příslušné smlouvy.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007