Stavby ze dřeva

Návrhy individuálních dřevostaveb realizované v České republice

Vloženo: 10.04.2008  |  Aktualizováno: 10.04.2008
Rubrika: Realizace staveb | Environment a výstavba | Stavby ze dřeva
Autor: text: Aleš Brotánek | grafické podklady: AB design studio

Spotřeba energie v budovách je doposud jen vzácně ústředním předmětem zájmů stavebníků architektů, projektantů i dodavatelů. Jejich provoz je ještě stále pokrýván z neobnovitelných zdrojů, a tudíž není doposud pociťován jako velký problém.

Prostorová tuhost budov na bázi dřeva

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby ze dřeva
Autor: Text: Petr Kuklík, Radek Brandejs, Anna Kuklíková | foto: archiv autora

V rámci uplatňování koncepce trvale udržitelné výstavby roste v současné době v Evropě i u nás zájem používat dřevo na konstrukce budov včetně vícepodlažních. Budovy na bázi dřeva dokonce představují třetinu exportu českého stavebnictví. Příspěvek prezentuje výzkum problematiky prostorové tuhosti budov na bázi dřeva se zaměřením na chování smykové stěny (výztužné stěny) a na kompozitní dřevobetonové stropy.

Oprava roubeného barokního domu Johanna Kittela v Krásné u Pěnčína

Vloženo: 08.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Petr Dostál | foto: archiv autora

Ve stavebním fondu historických roubených a hrázděných staveb je dochováno poměrně velké množství roubených domů, které lze zjednodušeně rozdělit do tří skupin. Největší skupinu tvoří tradiční vesnické domy s vazbou na zemědělskou produkci, méně jsou zastoupeny domy městské a nejmenší skupinu tvoří domy ve vesnickém prostředí, vázané na obchod nebo řemeslnou výrobu (například faktorské nebo sklářské domy). Tzv. Kittelův dům (č.p. 10) v Krásné u Pěnčína v severních Čechách představuje stavbu, kterou nelze jednoznačně zařadit do žádné z uvedených skupin.

Současnost a tradice dřevěného stavění a architektury v České republice

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby ze dřeva
Autor: text: Vladimír Bílek | foto: archiv autora

Dřevěné stavby mají v oblasti funkce, konstrukce a architektury, ekonomiky a ekologie v České republice zatím skrytý a nevyužitý pozitivní potenciál. Viděno přes mediální publicitu, je dřevěné stavění a architektura relativně úspěšným a rozvíjejícím se oborem. Iniciativa, vycházející především od akademiků a projektantů, zatím nemá větší vliv na rozsah dřevěné výstavby. Statisticky je sledována jediná položka – bytová výstavba.

Navrhování dle ČSN EN 1995 - Eurokód 5

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: Text: Petr Kuklík, Anna Kuklíková | foto: archiv autora

V současné době všechny země Evropské unie zapracovávají do svých soustav technických norem Eurokódy v podobě evropských norem, které by do března 2010 měly být jedinými pravidly pro navrhování stavebních konstrukcí v Evropě.

Dřevěná lávka přes slepé rameno Malše

Vloženo: 08.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Václav Mach | foto: archiv autora

V roce 2002 byla dokončena realizace dřevěné lávky přes řeku Malši. Tato stavba je jednou ze čtyř konstrukčně a materiálově odlišných lávek, které jsou součástí stezky pro pěší a cyklisty, propojující historické centrum Českých Budějovic s klidovou oblastí lesoparku Stromovka. Nová lávka přes slepé rameno Malše nahradila původní dřevěnou lávku, která již svými parametry nevyhovovala současným potřebám. Nová stavba je širší a je navržena na podstatně větší zatížení.

Netradiční technické řešení konstrukce haly tělocvičny v Mladé Boleslavi

Vloženo: 08.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Ing. Zbyněk Šrůtek - Kasper CZ s.r.o. | foto: archiv KASPER CZ s.r.o.

V roce 2000 byl v Mladé Boleslavi zrealizován nový komplex budov centrální požární zbrojnice. Jednou ze staveb rozsáhlého areálu byla tělocvična pro hasičský záchranný sbor, kterou architekt umístil v 1. patře nad garážemi pro zásahovou techniku. Netradiční tvar tělocvičny vyžadoval použít i netradiční technické řešení nosné konstrukce haly.

Největší dřevěný skelet ve Finsku

Vloženo: 09.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Antti-Matti Siikala | foto: Jussi Tiainen, archiv SARC

Výstavba nové budovy Finského lesnického výzkumného institutu (METLA), která měla pojmout pracovníky rychle se rozšiřující pobočky ve městě Joensuu, začala v dubnu 2003 a byla ukončena v říjnu 2004.

Stavby na bázi lehkých dřevěných panelů

Vloženo: 03.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Firemní blok | Stavby ze dřeva | Technologie
Autor: Text: Ing. Jiří Pohloudek

Stavby na bázi lehkých dřevěných panelů jsou součástí nabídky objektů bytové a občanské vybavenosti všech stavebních trhů Evropy. Přesto Evropa v této výstavbě nedosahuje tak vysokých podílů, jako severní Amerika, ať je to USA nebo Kanada. Je nutné si uvědomit, že tyto stavební trhy nelze srovnávat a že pro naši úvahu je nutné se zabývat stavebním trhem Evropy a podílem těchto staveb v ČR.

Konstrukce a technické systémy nové poštovny na vrcholu Sněžky

Vloženo: 08.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Martin Rajniš | foto: Tomáš Malý, Hoffman Rajniš Architekti

Poštovna na Sněžce má tři hlavní části: horní část – s provozem poštovny a občerstvením, spodní část – servisní prostor pro zásoby a ubytování obsluhy, kruhové schodiště, propojující poštovnu s vyhlídkovou terasou.

Halové stavby s dřevěnými obloukovými, vazníkovými a rámovými nosnými dílci

Vloženo: 08.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Bohumil Straka, Milan Šmak | foto: archiv autora

V oboru dřevěných konstrukcí se, kromě konstrukcí krovů, nejčastěji vyskytují halové stavby. Existuje velké množství starších i nových halových systémů s dřevěnou nosnou konstrukcí, které se odlišují konstrukčním uspořádáním, druhem použitého materiálu a spojů a dalšími charakteristickými znaky. Zájem o realizaci dřevěných hal díky zvýšenému zájmu investorů a architektů stále narůstá.

Zásady navrhování dle ČSN 73 1702

Vloženo: 03.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: text: Bohumil Koželouh

Platná ČSN 73 1701:1984 je v účinnosti 23 let a je základní normou používanou v praxi. Byly podle ní úspěšně navrženy stovky konstrukcí. K normě bylo vydáno šest změn (změna a – 9/1990 až z – 6/2000), další změny nebyly realizovány vzhledem k předpokládanému nahrazení normy Eurokódem 5.

Dřevěná kaple v Černé - ukázka spojení elegance s jednoduchostí

Vloženo: 03.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Realizace staveb | Stavby ze dřeva
Autor: text: Milan Šmak | foto: archiv autora

Dřevo patří mezi nejstarší stavební materiály. Tato tradiční přírodní surovina nacházela v uplynulých staletích široké uplatnění ve všech oblastech stavebnictví. Budovaly se dřevěné stavby pozemní – od jednoduchých domů pro bydlení, přes objekty průmyslové, technické, církevní až po stavby monumentální. Dřevo se používalo také na konstrukce inženýrské i dopravní.

Ekonomické a technologické posouzení dřevěných vícepodlažních budov

Vloženo: 05.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: text: Michal Pánek, Lubomír Krov | foto: archiv autorů

V současné době nárůstu dřevěné výstavby jsou u nás zatím největší zkušenosti se stavbou rodinných domů. Rozvoj bytových a občanských staveb je v počátcích, a stavebním firmám se tak otevírá nový prostor pro hromadnou výstavbu. Investiční činnost pomáhá aplikovat výsledky vývoje v praxi a dává zpětně podněty k vylepšení systémů jak po konstrukční, tak i po ekonomické stránce.

Dřevěné lehké střešní konstrukce s kovovými deskami s prolisovanými trny

Vloženo: 04.10.2007  |  Aktualizováno: 01.11.2007
Rubrika: Právo, ekonomika | Stavby ze dřeva
Autor: text: Petr Kuklík, Jan Starý, Miloš Vodolan | foto: archiv autora

V současnosti v ČR platí pro zatížení stavebních konstrukcí sněhem tři normy: ČSN 73 0035:1986, ČSN P ENV 1991-2-3:1997 a ČSN EN 1991-1-3:2005. Nová mapa sněhových oblastí byla zavedena do soustavy českých technických norem formou změn uvedených norem (ČSN 73 0035/Z3, ČSN P ENV 1991-2-3/Z1 a ČSN EN 1991-1-3/Z1) s platností od 1. listopadu 2006.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007