arrows Analýzy, trendy arrows Věda a výzkum v praxi arrowsFAST VŠB - TU Ostrava a výzkum a vývoj v praxi
grafické podklady archiv FAST VŠB - TU Ostrava
text Darja Kubečková Skulinová
číslo: 01/2012
FAST VŠB - TU Ostrava a výzkum a vývoj v praxi

· Prostorové numerické modely uzavíracích hrází (autorka: Eva Hrubešová)
Vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace jsou dnes považovány za klíčové prvky rozvoje současné lidské společnosti. Problematika komunikace mezi oblastí výzkumu a oblastí výroby je velmi rozsáhlá a spadá do obecnější oblasti vztahu teorie – praxe. Uvedená problematika se citelně dotýká Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB–TUO) i Fakulty stavební (dále jen FAST). Z tohoto důvodu se vedení univerzity i fakulty rozhodlo zpracovat dlouhodobou strategii spolupráce s průmyslovou sférou.
odeslat odeslat    tisk tisk
Prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.
Prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.Na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava působí od roku 1997. Na katedře pozemního stavitelství se věnuje problematice konstrukční tvorby budov, konverzím budov industriálních území a jejich nové stavebně energetické koncepci. Kromě výuky odborných předmětů (např. Konstrukce staveb, Teorie konstrukční tvorby, Pozemní a průmyslové stavitelství, Technologie a řízení výstavby), vedení studentských projektů a doktorského studia pracuje na řadě tuzemských a mezinárodních projektů financovaných EU. Od roku 2010 je na Fakultě stavební děkankou.
E-mail: darja.kubeckova.skulinova@vsb.cz

Univerzita a fakulta
Úzká spolupráce s průmyslovými podniky je jednou z klíčových oblastí a činností každé fakulty i celé univerzity VŠB–TUO. Mezi hlavní úkoly patří zejména inovace pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti FAST s ohledem na její větší provázanost s průmyslovou praxí a také zvýšení zájmu firem o výsledky výzkumu a vývoje. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, VŠB–TUO aktualizovala a konkretizovala vědecko-výzkumné cíle v hlavním dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011–2015. VŠB–TUO je počtem studentů jednou z největších univerzit v České republice se značným vědeckým a pedagogickým potenciálem, který chce univerzita dále rozvíjet. Dlouhodobý záměr univerzity na období let 2011–2015 vymezuje priority, kterým se chce univerzita zejména věnovat a alokovat na ně již existující vlastní zdroje, prostředky z rozvojových projektů a z dalších zdrojů, jako např. Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Grantové agentury České republiky (GAČR), Technologické agentury České republiky (TAČR), Ministerstva průmyslu a obchodu, apod. (Pramen: www.vsb.cz/dlouhodobyzamer). VŠB–TUO si stanovila šest integrujících směrů: suroviny, energetika a ekologie; výpočetní vědy a informační technologie; nové materiály, konstrukce a technologie; bezpečnostní výzkum; moderní strojírenství, metody modelování ekonomických a finančních procesů. Uvedené směry jsou dále rozpracovávány na úrovni jednotlivých fakult.
Fakulta stavební VŠB–TUO již od svého založení věnuje nemalou pozornost řešení úkolů vědy a výzkumu, a to jak teoretických úloh základního výzkumu, tak i úkolů vyplývajících z přímé kooperace se stavební a hornickou praxí. Fakulta působí v regionu, jenž se tradičně vyznačoval rozsáhlou průmyslovou a těžební aktivitou. To je reflektováno v tématech, která ve svých výzkumných úkolech především řeší: účinky hornické činnosti a dopady na stavební konstrukce a omezování jejích následků, výzkum v oblasti geotechniky a podzemního stavitelství, využívání opuštěných průmyslových ploch, konverze budov industriálních sídel, aj.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Tip: Insurance working capital. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki.
© 2007