arrows Realizace staveb arrows Dopravní stavba roku arrows Dopravní stavby arrows Stavba roku arrowsChomutovská přehlídka mostních konstrukcí - Mosty s autogramem
foto: Tomáš Malý
text: Ing. Josef Král
číslo: 03/09
Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - Mosty s autogramem

· Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí
Není obvyklé, aby stavbaři „pokřtili“ své mosty ještě v průběhu stavby, jak tomu bylo při výstavbě Přeložky silnice I/7 Chomutov–Křimov. Vztah k dokončenému dílu, vyjádřený kovovou tabulkou na jednom z pilířů, může pro autora znamenat více než ocenění v soutěži. Je to značka kvality, potvrzující míru profesionality stavby, která přináší novou dimenzi krajině. Je to však také podpis pod dílem, za jehož funkci nese autor veřejně velkou zodpovědnosti.
odeslat odeslat    tisk tisk

Silnice I/7, vedená od Prahy na státní hranici s Německem ve směru na Chemnitz, je důležitým dopravním spojením evropského významu. Dokončený úsek Chomutov–Křimov, I. etapa, vedený horským terénem s výškovým rozdílem 345 m v uspořádání S 11,5/70, se stoupacími a klesacími pruhy, byl pro citlivý návrh s ohledem na životní prostředí a krajinný ráz a pro technologickou náročnost oceněn v soutěži Stavba roku 2008 Cenou ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a také v soutěži Dopravní stavba roku 2007.

Investiční záměr stavby
Trasa navazuje na postupně realizovanou přestavbu silnice I/7 mezi Prahou a Chomutovem, která je výhledově navržena jako čtyřproudá, v kategorii R 22,5/100. Hlavními důvody, které vedly k investičnímu záměru i realizaci stavby, byla kompletace dopravního systému města Chomutov s vyloučením tranzitní dopravy městem, homogenizace trasy silnice I/7, odstranění dopravních závad, zejména v úseku Horní Ves–Krásná Lípa s 16% podélným sklonem v původní trase a snížení rizika kontaminace vodní nádrže Křimov. Zkvalitněním dopravního propojení Chomutova a mostecko-litvínovské aglomerace se spolkovým státem Sasko dochází ke zlepšení hospodářské spolupráce v rámci Euroregionu Krušnohoří. Nová komunikace zajišťuje dopravu na daleko vyšší kvalitativní úrovni. Po zprovoznění obou etap výstavby byla opět obnovena kamionová doprava přes hraniční přechod.
Nová přeložka zasahuje do přírody a současného stavu krajiny. Návrh přeložky silnice I/7 a její technické vybavení bylo proto navrženo tak, že jsou v nejvyšší možné míře eliminovány negativní vlivy na životní prostředí.
Projektová příprava celé přeložky byla zahájena v letech 1991. V dokumentaci pro územní rozhodnutí, která byla zpracována pro celý úsek Chomutov–Hora Sv. Šebestiána, došlo původně k rozdělení na dvě etapy, které představovaly samostatné stavby s různými termíny dokončení: I. etapa Chomutov–Křimov (délka 6,850 km, dokončení 2007); II. etapa Křimov–Hora Sv. Šebestiána (délka 5,778 km, dokončení v roce 2005). S předstihem byla od ledna 2001 do září 2004 postavena estakáda SO 204, jako třetí stavba přeložky.

SO 204 – estakáda na přeložce silnice I/7
¤ SO 204 – estakáda na přeložce silnice I/7

I. etapa přeložky
Práce na úseku Chomutov–Křimov byly zahájeny v říjnu 2004 odstraňováním křovin, kácením lesních porostů, sejmutím ornice nebo lesní hrabanky v objemu 164 000 m³. Současně probíhaly demolice v průmyslovém areálu ve Spořicích. Přípravě předcházel i rozsáhlý archeologický průzkum, který provedl Ústav archeologické péče Most, při němž byly odhaleny významné relikty dokumentující počátky osidlování Chomutovska. Nejnáročnější mostní stavbou úseku je 336 m dlouhý most přes potok Hačka, postavený letmou betonáží (SO 205, podrobný popis technologie výstavby ve Stavebnictví 06–07/08). Technicky zajímavé jsou opěrné zdi z prefabrikátů a vyztužených zemin, (zejména SO 252, jež se nachází v km 4,357 a výškou 14,70 m patří mezi nejvyšší opěrné zdi v české republice, realizované touto technologií). Mimoúrovňové křížení I/7 se silnicí I/13 bylo prozatím dokončeno pouze z poloviny, stavba zahrnuje rovněž přeložku silnice I /13 v délce 1200 m.
Počátkem roku 2005 byly zahájeny práce na přeložkách inženýrských sítí. Na jaře 2005 pak začaly práce v hlavní trase. Geologické podmínky stavby se ukázaly jako velmi variabilní – od nadložních jílů a jílovců severočeské hnědouhelné pánve, které komplikovaly založení mostních staveb, až po čediče a tufy nebo ruly, které bylo potřeba v případě zářezů rozpojovat odstřelem. V poruchových zónách byly svahy zajištěny ocelovými sítěmi. Pro těleso silnice byl využit podrcený materiál ze stavby.
Stavba je odvodněna kanalizací do dvou vodotečí, do Podkrušnohorského přivaděče a především do vodoteče Hačka. Silniční kanalizace je vzhledem k mostním stavbám členěna do několika stokových systémů v průměrech DN 300–600. Pro případ úniku ropných látek byla kanalizace vybavena při vyústění stok hradítky a gravitačními a srážecími odlučovači.
Lesní úseky mají oplocení proti zvěři. Most Hačka je vybaven meteostanicí pro potřeby silniční údržby a varovnými informačními systémy pro řidiče.

Stručná charakteristika území stavby 
Počáteční úsek stavby od km 0,0 do km 1,6 byl ovlivněn průchodem okrajové části Chomutova - Novými Spořicemi. Přeložka využívá stávajícího vedení JZ obchvatu, v oblasti jižně od silnice I/13 byla navržena mimoúrovňová křižovatka Nové Spořice na zemědělských pozemcích. Stavbu v tomto místě ovlivnila i stávající zástavba podél I/13 a značný počet inženýrských sítí. Severně od této silnice mají na stavbu vliv Podkrušnohorský přivaděč a areál několika firem, kterým přeložka prochází. Stavba je dále rozdělena křížením s tratí ČD. V její blízkosti jsou objekty vojenské správy a vodojem. V závěru popisovaného úseku kříží vedení VVN a horkovodu.
Od km 1,6 do km 5,2 je úsek se stálým stoupáním terénu, přerušeným jen hlubokým údolím Hačky v km 2,950. V km 4,360 křižuje trasa přeložky ještě jednou stejnou železniční trať č. 137 Chomutov –Křimov–Vejprty. Od km 2,150 do km 5,020 je území souvisle zalesněno. I poslední úsek od km 5,2 do konce I. etapy je ve stálém mírnějším stoupání.

Autor: Ing. Josef Král, Stavby silnic a železnic, a.s

Základní údaje o stavbě
Název:
Přeložka silnice I/7, I. etapa Chomutov–Křimov
Investor: Státní fond dopravní infrastruktury, Phare – CZ 0112/0201
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Generální projektant: VPÚ DECO PRAHA, a.s.
Projektanti:
– HIP:
VPÚ DECO Praha, a.s., Ing. Jiří Kočí
– komunikace: VPÚ DECO Praha, a.s., Bohumil Datel
– mosty a zdi: VPÚ DECO Praha, a.s., Ing. Václav Mach, Ing. Jiří Schindler PONTEX Praha, s.r.o., Ing. Petr Drbohlav VALBEK, spol. s r.o., Ing. Daniel Křemeček EUROVIA Services, s.r.o., Ing. Luděk Ledvina
– vodohospodářské řešení: VPÚ DECO Praha, a.s., Ing. František Přikryl

Zhotovitel: Sdružení Chomutov –Křimov
– vedoucí člen sdružení: Stavby silnic a železnic, a.s. Oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
– členové sdružení: Strabag, a.s., SMP CZ, a.s., Metrostav a.s., Max Bőgl & Josef Krýsl, komanditní společnost, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Zahájení stavby: 10/2004
Zprovoznění: 6/2007
Dokončení: 11/2007

Hlavní technické údaje
Celková délka I. etapy přeložky: 6850 m
Kategorie silnice: S 11,5/70

Celková plocha komunikace hlavní trasy: 92 889 m²
– počet mimoúrovňových křižovatek: 1
– počet úrovňových křižovatek: 1
Výkopy a násypy: 635 280 m³
Ornice a lesní hrabanka: 164 000 m³
Celkový objem zemních prací: 799 280 m³
– počet sil. mostů délky přes 100 m: 3
– plocha sil. mostů délky přes 100 m: 34 023 m²
– počet sil. mostů na hlavní komunikaci: 4
– plocha silničních mostů na hlavní komunikaci: 2452 m²
– počet silničních nadjezdů: 2
– plocha silničních nadjezdů: 3976 m²
– délka opěrných zdí: 422 m
– délka kanalizace: 7981 m

Skladba vozovky hlavní trasy:
– asfaltový beton střednězrnný modifikovaný: tl. 50 mm
– asfaltový beton velmi hrubý tř. I: tl. 70 mm
– obalované kamenivo: tl. 80 mm
– vibrovaný štěrk: tl. 200 mm
– štěrkodrť: min. tl. 210 mm
Celkem: 610 mm

SEZNAM VYBRANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO)

Stavební objekty řady 100 – komunikace 101 Přeložka silnice I/7 km 0,0–6,780
111 Mimoúrovňová křižovatka Nové Spořice v km 0,210
121 Úniková zóna v km 2,320 vlevo
122 Úniková zóna v km 4,715 vlevo
Stavební objekty řady 200 – mosty, opěrné zdi (v závorce název objektu) 201 Podchod pro pěší v km 0,380
202 Most přes Podkrušnohorský přivaděč v km 0,473
203 Estakáda km 0,640–1,135 (Mach 3)
204 Estakáda km 1,348–2,008
205 Most přes údolí Hačky km 2,874–3,206 (Hačka)
206 Most přes železniční trať v km 4,357
207 Most přes polní cestu v km 5,482
221 Nadjezd silnice I/13 v km 0,210
231 Most na silnici I/13 v km 0,483
251 Opěrná zeď v km 0,514–0,633 vpravo
252 Opěrná zeď v km 4,038–4,341
Stavební objekty řady 600 – vodní stavitelství 651 Přeložka potoka Hačka v km 0,990–1,050
652 Úprava potoka Hačka v km 2,950
653 Úprava potoka Hačka v km 4,470
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007