arrows Firemní blok arrowsBytové domy z porobetonu
Xella CZ
číslo:
Bytové domy z porobetonu
Problematice porobetonových staveb byl věnován v zářijovém číslu časopisu Stavebnictví. V článku byla představena celková řada materiálů z porobetonu pro svislé nosné zděné konstrukce vyráběná firmou Xella CZ s.r..o. Dále bylo stručně naznačeno řešení nosného zděného objektu s podélným stěnovým systémem. Následující článek popisuje další možnosti konstrukčního řešení porobetonových zděných objektů a vytváří úvod k podrobnějšímu popisu konstrukcí.
odeslat odeslat    tisk tisk

PŘÍČNÝ SYSTÉM ZDĚNÝCH STAVEB
Vhodnost pro objekty
Tento systém je vhodný pro takové dispozice objektů, kde se vedle sebe opakují rozměrově podobné nebo účelově shodné místnosti. Tyto místnosti oddělují nosné příčné stěny. Jedná se často o bytové objekty, ubytovací objekty nebo kancelářské stavby.

Stropní konstrukce
Pro návrh stropní konstrukce je výhodné užití shodných rozpětí příčných modulů. Tímto nám vychází i shodné zatížení na příčné stěny a není nutné zesilování stěn nebo volba jiných materiálů jako při užití různých větších rozpětích. Vždy je ale nutné zahrnout vliv otvorů v příčných stěnách od podélných komunikací a veškerých průchodů. Vzniklé pilíře oslabují a limitují únosnost celé stěny.

Obvodové podélné zdivo
Další významnou výhodou příčného systému je možnost uvolnění podélných fasádních stěn velkými okenními otvory nebo vloženými lehkými plášti, neboť zatížení od stropních konstrukcí přenášejí pouze kolmé příčné stěny.
Obvodové vyzdívané stěny můžeme navrhnout v porobetonu s vyšší izolační schopností P1,8-300 a P2-350 a nižší pevností a zvyšit tak tepelně izolační schopnost objektu.

Příčné nosné stěny
Střední příčné nosné stěny tak mohou být slabší, z materiálů s větší únosností a s menší tepelně izolační schopností. Např. pro zdivo z porobetonu ytong užíváme na příčné stěny například tvárnice pevnostních značek P4-550 nebo P6-650 a při vyšších objektech a větší vzdálenosti stěn vyvozujících vyšší zatížení nahradíme porobeton vápenopískovými tvárnicemi silka s pevností 12, 15 nebo 20 MPa. Výhodou použití těžších materiálů je i lepší akustická funkce stěny. Vápenopískové stěny tlouštky 240 mm vyhoví i pro požadavky na mezibytové dělící stěny s hodnotou neprůzvučnosti 53 dB. Takto lze akusticky oddělit i jiné prostory.


Zjednodušené schéma příčného systému pro obytný dům

 
KOMBINOVANÝ SYSTÉM
Pro řešení půdorysů s rozdílnými vnitřními prostory se užívá kombinovaný systém s podélnými a příčnými vnitřními stěnami. Změny systému nosných stěn užíváme zejména proto, abychom položili jednostranně pnuté stropy vždy přes menší rozpětí mezi stěnami nebo mimo stěny s velkými otvory. Při uložení krajních polí v každém směru musíme dbát na to, že sice zatížení krajních stěn je nižší, ale s excentrickým působením na stěny. To se týká vnitřních stěn při změně nosného systému.

OBOUSMĚRNÝ SYSTÉM
Navržení stropní konstrukce nosné v obou kolmých směrech je nejvýhodnější pro zajištění prostorové tuhosti objektu a opření stěn v hlavě o konstrukci tuhou ve vodorovné rovině. Pro tento účel užíváme jako stropní konstrukce monolitických desek vyztužených ve dvou směrech, oboustranně vyztužených filigránových desek (s dovyztuženou druhou příčnou vrstvou), kazetových desek s vloženými vylehčujícími prvky - kazetami - nebo trámových roštů.
Obousměrný systém je z hlediska porobetonového zdiva výhodný, protože ve srovnání s podélným nebo příčným systémem přenáší nižší zatížení na zdivo stěn umístěných po obvodě místnosti. Zvýšená hmotnost železobetonových stropních konstrukcí je eliminována roznesením na všechny stěny objektu. Míra roznesení zatížení se řídí poměrem rozpětí ve dvou povětšinou kolmých směrech  Význam má poměr stran do 2 :1. Teoreticky nejvýhodnější je poměr stran 1:1. Při podélném půdorysu se využívá alespoň roznesení části zatížení na kratší stěny.


Příklad pro obousměrný konstrukční systém

ZTUŽUJÍCÍ STĚNY
Smykové stěny
Smykové stěny se používají na ztužení objektů proti účinkům vodorovných sil. Jedná se především o důsledek zatížení větrem. Smyková stěna musí být zavázána do tuhé stropní konstrukce. Musí být schopna od stropní konstrukce převzít síly od vodorovného zatížení pocházející ze zatížení větrem na fasády budovy.
Posouzení stěny je nutné provést ve vodorovné ložné spáře zdiva v patě stěny. Musíme dále zvážit, jak provést a  posoudit i svislou spáru mezi smykovou stěnou a příčnou stěnou ztužující.  Návrh smykové stěny se řídí ČSN EN 1996-1-1.

Stěny ztužující jiné stěny
Výraz ztužující stěny je ČSN EN 1996-1-1  vyhrazen pro stěny vytvářející příčnou oporu a ztužení nosným nebo obvodovým stěnám. Vzdálenost příčných stěn u samostatně stojící stěny je vhodná po nejvíce 7 metrech a měla by být vždy do vzdálenosti 12  metrů. 
Jiným řešením k zajištění stěny je výrazné zesílení tlouštky stěny nebo její doplnění pilíři. Je výhodné zabezpečit samostatnou stěnu ve zhlaví upnutím do stropní konstrukce, která je tuhá ve vodorovné rovině, nebo do vodorovného nosníku opřeného o příčné stěny. Za dostatečně tuhé se považují železobetonové stropy včetně stropů vytvořených dobetonávkou.
U přízemních objektů můžeme pro ztužení využít silnějších příček. Vhodné jsou zejména průběžné příčky a příčky zajištěné příčným provázáním dalších příček, kdy vznikne prostorová soustava. U porobetonu doporučuji příčky alespoň tlouštky 100 mm při výšce do 2,7 metru.

NÍZKOENERGETICKÉ OBJEKTY
Nízkoenergetické porobetonové objekty lze řešit dvěma základními způsoby:
a) jednovrstvými sílnějšími stěnami
b) s pomocí vnější dodatečné izolace

Jednovrstvé stěny
Jednovrstvé stěny z porobetonu využívají tlouštek 375 mm a 500 mm za použití tvárnic pevnosti P1,8-300 a P2-350. Při užití tlouštek 375mm vyhovují obvodové stěny s oběma typy tvárnic včetně omítek pro doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U. Při tloušťkách 500 mm lez u stěny z P2-350 dosáhnout součinitele prostupu tepal U 0,20 W/m2K.
Použití porobetonu nejnižších pevností ale limituje zatížení na nosnou stěnu. Musíme tudíž pro dané rozpětí a tíhu stropní konstrukce staticky posoudit stěnu pro zvolenou podlažnost stavby.

Dodatečná izolace
Pro použití dodatečné tepelné izolace stěn je preferována izolační deska Multipor jako výrobek firmy Xella CZ. s.r.o. Multipor je speciálně vyrobený pórobeton s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Udaný součinitel tepelné vodivosti l je 0,045 W/m2K. Desky Multipor se lepí na vnější stranu obvodové stěny pomocí tepelně izolační malty a lze je přichytit i mechanicky plastovými hmoždinkami. Společně s nosnou stěnou vytváří konstrukci z jednoho druhu materiálu a pevný podklad pro vnější omítku.


Schéma řešení se zdivem Ytong pro nízkoenergetické objekty
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007