Analýzy, trendy

Strategie rozvoje veřejného vybavení pro zajištění funkce sídel a regionů

Vloženo: 07.08.2007  |  Aktualizováno: 10.09.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Vybavení sídelních celků
Autor: text: Ivan Horký, Václav Jetel | foto: autoři

Bezproblémová funkce měst a obcí je nemyslitelná bez rozsáhlé škály zařízení technického a účelového charakteru. Část těchto zařízení běžný občan ve standardním životě města či obce téměř nevnímá; jsou tvořena sítěmi podzemních i nadzemních vedení či nehmotných paprsků radioreléových tras. Jejich existenci a význam si zpravidla připomeneme jen v mimořádných situacích jejich poruch, havárií a kapacitní nedostatečnosti. Druhou část veřejné vybavenosti měst a obcí naopak tvoří zpravidla nejvýstavnější reprezentativní veřejné budovy a jejich urbanistické soubory, často určující nezaměnitelný obraz města či obce, jejich genius loci.

Využití gumoasfaltového pojiva do obrusných vrstev vozovek

Vloženo: 08.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby | Materiály
Autor: text: Jan Kudrna, Ondřej Dašek | foto: archiv autorů

V  USA a dalších zemích se do obrusných vrstev vozovek běžně používají gumoasfaltové směsi, které poskytují množství výhod z hlediska životnosti, nákladů a v neposlední řadě i z hlediska životního prostředí.

PPP Potential in the Czech Infrastructural Transportation Projects

Vloženo: 07.06.2007  |  Aktualizováno: 07.08.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: Emanuel Šíp, Deputy Minister, Ministry of Transport of the Czech Republic

Redukce deformací nadloží a ochrana povrchové zástavby při ražbě tunelů

Vloženo: 18.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Jiří Barták

Zásadní příčinou negativního ovlivnění povrchových objektů v průběhu tunelování s nízkým nadložím jsou bezesporu deformace nadloží nad raženým dílem. U mělce uložených podzemních staveb je přetváření celého nadloží včetně terénu zákonitým jevem, který má obvykle dvě základní příčiny: deformace horniny okolo provedeného výrubu s následnou tzv. ztrátou zeminy; snížení hladiny podzemní vody v okolí výrubu drenážním efektem provedeného díla.

Podzemní urbanismus - řešení problematiky městské infrastruktury

Vloženo: 10.05.2007  |  Aktualizováno: 06.06.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Městská podzemní výstavba
Autor: text: Jiří Barták | foto: archiv autora

Stále naléhavější problémy rozvoje měst a městských aglomerací vyvolaly potřebu jejich řešení v podzemní úrovni. Podzemní urbanismus, usměrňující strategii územních plánů k využití podpovrchového prostoru, se začal programově uplatňovat přibližně před 50 lety v Japonsku a také v Evropě, zejména ve Skandinávii. Při urbanizaci sídelních celků nabízí podzemní prostory jako směr budoucího infrastrukturního vývoje.

Energetika - hybný motor rozvoje společnosti

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika
Autor: text: František Hrdlička | foto: archiv MPO ČR, ČEZ a. s.

Moderní člověk si již nedokáže představit svůj život bez takových samozřejmostí, jako je teplo, elektřina, teplá voda, elektrické světlo, bez desítek či stovek malých či větších pomocníků (strojů a zařízení) závislých na spolehlivé dodávce energie. Stavíme svá obydlí a sestrojujeme výrobky, spotřebiče i celé systémy tak, že jejich funkce je bez zajištěné dodávky zejména elektrické energie téměř nemožná.

Vodní energie v ČR

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: Vojtěch Broža | foto: archiv autora

Z hlediska podílu na celkové výrobě elektřiny představuje vodní energie méně než 2 % (1540 GWh v roce 2005), přičemž další zvýšení není reálné. Přírodní poměry České republiky neumožňují výstavbu kapacitních vodních elektráren, které by se významně podílely na produkci elektrické energie, jako například v Rakousku, kde představuje řeka Dunaj významný energetický potenciál.

Specifika větrné energetiky

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. | foto: Břetislav Koč

Výroba elektrické energie je neakumulovatelná, a proto je nezbytné vyřešit případ, kdy v celé velké oblasti s vysokým instalovaným výkonem ve větrných elektrárnách přestane foukat vítr. Za tyto zdroje, které jsou prakticky skokovou změnou odstaveny, musí začít pracovat zdroje jiné, které téměř okamžitě výpadek výkonu nahradí.

Perspektivy využití jaderné energie

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika
Autor: text: Petr Závodský | foto: ČEZ, a.s.

Svět má v současnosti v oblasti energetiky dva globální problémy – přístup k energetickým zdrojům a negativní vliv emisí na změny klimatu na Zemi. Evropské primární zdroje (fosilní i obnovitelné) mají omezenou kapacitu a jejich provoz je vzhledem k růstu cen ropy a plynu nákladný, nebo jinak neekonomický (obnovitelné zdroje). V případě nových zdrojů na fosilní paliva lze hovořit i o nejistém podnikatelském prostředí, kde systém regulace emisí CO2 není v delší perspektivě globálně stabilizován. V ČR je nutno vzít v úvahu i stávající územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách, které pokud nebudou prolomeny, silně omezují možnosti rozvoje fosilních (klasických) elektráren.

Doprava a energetika v České republice

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: Jan Macek | foto: archiv autora

Při úvahách o energetice dopravy je vždy nutno brát na zřetel několik dílčích oblastí, k nimž patří:

  • energetické nároky provozu dopravních prostředků samotných a emise jimi způsobené;
  • energetické nároky a emisní důsledky výroby a distribuce nosiče energie, paliva;
  • energetické nároky a emisní důsledky výroby a likvidace vozidel a jejich částí;
  • dodatečné energetické nároky způsobené nedostatečnou výkonností (propustností) dopravní infrastruktury (podle oficiálního odhadu EC by koordinace jen 50 % dopravních signálů v EU přinesla úsporu 3 000 000 t CO2/rok).

Územní ochrana lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Vloženo: 06.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Ladislav Satrapa | foto: archiv autora

Vodní hospodářství je přímo ovlivňováno přírodními podmínkami v jejich dále se rozšiřující variabilitě a komplikované předpověditelnosti budoucího chování. Pro vodohospodáře je to výzva a zdroj poznávání, ke kterému přispívají i extrémní situace. V současných dnech dostáváme stále naléhavější informace o vývoji klimatu na Zemi.

Změna klimatu a vodní zdroje ČR

Vloženo: 08.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Punčochář

Význam vody, který nejlépe charakterizuje výstižná zkratka „Voda je život“, si obyvatelé Země nejvíce uvědomují v oblastech, kde je vodních zdrojů nedostatek a kde snahy o jejich získání nebo zabezpečení vyvolávaly i řadu válečných konfliktů.

Posílení protipovodňových opatření v ČR

Vloženo: 08.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Pavel Punčochář | foto: archiv autora

Výskyt povodní v posledních 10 letech přinesl velké hospodářské škody a ztráty na lidských životech. Po první katastrofické sérii (r. 1997 – letní povodeň v povodí Moravy a horního Labe; r. 1998 – přívalová letní povodeň na přítocích Labe na Rychnovsku; r. 2000 – zimní povodeň na Jizeře) byla přijata řada efektivních opatření v legislativě, v podpoře na odstraňování škod, zlepšení předpovědní služby a informačních systémů. Tyto úpravy výrazně přispěly ke zvládání následných extrémních povodní (r. 2002 – v povodí Vltavy a Labe a r. 2006 – na téměř celém území s maximy v povodí Moravy a horní Vltavy).

Atmosférické srážky v České republice za období 1961 až 2005

Vloženo: 07.03.2007  |  Aktualizováno: 04.04.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba
Autor: text: Luboš Němec

V současné době se velmi často hovoří o nastávajících globálních změnách klimatu. Podle měření staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu už lze tvrdit, že v České republice se v poslední době celkově otepluje.

Historické stavby vystavené horským podmínkám

Vloženo: 22.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavby v horách
Autor: text: Jan Vinař | foto: archiv autora

K historickým stavbám, které jsou vystavěny v prostředí blízkém horským podmínkám, patří zejména hrady. Charakterizuje je vysoká izolovaná poloha, někdy přesahující 600 m, nechráněná před větry, extrémní tepelné namáhání a často rozsáhlé lesy v okolí. U hradních zřícenin tak můžeme sledovat působení vnějšího prostředí a jejich postupné chátrání, při kterém se uplatňuje řada činitelů.

Strana:  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007