Vodní stavby

Obnovení vltavské vodní cesty

Vloženo: 26.05.2016  |  Aktualizováno: 26.05.2016
Rubrika: Vodní stavby
Autor: text Ing. arch. Martin Krupauer, Ing. arch. Jiří Střítecký | foto Jan Mahr, ATELIER 8000 spol. s r.o.

Soudobým trendem v České republice je vracet život nábřežím, vodu a vodní toky do organizmu města s mottem „řeka lidem“. Projekt Splavnění vodní cesty Vltavy toto úsilí do jisté míry inicioval, podporuje a vrací život přímo na vodní hladinu i do jejího okolí. Před více než deseti lety se začala formovat myšlenka dokončení splavnění Vltavy. ATELIER 8000 spol. s r.o. se na tomto projektu podílel po architektonické stránce.

Povodně v oblasti Jizerských a Lužických hor v srpnu 2010

Vloženo: 22.11.2010  |  Aktualizováno: 22.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Protipovodňová výstavba | Vodní stavby
Autor: text: Ing. Pavel Svatoš | grafické podklady: Povodí Labe, s.p.

Oblast Jizerských a Lužických hor je vzhledem k charakteru krajiny s četnými lesy a loukami povodím s přirozeným přírodním povrchem. Úpravy toků se omezují na intravilán měst a obcí.

Sústava vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros po sedmnácti rokoch

Vloženo: 16.04.2010  |  Aktualizováno: 16.04.2010
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Ing. Vladimír Holčík | grafické podklady: Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava

Od podpísania Zmluvy o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros (Zmluva ´77) uplynie 16. septembra 33 rokov. Zmluvu podpísali najvyšší predstavitelia vtedajšej ČSSR a MĽR. A od uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky je to tiež pomaly úctyhodných osmnáct rokov. Za ten čas pretieklo Dunajom z veľkej časti nevyužitých veľa metrov kubických vody.

Vakový jez na Jizeře v Turnově

Vloženo: 15.04.2010  |  Aktualizováno: 15.04.2010
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Ing. Olgerd Pukl | grafické podklady: NAVIMOR-INVEST, Pöyry Environment a.s.

Přestavba původního pevného jezu na řece Jizeře v ř. km 79,600 v Turnově na nový pohyblivý – vakový jez je výsledkem snahy o zlepšení průtočné kapacity koryta řeky pro neškodné převedení průtoků ve městě až do Q20. Časté povodňové stavy v posledních letech zesílily tlak na větší protipovodňová opatření, která by ochránila město Turnov. Po nalezení shody s orgány města, ochrany životního prostředí a s vlastníky přilehlých nemovitostí byla po několikaleté přípravě realizována přestavba jezu jako jedno z prvních protipovodňových opatření.

Projekty pro udržitelný rozvoj v Evropě

Vloženo: 03.06.2008  |  Aktualizováno: 03.06.2008
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Josef Podzimek | foto: archiv autora

V současné době v Evropě probíhá politicko-ekonomicko-ekologický souboj o význam plavby a vodních cest v moderní dopravní infrastruktuře.

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe a zajištění vodohospodářské bilance

Vloženo: 30.05.2008  |  Aktualizováno: 30.05.2008
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Jaroslav Kubec | foto: archiv autora

Nedostatky vodohospodářské bilance se zpravidla řeší akumulací vody v umělých nádržích. Méně obvyklá a v podmínkách České republiky téměř neznámá je redistribuce vody mezi povodími, tj. její převádění z bilančně aktivních do pasivních oblastí, ať už gravitací nebo přečerpáváním. Pokud se v případě vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe (D-O-L) o této koncepci uvažuje, budí to přinejmenším nedůvěru. Nejedná se však o nic neobvyklého – zajímavou inspirací může být například průplav Mohan–Dunaj, jehož trasa probíhá nedaleko západní hranice ČR. Následující příspěvek představuje jednu z možných variant řešení.

Splavnost vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice-Týn nad Vltavou

Vloženo: 30.05.2008  |  Aktualizováno: 30.05.2008
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Martin Vavřička | foto: archiv autora

Plavba se na Vltavě provozovala od nepaměti a vltavská vodní cesta měla pro celou zemi velký význam. Přirozený říční tok se postupně upravoval a využíval, vznikaly první střety zájmů mezi uživateli. Již za vlády Karla IV. bylo vydáno nařízení, podle kterého se musely všechny vltavské jezy opatřit propustěmi pro volný průchod vorů a lodí.

Labe a Plavební stupeň Děčín

Vloženo: 28.05.2008  |  Aktualizováno: 28.05.2008
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Jan Bukovský | foto: archiv autora

Labsko-vltavská vodní cesta je jedinou vodní cestou pro nákladní vodní dopravu v České republice. Výstavba Plavebního stupně Děčín má velký význam z hlediska využití celé vodní cesty, protože je „vstupní branou“ na území ČR a měl by zajistit její stabilní a ekonomickou funkci. V opačném případě bude pokračovat odliv aktivity provozovatelů vodní dopravy a lodního parku do zahraničí.

Oprava vodního díla Mostiště

Vloženo: 28.05.2008  |  Aktualizováno: 28.05.2008
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Jiří Švancara, Vlastimil Krejčí | foto: Pöyry Environment, Povodí Moravy

Řada přehradních nádrží v České republice je klíčovými zdroji vody, jejichž případné vyřazení z provozu by mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro obyvatelstvo a celé přilehlé území. Přehrady jsou stavbami, jež jsou za provozu systematicky a velmi důkladně sledovány z pohledu jejich bezpečnosti. Pokud jsou na přehradě zaznamenány skutečnosti, které indikují nepříznivý vývoj, je třeba přijímat nezbytná opatření a velmi důkladně zvažovat všechny související kroky. Článek podává informaci o poruše přehrady Mostiště a o unikátní opravě provedené v letech 2005 až 2006, jež je hodnocena s odstupem dvou roků jako úspěšná.

Oprava vývaru vodního díla Orlík

Vloženo: 14.05.2008  |  Aktualizováno: 14.05.2008
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Bohumil Kujal | foto: Zdeněk Šmitmajer

Vodní dílo Orlík vzniklo v letech 1956 až 1963 jako součást vltavské kaskády a je největší přehradou v České republice. Jeho význam je především energetický. Vyrovnává také průtok pro potřeby vodárenské a částečně ochraňuje retenční prostor před povodněmi. Přehradní nádrž na Vltavě o délce 68 km slouží k osobní i říční plavbě.

Oprava vývaru vodního díla Štěchovice

Vloženo: 13.05.2008  |  Aktualizováno: 13.05.2008
Rubrika: Realizace staveb | Vodní stavby
Autor: text: Markéta Komárková | foto: archiv Povodí Vltavy, státní podnik

Vodní dílo Štěchovice, tvořené přímou gravitační betonovou hrází, bylo vybudováno jako druhý stupeň vltavské kaskády v letech 1937–1945. Stavba hráze nebyla negativně ovlivněna II. světovou válkou. Vzhledem k předpokladu, že měla přinést hospodářskou pomoc okupantům, byla tudíž jednou z mála vodních staveb, které nebyly během války zastaveny. V příspěvku jsou popisována dvě různá poškození vodohospodářské části vývaru, jejichž opravy byly realizovány v letech 2004 a 2007.

Je možné očekávat v ČR rozvoj vodohospodářské výstavby?

Vloženo: 13.05.2008  |  Aktualizováno: 13.05.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Vodní stavby
Autor: text: Vojtěch Broža

Na vodních tocích na českém území vládl čilý stavební ruch už více než před sto lety. Po druhé světové válce několik velkých stavebních firem, specializovaných převážně na vodní stavby, postupně budovalo významné přehrady, elektrárny, později i velké úpravny vody – tehdy označované za velké stavby socializmu.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007