Požární bezpečnost staveb

Bezpečnostní zkoušky požárního větrání tunelů Cholupice a Lochkov

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jiří Zápařka | grafické podklady: archiv autora

Příspěvek pojednává o zkouškách podélného požárního větrání v dálničních tunelech Cholupice a Lochkov, které se uskutečnily v období od května do září 2010. Volně navazuje na článek z květnového čísla ročníku 2009 s názvem Bezpečnost při požáru v tunelu, který se pokoušel o ucelený souhrn této problematiky. Obsah dokumentuje průběh zkoušek požárního větrání před uvedením do provozu dvou dálničních tunelů v jižní části Pražského silničního okruhu. Zároveň rekapituluje poznatky o požárním větrání dálničních tunelů v České republice a jeho zkoušení.

Požární odolnost obvodových stěn NED, PD z přírodních a recyklovaných materiálů

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jan Růžička, Marek Pokorný | grafické podklady: archiv autorů

Požadavky na snížení energetické náročnosti staveb se v současnosti stávají nedílnou součástí návrhu kvalitních staveb. Koncept staveb navržených v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu je obecně přijímán jako řešení, které tyto požadavky naplňuje.

Požární průzkum šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Slavomír Entler | grafické podklady: autor

Požární inženýrství poskytuje projektantům odpovědi na otázky požární bezpečnosti, které obvyklým postupem požárně bezpečnostního řešení zjistit nelze. V příspěvku uvedeném případě šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II vedlo obvyklé požárně bezpečnostní řešení v případě detekce požáru systémem EPS k ohrožení zasahujících hasičů. Požární inženýrství umožnilo problém vyřešit.

Požiarna odolnosť betónových konštrukcií a jej overenie podľa EN

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Mária Bellová | grafické podklady: autorka

Betón ako stavebný materiál nosných konštrukcií – podobne ako murivo – vykazuje v porovnaní s inými nosnými stavebnými materiálmi  (oceľ, drevo) výbornú odolnosť voči účinkom vysokých teplôt.

Ovládání a zkoušky požárně bezpečnostních zařízení: 2011

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Slavomír Entler | grafické podklady: autor

V tomto roce vyšly dvě nové normy ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710, týkající se elektrické požární signalizace (EPS). Protože EPS často tvoří jádro požárně bezpečnostních opatření, dotýkají se nové normy velkého množství staveb a ostatních požárně bezpečnostních zařízení.

Potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT - L 500

Vloženo: 01.07.2009  |  Aktualizováno: 01.07.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Ing. Miroslav Viktorín | foto: Promat, s.r.o.

Prvním nebezpečným faktorem při požáru, který ohrožuje unikající osoby, jsou zplodiny hoření a jejich viditelná složka – kouř. Z těchto důvodů se v posledních letech klade při navrhování staveb velký důraz na odvod tepla a kouře z objektů ven, mimo dosah unikajících osob.

Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě strojovny

Vloženo: 02.06.2009  |  Aktualizováno: 02.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Isabela Bradáčová | foto: archiv autorky

Příspěvek prezentuje možnost použití inženýrského přístupu pro řešení atypických situací, které jsou tradičním noremním přístupem jen obtížně řešitelné nebo neřešitelné. Na konkrétním příkladu systému provozního větrání tunelu Komořany je ukázán postup prokázání odpovídající míry bezpečnosti pro zvolené atypické řešení rozdělení stavby do požárních úseků a výběr prvků pro jejich oddělení.

Bezpečnost při požáru v tunelu

Vloženo: 01.06.2009  |  Aktualizováno: 01.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jiří Zápařka | foto: archiv Satra, spol. s r. o.

Požární bezpečnost staveb je běžně posuzována normativně podle teplotních křivek. Bezpečnost vyjádřená jako pravděpodobnost události s následky kategorizovanými počtem zahynulých či, zraněných osob, je však při požáru nejvíce ovlivněna průběhem evakuace osob. Z tohoto důvodu je pozornost soustředěna na aspekty ovlivňující úspěšnost evakuace, zejména na návrh a odzkoušení větracího systému.

Specifické posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti

Vloženo: 19.05.2009  |  Aktualizováno: 19.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jiří Pokorný, Petr Kučera | grafické podklady: autoři

V připravované změně normy ČSN 73 0802 se nově objevuje informativní příloha 1, která se poprvé šířeji věnuje postupu při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek požární bezpečnosti. Článek se snaží odborné veřejnosti vysvětlit důvod vzniku této informativní přílohy v kontextu právních předpisů souvisejících s požární ochranou a stručně naznačit její možné využití v projektové praxi.

Požární ochrana staveb z hlediska požární prevence

Vloženo: 15.05.2009  |  Aktualizováno: 15.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Zdeněk Hošek

Příspěvek je zaměřen na úlohu požární prevence v oblasti požární ochrany staveb podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zabývá se technickými podmínkami požární ochrany staveb a požární bezpečnosti staveb, vymezenými zejména vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Stavební prevence u Hasičských záchranných sborů krajů

Vloženo: 14.05.2009  |  Aktualizováno: 14.05.2009
Rubrika: Právo, ekonomika | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Ján Pivovarník

Zákon číslo 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, vymezuje pojem mimořádná událost jako škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také jako havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací. Takovou událostí mohou být i požáry.

Požární bezpečnost staveb

Vloženo: 13.05.2009  |  Aktualizováno: 13.05.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Isabela Bradáčová | foto: archiv autorky

Požární bezpečnost staveb se z dříve opomíjené profese stala rovnoprávnou specializací, ovlivňující do jisté míry výslednou podobu stavebního díla – od situačního umístění stavby, architektonického pojetí a dispozičního řešení, až po konečné konstrukční a výrobkové provedení.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007