Analýzy, trendy

Větrné tunely pro dnešní stavebnictví

Vloženo: 14.04.2008  |  Aktualizováno: 14.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba
Autor: text: Milan Jirsák | foto: archiv autora

Modely budov, mostů, chladicích věží a dalších konstrukcí se zkouší ve větrných tunelech již více než padesát let. Ještě po válce byly k zajišťování účinku větru na stavby používány tunely postavené pro letecké účely, které dodnes plně vyhovují k aerodynamickým studiím automobilů či sportovních aplikací. V šedesátých až osmdesátých letech proběhl v konstrukci větrných tunelů pro stavebnictví principiální zlom, jaký větrné tunely používané pro letecké aplikace nezaznamenaly. V této době se zrodily větrné tunely BLWT s modelovanou větrnou strukturou (boundary layer wind tunnels), které jsou mnohem přínosnější, neboť poskytují úplný statistický popis zátěže zkoušených objektů ve větru s přírodní strukturou.

Využití průmyslových odpadních materiálů při výrobě stavebních hmot

Vloženo: 11.04.2008  |  Aktualizováno: 11.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba | Materiály
Autor: text: Jaroslava Ledererová, Michaela Suchardová, Pavel Leber, Miroslav Svoboda

Ve výzkumu a vývoji stavebních hmot dnes zahrnuje rozsáhlou oblast i environmentální problematika, řešící například minimalizaci vlivu stavebních činností na ekosystémy, tzn. omezení znečištění vody, ovzduší a půdy, snižování hluku, optimalizace dopravních vzdáleností mezi staveništěm a místem vzniku stavebních surovin a materiálů, snižování hmotnosti stavebních objektů, zvyšování trvanlivosti stavebních materiálů a tím i životnosti staveb apod.

Negativní účinky azbestu v rámci navrhování staveb, současný stav

Vloženo: 10.04.2008  |  Aktualizováno: 10.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba | Materiály
Autor: text: Petr Balvín | foto: archiv autora

I když jsou negativní účinky azbestu známy už velmi dlouho, počet výrobků se zastoupením tohoto materiálu ve druhé polovině 20. století stále rostl. Zejména v 70. letech se azbest pro své fyzikální vlastnosti a vysokou odolnost vůči účinkům tepla využíval převážně ve stavebnictví. Ve většině evropských zemí a především Spojených státech amerických docházelo k postupnému zákazu výroby azbestových vláken po prokazatelném zjištění jejich zdravotní závadnosti. Česká republika zařadila azbest mezi karcinogenní látky v roce 1984, ale výroba azbestových materiálů byla zakázána až v roce 1997.

Stavební a demoliční odpad v konstrukci pozemních komunikací

Vloženo: 09.04.2008  |  Aktualizováno: 09.04.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Environment a výstavba
Autor: text: Dušan Stehlík | foto: archiv autora

Využívání alternativních materiálů v kterémkoli odvětví národního hospodářství je velmi důležité a je znakem vyspělosti země. V silničním stavitelství se nabízí řada využitelných materiálů, mohou to být vedlejší produkty průmyslové výroby nebo recyklované stavební a demoliční odpady.

Analýza rizika v dopravním stavitelství

Vloženo: 04.02.2008  |  Aktualizováno: 03.03.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Dopravní stavby
Autor: text: Sabina Karásková, Richard Svoboda

Riziková analýza se v oblasti dopravního stavitelství používá v současné době spíše výjimečně.

Od začátku do konce

Vloženo: 02.01.2008  |  Aktualizováno: 04.02.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Lidské zdroje
Autor: text: redakce | foto: redakce, Jaroslav Čvančara

Aby na konci architektovy vize a investorova záměru stála krásná, funkční a odolná stavba, nesmí mít proces výstavby rozprostřený mezi těmito dvěma momenty žádnou slabinu. A už rozhodně ne slabinu v lidském faktoru, který je nejen pro stavebnictví faktorem nejpodstatnějším.

Stavební materiály na bázi obnovitelných zdrojů surovin

Vloženo: 06.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Udržitelná výstavba
Autor: text: Jan Růžička | foto: archiv autora

Principy udržitelné výstavby [1] přinášejí do oblasti stavebnictví nové požadavky. Z tohoto pohledu je kladen důraz na použití takových materiálů, konstrukcí a technologií, které kromě dosud běžných požadavků na kvalitu, spolehlivost a funkčnost zvyšují také jejich hodnotu z hlediska environmentálních kritérií.

Udržitelná výstavba budov a její uplatňování ve střední Evropě

Vloženo: 01.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Udržitelná výstavba
Autor: text: Petr Hájek

Výstavba a provozování budov patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a energetických zdrojů a současně přispívají ke znečišťování životního prostředí. Udržitelná výstavba budov reaguje na obecné požadavky udržitelného rozvoje a představuje kvalitativně nový přístup k navrhování, realizaci a provozování budov tak, aby splňovaly široké spektrum požadavků funkčních, ekonomických, environmentálních, sociálních a kulturních.

Význam betonu a betonových konstrukcí z hlediska kritérií udržitelné výstavby

Vloženo: 01.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Udržitelná výstavba
Autor: text: Petr Hájekfoto: archiv autora

Beton je a nepochybně bude i nadále základním konstrukčním materiálem pro výstavbu budov, mostů, silnic, tunelů, přehrad a dalších staveb. Uváží-li se množství vyrobeného betonu a počet realizovaných betonových konstrukcí, je zřejmý značný význam tohoto materiálu a optimalizace betonových konstrukcí reprezentuje velký potenciál ke zvýšení komplexní kvality staveb z hlediska kritérií udržitelné výstavby.

Stavebně energetické koncepce budov

Vloženo: 01.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Udržitelná výstavba
Autor: text: Jan Tywoniak foto: archiv autora a Projektil architekti

Stavebně energetická koncepce navrhované budovy by se měla alespoň rámcově zpracovávat vždy co nejdříve, nejlépe téměř současně s prvotní architektonickou studií. Touto koncepcí je myšlena kvalifikovaná představa o množství energie potřebné pro zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí (vytápění, větrání, chlazení), pro zajištění teplé vody, na provoz domovní techniky a elektrických spotřebičů.

Stavební fond průmyslového dědictví - potenciál udržitelného rozvoje

Vloženo: 07.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Udržitelná výstavba
Autor: text: PhDr. B. Fragner, prof. Ing. arch. T. Šenberger | foto: archiv VCPD ČVUT

Průmyslové dědictví, bývalé výrobní stavby a průmyslové areály, souhrnně nazývané brownfields, zůstávají nevyužité, jako přetrvávající zátěž pro životní prostředí. Přitom jde velmi často o pozoruhodná technická a industriální díla minulosti, která představují pro území, kde se nacházejí, značný rozvojový potenciál.

Specifika celoživotního cyklu a směry vývoje betonových konstrukcí mostů

Vloženo: 06.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Udržitelná výstavba
Autor: text: Vladimír Křístek, Břetislav Teplý | foto: archiv autorů

Mostní konstrukce vytvářejí nejvýznamnější prvky v rámci globální dopravní sítě. Pro zajištění bezpečného provozu, s minimálním dopravním omezením, je proto především nutné včasnou a pravidelnou údržbou zajistit dobrý technický stav těchto staveb.

Cíle v oblasti udržitelné výstavby

Vloženo: 05.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Udržitelná výstavba
Autor: text: Ivan Vaníček | foto: archiv autora

V posledních cca 15 letech je cítit významná změna v přístupu k životnímu prostředí, k jeho výraznější ochraně, a to ať již jde o jeho přímé ohrožení, nebo o ohrožení jeho přírodních zdrojů. Obecně se tak do popředí dostává kritika rozvoje společnosti spojená s ohrožením fauny, flóry, surovin a energetických zdrojů.

Udržitelný rozvoj z hlediska historie

Vloženo: 01.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Udržitelná výstavba
Autor: text: Petr Zázvorka

V historickém vývoji lidských sídel, starověkem počínaje, vznikla řada koncepcí měst, jako výsledek úvah o jejich racionální struktuře, životním stylu, práci a potřebách obyvatel, kultuře a koncepci budoucího vývoje.

Vzduchotechnika budov

Vloženo: 14.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Speciál TZB
Autor: text: Ing. Günter Gebauer, Ing. Olga Rubinová, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., členové Ústavu technického

Strana:  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007