Analýzy, trendy

K tvorbě environmentálních plánů v přípravě staveb

Vloženo: 23.02.2009  |  Aktualizováno: 23.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Předložený příspěvek popisuje koncepci, algoritmus a programové vybavení pro sledování agendy vlivu stavební činnosti na životní prostředí pomocí mikropočítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby.

Geometrická přesnost podlah

Vloženo: 20.02.2009  |  Aktualizováno: 20.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Podlahové konstrukce
Autor: text: Zdeněk Matějka

Jednou z významných vlastností, které ovlivňují výslednou jakost budov a jejich jednotlivých částí během užívání, je přesnost geometrických parametrů, zjednodušeně označovaná jako geometrická přesnost staveb (někdy je tato problematika zúženě popisována jako tolerance ve stavebnictví). Hodnoty přesnosti geometrických parametrů (rozměrů, tvarů, orientace), jejich odchylky a tolerance ovlivňují spotřebu materiálů a práce během zhotovení, mají vliv na potřebu a rozsah oprav a údržby budov a tím i na jejich životnost.

Podlahy - současná situace a nové trendy

Vloženo: 10.02.2009  |  Aktualizováno: 10.02.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Podlahové konstrukce
Autor: text: Jiří Dohnálek, Petr Tůma | foto: archiv autora

Podlahové konstrukce jsou konstrukčním prvkem, na který je kladeno nepochybně největší spektrum funkčních požadavků – jejich povrchová úprava musí plnit estetické požadavky, staticky zatížené nosné podkladní souvrství musí zajišťovat dlouhodobou stabilitu a funkčnost v daném objektu či místnosti. Vývoj za posledních patnáct let mnohonásobně zvětšil spektrum materiálů jak pro nášlapné vrstvy, tak vrstvy podkladní.

Hybridní soustava větrné elektrárny a solárních fotovoltaických článků

Vloženo: 19.01.2009  |  Aktualizováno: 19.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov | Energetika
Autor: text: Josef Luťcha | foto: archiv autora

Vývoj v oblasti solárních fotovoltaických článků a větrných elektráren pro malé rychlosti větru umožňuje v dané lokalitě přímou a nepřímou přeměnu slunečního záření na energii elektrickou.

Energetická certifikace budov v ČR

Vloženo: 13.01.2009  |  Aktualizováno: 13.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: text: Hana Dušková

V listopadu uspořádala redakce časopisu Stavebnictví další odbornou debatu, tentokrát zaměřenou na zavádění povinnosti certifikace budov podle jejich energetické náročnosti. Debaty se zúčastnili níže uvedení odborníci.

Energetický audit jako součást posuzování energetické náročnosti budovy

Vloženo: 12.01.2009  |  Aktualizováno: 12.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odbor 05200, publikováno 25. 3. 2008

Hodnocení energetické náročnosti budov - otázky a odpovědi

Vloženo: 08.01.2009  |  Aktualizováno: 08.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov
Autor: text: Karel Kabele | grafické podklady: autor

Prvním lednem 2009 končí pro Českou republiku výjimky a odklady povinnosti zavést do běžného života opatření cílená ke snížení spotřeby energie v budovách.

Počítačové simulace a jejich aplikace pro tvorbu prostředí bytových domů

Vloženo: 28.11.2008  |  Aktualizováno: 28.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Ondřej Šikula | foto: archiv autora

V příspěvku je prezentováno využití CFD simulace jako metody k identifikaci některých faktorů provázejících zvolené způsoby vytápění koupelen rodinných a bytových domů. Dále je sledován vliv způsobu vytápění na snížení rizika kondenzace vzdušné vlhkosti na stavebních konstrukcích.

Aplikace a možnosti obnovitelných zdrojů energie v bytovém fondu

Vloženo: 27.11.2008  |  Aktualizováno: 27.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Petr Horák | foto: archiv autora

Článek prezentuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u bytových domů, respektive rodinných domků.

Materiály zdravotně technických instalací

Vloženo: 26.11.2008  |  Aktualizováno: 26.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Jakub Vrána | foto: autor; Ing. Zdeněk Žabička

Příspěvek prezentuje technické vlastnosti a vhodnost použití materiálů pro vnitřní instalace kanalizace, vodovodu a plynovodu budov.

Formování vnitřního prostředí budov

Vloženo: 20.11.2008  |  Aktualizováno: 20.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Technologická zařízení budov
Autor: text: Günter Gebauer | grafické podklady: archiv autora

Zásadním faktorem kvality budov je stav jejich vnitřního prostředí (tzv. interní mikroklima – IM). Stav IM se vytváří v závislosti na aktuálních vnějších podmínkách, provozu budov a provedení jejich stavební konstrukce. V zeměpisné poloze ČR poskytují budovy, resp. jejich stavební konstrukce jen primární ochranu před povětrnostními vlivy. Zásadními pro zajištění vnitřního prostředí budov jsou soustavy technických zařízení budov (TZB).

K tvorbě kontrolních a zkušebních plánů podle modelu realizace stavby

Vloženo: 03.11.2008  |  Aktualizováno: 03.11.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Systémy
Autor: text a grafická příloha: prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Příspěvek obsahuje stručný popis expertního mikropočítačového systému pro modelování procesu realizace staveb pomocí stavebně technologického síťového grafu, který umožňuje na počítači radikálně zvýšit kvalitativní úroveň i rychlost zpracování základních dokumentů přípravy a řízení realizace staveb.

Stavebnictví v Evropě a udržitelná výstavba

Vloženo: 31.10.2008  |  Aktualizováno: 31.10.2008
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: text: prezident SPS v ČR Ing. Václav Matyáš

Hospodářsky vyspělé země, jakými jsou nepochybně USA, Francie, Spolková republika Německo a Velká Británie, ale i řada dalších zemí odpovídajících naší velikosti (Švédsko, Finsko, Belgie, Rakousko aj.) se již několik let zabývají budoucností svého stavebnictví – zejména v souvislosti s nutností omezit spotřebu energií, snížit rozsah emisí CO2, zvýšit rozsah recyklace stavebních materiálů. Součástí je hledání vhodných technologií a výrobků, které takové cíle sledují a umožňují.

Výhody a využití nosných roletových nadokenních překladů

Vloženo: 09.10.2008  |  Aktualizováno: 09.10.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Okna, dveře
Autor: text a foto: archiv Stepan-Bauer, s.r.o.

Nosné roletové překlady slouží jako konstrukční prvky, které se jako celek osadí nad okenní otvor na zdivo. Překlad zároveň slouží jako schránka pro osazení stínicích systémů venkovních rolet (z venkovní strany s revizním otvorem), které zajišťují lepší tepelnou izolaci, ochranu před hlukem, proti vloupání, před nepříznivými vlivy počasí a v neposlední řadě zajišťují soukromí.

Nová fasádní barva s nanotechnologií

Vloženo: 01.10.2008  |  Aktualizováno: 01.10.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Ing. Petr Lorenc | foto: Baumit, spol. s r.o.

Po úspěchu Baumit Nanopor omítky uvádí letos Baumit, spol. s r.o., na trh i doplňující výrobek pro oblast optických sanací a renovací fasád – Baumit Nanopor barvu.

Strana:  8   9  10  11  12  13  14  15  16 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007