Analýzy, trendy

Potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT - L 500

Vloženo: 01.07.2009  |  Aktualizováno: 01.07.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Ing. Miroslav Viktorín | foto: Promat, s.r.o.

Prvním nebezpečným faktorem při požáru, který ohrožuje unikající osoby, jsou zplodiny hoření a jejich viditelná složka – kouř. Z těchto důvodů se v posledních letech klade při navrhování staveb velký důraz na odvod tepla a kouře z objektů ven, mimo dosah unikajících osob.

Stavební systémy VELOX

Vloženo: 01.07.2009  |  Aktualizováno: 01.07.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zděné a smíšené konstrukce
Autor: text: Milan Richter | foto: archiv VELOX MIKULOV s.r.o.

Stavební systém VELOX je nejpoužívanější variantou ztraceného tepelně izolačního bednění nosných svislých a vodorovných konstrukcí. Železobetonový žebírkový strop je možné uplatnit na nosné zdivo z libovolných materiálů nebo při rekonstrukci stávajících objektů, kde dochází k výměně stropu nebo zvýšení únosnosti původní stropní konstrukce.

Navrhování a realizace stavebních konstrukcí ze zdiva LIAPOR

Vloženo: 30.06.2009  |  Aktualizováno: 30.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zděné a smíšené konstrukce
Autor: text: Michala Hubertová, Jan Štefánik | foto: Lias Vintířov, LSM k.s.

Zdicí tvárnice Liapor tvoří ucelený systém, který umožňuje realizovat svislé stavební konstrukce pouze s použitím lehkého betonu. Základní požadavky na tvárnice z Liaporu jsou stanoveny evropskou normou ČSN EN 771-3 Specifikace zdicích prvků – Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem.

Navrhování a realizace staveb z cihelného zdiva POROTHERM

Vloženo: 29.06.2009  |  Aktualizováno: 29.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zděné a smíšené konstrukce
Autor: text: Petr Veleba | grafické podklady: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

Přírodní hlína byla historicky jedním z prvních stavebních materiálů. Po jejím zušlechtění – vysušení a vypálení na cihly – získal člověk přírodní materiál trvalé hodnoty s vyváženými fyzikálními vlastnostmi. Příspěvek je rozborem trendů a sledovaných kriterií v inovaci cihelných bloků POROTHERM a jejich praktický dopad na navrhování a realizaci staveb.

Zděné a smíšené konstrukce: současnost, trendy, stav technické normalizace - 2. díl

Vloženo: 26.06.2009  |  Aktualizováno: 26.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zděné a smíšené konstrukce
Autor: text: Jaromír K. Klouda | grafické podklady: autor

Příspěvek představuje obor zděných a smíšených konstrukcí (dále jen ZSK) včetně zhodnocení stavu české i evropské technické normalizace. Zabývá se zejména konstrukčními systémy, aplikacemi ve svislých stěnových konstrukcích. Smíšeným vodorovným stropním a střešním konstrukcím je věnována stručná informace v závěru článku.

Zděné a smíšené konstrukce: současnost, trendy, stav technické normalizace - 1. díl

Vloženo: 25.06.2009  |  Aktualizováno: 25.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Zděné a smíšené konstrukce
Autor: text: Jaromír K. Klouda | grafické podklady: autor

Příspěvek představuje obor zděných a smíšených konstrukcí (dále jen ZSK) včetně zhodnocení stavu české i evropské technické normalizace.

Atypické řešení oddělení tunelových trub při požáru v místě strojovny

Vloženo: 02.06.2009  |  Aktualizováno: 02.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Isabela Bradáčová | foto: archiv autorky

Příspěvek prezentuje možnost použití inženýrského přístupu pro řešení atypických situací, které jsou tradičním noremním přístupem jen obtížně řešitelné nebo neřešitelné. Na konkrétním příkladu systému provozního větrání tunelu Komořany je ukázán postup prokázání odpovídající míry bezpečnosti pro zvolené atypické řešení rozdělení stavby do požárních úseků a výběr prvků pro jejich oddělení.

Bezpečnost při požáru v tunelu

Vloženo: 01.06.2009  |  Aktualizováno: 01.06.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jiří Zápařka | foto: archiv Satra, spol. s r. o.

Požární bezpečnost staveb je běžně posuzována normativně podle teplotních křivek. Bezpečnost vyjádřená jako pravděpodobnost události s následky kategorizovanými počtem zahynulých či, zraněných osob, je však při požáru nejvíce ovlivněna průběhem evakuace osob. Z tohoto důvodu je pozornost soustředěna na aspekty ovlivňující úspěšnost evakuace, zejména na návrh a odzkoušení větracího systému.

Požární bezpečnost staveb

Vloženo: 13.05.2009  |  Aktualizováno: 13.05.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Isabela Bradáčová | foto: archiv autorky

Požární bezpečnost staveb se z dříve opomíjené profese stala rovnoprávnou specializací, ovlivňující do jisté míry výslednou podobu stavebního díla – od situačního umístění stavby, architektonického pojetí a dispozičního řešení, až po konečné konstrukční a výrobkové provedení.

Vady návrhů a provádění šikmých střech

Vloženo: 23.04.2009  |  Aktualizováno: 23.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Ladislav Bukovský | foto: archiv autora

Se změnou požadavků na využití obestavěného prostoru domů, kdy je plně využito podkroví staveb, jsou na provádění šikmých střech kladeny zvýšené kvalitativní nároky.

Současný stav zavádění Eurokódů

Vloženo: 16.04.2009  |  Aktualizováno: 16.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Jana Marková, Milan Holický | grafické podklady: autoři

Od počátku letošního roku lze v České republice navrhovat stavební konstrukce podle původních ČSN nebo ČSN EN Eurokódů. Zároveň skončila platnost předběžných ČSN ENV Eurokódů. Období souběžné platnosti obou systémů norem má podle pokynů Evropského výboru pro normalizaci CEN trvat do konce března 2010, kdy budou zrušeny národní normy a pro navrhování konstrukcí se budou používat pouze ČSN EN Eurokódy.

Necharakteristická hodnota

Vloženo: 16.04.2009  |  Aktualizováno: 16.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály | Technologie
Autor: text: Václav Kučera | grafické podklady: autor

Pojem „charakteristická hodnota“ se vyskytuje v normách pro navrhování konstrukcí jako důležitá vstupní veličina při zjištění odolnosti konstrukce. V normách pro zkoušení materiálů jsou však kritéria pro stanovení charakteristické hodnoty často velmi vágní a ne vždy odpovídají deklarovaným hodnotám.

Šedý pórobeton: zhodnocení odpadových produktů z procesu spalování uhlí

Vloženo: 15.04.2009  |  Aktualizováno: 15.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Svetozár Balkovic | foto: archiv autora

Výroba šedého autoklávovaného pórobetonu je založena na zhodnocování odpadových produktů z procesu spalování uhlí, které tvoří až 70 % jeho objemu. Životní cyklus tohoto produktu je charakterizován velmi nízkou spotřebou přírodních surovin a energií a z toho vyplývajících pozitivních efektů v oblasti ochrany životního prostředí a spotřeby fosilních paliv.

Betonový mostní římsový prefabrikát vyztužený syntetickými vlákny

Vloženo: 14.04.2009  |  Aktualizováno: 14.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Alena Kohoutková | foto: archiv autorky

Využití rozptýlené vláknové výztuže jako částečné nebo plné náhrady klasické výztuže v betonových prvcích a konstrukcích může být ekonomicky výhodné tam, kde jsou vyšší náklady na materiál kompenzovány snížením pracnosti a některými dalšími výhodami, jako je například omezení velkých ploch, nutných pro skladování klasické výztuže. Příspěvek představuje zejména možnosti aplikace vláknobetonu u mostních konstrukcí.

Reakce stavebních výrobků na oheň

Vloženo: 10.04.2009  |  Aktualizováno: 10.04.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Stavební hmoty a výrobky
Autor: text: Vilém Stanke | foto: archiv Promat, s.r.o.

31. prosince 2007 došlo k ukončení použitelnosti výsledků zkoušek stupně hořlavosti stavebních hmot podle původní české normy ČSN 73 0862 a hodnot stupňů hořlavosti stavebních hmot uvedených v ČSN 73 0823. Na základě pokynu G – Evropského klasifikačního systému pro reakci stavebních výrobků na oheň, byla vypracována, schválena a publikována evropská norma EN 13501-1, která byla do soustavy ČSN jako náhrada za zrušenou ČSN 73 0862 zavedena v roce 2003 a revidována v roce 2007.

Strana:  6   7   8   9  10  11  12  13  14 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007