Analýzy, trendy

Některá rizika v programu Zelená úsporám

Vloženo: 20.04.2011  |  Aktualizováno: 20.04.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Ladislav Bukovský

Program Zelená úsporám byl vyhlášen nepřipravený, jako politický akt před volbami ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem jako směrnice MŽP č. 5/2009, nebyl však dopracován k realizaci. Prvotně nastavené podmínky byly nereálné.

Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb - III

Vloženo: 19.04.2011  |  Aktualizováno: 19.04.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Mostní stavby
Autor: text: Jindřich Řičica | grafické podklady: autor

Odborná geotechnická veřejnost ve světě byla v posledních letech překvapena výskytem vážných nehod a poruch na stavbách. Evropská federace dodavatelů speciálního zakládání (EFFC) se rozhodla tomuto problému obzvláště věnovat. I u nás je toto téma aktuální a havárie mají své důvody, které je třeba pro odstranění nebezpečí znát. Závěrečný článek seriálu je zaměřen na soubor aspektů, který souhrnně nazýváme „lidským faktorem“ a v geotechnickém inženýrství má ve srovnání s jinými oblastmi stavitelství na příčiny nehod mimořádný vliv.

Revoluce v prodeji komínů?

Vloženo: 23.03.2011  |  Aktualizováno: 23.03.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Materiály
Autor: text: Schiedel | foto: Schiedel

Společnost Schiedel uvádí v letošním roce na trh převratnou novinku v prodeji komínů. Nejprodávanější komínový systém Uni***Plus začíná do obchodních sítí dodávat v kompletních sadách balených na jediné nevratné paletě. Kromě jednodušší logistiky by mělo nové balení komínu „v jednom“ investorům usnadnit orientaci v komínové technice a v jejích cenách. Na novou sadu Komplet se bude vztahovat velmi výhodná cena 23 900 Kč, která bude jednotná pro všechny koncové zákazníky.

Nová Evropská směrnice o energetické náročnosti budov

Vloženo: 22.03.2011  |  Aktualizováno: 22.03.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Životní cyklus staveb
Autor: text: Karel Kabele

Snižování energetické náročnosti budov je cílem, který si Evropské společenství dalo již na počátku tohoto tisíciletí. V současnosti je platná právní úprava založena na zákonech a vyhláškách vycházejících ze Směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. V roce 2010 bylo vydáno přepracované znění této směrnice pod označením 2010/31/EU, ve kterém jsou jednak obsaženy úpravy původní směrnice, jednak jsou definovány nové administrativní nástroje ke snížení energetické náročnosti budov – mimo jiné se zde zavádí pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“. Cílem tohoto příspěvku je získání orientace v současné situaci a souvislostí v rámci vývoje těchto iniciativ.

Zajištění komfortu bydlení z hlediska technických a právních předpisů

Vloženo: 17.03.2011  |  Aktualizováno: 17.03.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Životní cyklus staveb
Autor: text: Jiří Vaverka, Petr Suchánek | grafické podklady: autoři

Terminus technicus komfort bydlení z pohledu uživatelského lze definovat jako zabezpečení  optimálního interiérového prostředí ve vztahu ke všem vnitřním i vnějším faktorům, které nabourávají u uživatelů pocit pohody. Příspěvek se bude ve třech dílech zabývat segmentem těchto atributů – tedy tepelně-technickými, akustickými a světelnými požadavky na stavbu – obecněji formulovanými jako stavební fyzika. Je prokázáno, že překročení limitů u těchto disciplín ovlivňuje energetickou náročnost budovy a zejména vyvolává celou řadu zdravotních problémů u lidí pobývajících v těchto prostorách.

Srovnání realizačních cen staveb na bázi dřeva a keramických systémů

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Zdeněk Kaňa

Dřevostavby jako systémové řešení rodinných a bytových domů jsou díky zvyšování cen energií považovány za velmi optimální konstrukce. Lze konstatovat, že trend použití dřevostaveb na výstavbu nejen rodinných, ale i bytových domů přestává být výsadou jen západní Evropy. Rozšiřování tohoto trendu lze v poslední době pozorovat i v České republice.

Tepelně vlhkostní chování obvodových konstrukcí v těžkých dřevěných skeletech

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text a foto: doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda

Obvodové stěny v těžkých dřevěných skeletech lze realizovat mnoha různými způsoby, ale ve většině případů mají na jejich tepelně vlhkostní chování rozhodující vliv tři zásadní faktory:

Tuhost těžkých dřevěných skeletů a experimentální ověřování

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text: Ing. Jiří Karas | grafické podklady: archiv autora

Prostorová tuhost budovy musí být zajištěna systémem svislých a vodorovných konstrukcí, které přenášejí vodorovné a svislé zatížení do základů. U budov s rámy s kloubovými styčníky je nutné doplnit některé rámy „smykovými“ stěnami vytvořenými ze sloupků a desek (podobně jako u lehkých dřevěných skeletů). Účinnější a jednodušší je rámovou konstrukci doplnit příhradovými ztužidly vytvořenými ze stávajících sloupů, průvlaků a předpjatých ocelových diagonál.

Dřevěné stavění, architektura a trvale udržitelný rozvoj

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Dřevostavby
Autor: text: doc. Ing. Vladimír Bílek, CSc. | grafické podklady: archiv autora

Technologie dřevěného stavění obecně, v sektoru bytové a veřejné výstavby pak zvláště, má v České republice mimořádně vysoký potenciál funkčního a kvantitativního rozvoje, spolu se souvisejícími environmentálními efekty a energetickými i ekonomickými úsporami. Ve srovnání se zeměmi a regiony s podobnými přírodními (zalesněnost území) a sociálně-kulturními podmínkami však tento potenciál není dlouhodobě racionálně využíván.

Vady a nedostatky energetických hodnocení v dotačních programech

Vloženo: 21.02.2011  |  Aktualizováno: 21.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

Snižování energetické náročnosti budov je významným opatřením majícím značný vliv na rozsah projektových prací, výrobu stavebních materiálů a konstrukcí a kapacitu stavebních prací. Je to dáno několika dotačními programy, které umožňují jak právnickým, tak i fyzickým osobám snadnější přístup k realizaci úsporných opatření.

Dřevo a mnohopodlažní budovy

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: text: prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Ing. Milan Peukert | grafické podklady: prof. Ing. Václav Rojík, DrSc., Ing. Milan Peukert

V čísle 11/2009 informovali autoři tohoto článku o výsledcích práce v rámci grantového projektu Dřevěné vícepodlažní budovy. Šlo o úspěšný vývoj sloupového systému ze dřeva na bázi rámové soustavy. Zmínili zde omezenost rámu pro použití přibližně do deseti podlaží. Pro vyšší podlažnost lze použít dřevěných sloupů v kombinaci s výztužnými stěnovými útvary při tuhých stropních tabulích, které musí přenášet vodorovné zatížení větrem na tyto útvary, nebo spřahovat sloupy pomocí zkřížených prutů (příhradové soustavy), jak ukázal v ideovém projektu 20podlažní budovy prof. W. Winter [1].

Modelování a simulace exploze při mimořádných událostech

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zařízení staveniště
Autor: text: Petra Suchardová, Aleš Bernatík | foto: archiv autorky

Článek zaměřený na oblast managementu rizik prezentuje možnosti modelování mimořádných situací, například vzniku požáru a výbuchu vlivem úniku chemických látek. Součástí příspěvku je také konkrétní případová studie úniku vodíku z potrubí a potenciálních dopadů na osoby a stavební konstrukce.

Zařízení staveniště - zkušenosti stavební dodavatelské společnosti

Vloženo: 18.02.2011  |  Aktualizováno: 18.02.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zařízení staveniště
Autor: text: Roman Čech | grafické podklady: archiv Metrostav a.s.

Někdy pár mobilních buněk za nenápadným plotem, jindy složitý provoz zaměstnávající stovky lidí u ještě složitější stavby – obojím způsobem můžeme popsat zařízení staveniště, záleží jen na tom, jak velkého projektu se týká. Následující příspěvek prezentuje významný podíl zařízení staveniště na úspěšné realizaci zakázky (míněno v hodnotícím komplexu: kvalita – čas – cena – obtěžování okolí).

Efektivita systému větrání s rekuperací tepla v panelových domech

Vloženo: 23.11.2010  |  Aktualizováno: 23.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a foto: kolektiv autorů

Předchozí dva články v tomto a v minulém čísle časopisu Stavebnictví na téma větrání panelových domů vždy končily pesimisticky a čtenář mohl nabýt pocitu, že současný problém s vnitřním prostředím nelze rozumně vyřešit. Představeny byly zatím dva systémy v současné době proklamované výrobci, které jsou však ve své podstatě na jednu stranu levné, ale nedostačující k zajištění optimální kvality vnitřního prostředí či nevhodné z důvodů vysokých provozních nákladů pro větrání panelových domů.

Jak efektivně docílit požadovaného komfortu v panelovém domě

Vloženo: 23.11.2010  |  Aktualizováno: 23.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text a foto: kolektiv autorů

V předchozím článku s názvem Kvalita vnitřního prostředí panelového domu dnes. Je opravdu nutné větrat? v čísle 10/2010 bylo závěrem uvedeno, že kvůli těsným novým oknům v současné době žijeme v průměru 70 % času otopného období v prostředí s koncentrací CO2 nad dovolenou hygienickou mez 1000 ppm, která je zmiňována ve vyhlášce [2]. Zvýšená koncentrace CO2 způsobuje bolesti hlavy, ospalost a navíc s sebou nese nedostatečné větrání riziko vzniku plísní v interiéru.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007