Analýzy, trendy

Vývoj cihelného izolantu pro nízkoenergetickou výstavbu

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Petr Zázvorka | foto archiv HELUZ

Naplnit cihlu polystyrenem je nápad, jehož splnění si předsevzal uskutečnit nejen vývojový tým firmy Heluz, cihlářský průmysl v.o.s. Pouze v této firmě však existuje výrobní linka, na jejímž konci je k dispozici broušený cihelný blok, jehož dutinky obsahují tepelnou izolaci v podobě kompaktního kusu z expandovaného polystyrenu, který zůstává uvnitř zdí. Právě nepatrná velikost těchto otvorů činí z výrobku,  zvaného HELUZ Family 2in1, izolant velmi zajímavých parametrů, jehož výroba je přihlášena k patentové ochraně.

FAST VŠB - TU Ostrava a výzkum a vývoj v praxi

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Darja Kubečková Skulinová | grafické podklady archiv FAST VŠB - TU Ostrava

Vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace jsou dnes považovány za klíčové prvky rozvoje současné lidské společnosti. Problematika komunikace mezi oblastí výzkumu a oblastí výroby je velmi rozsáhlá a spadá do obecnější oblasti vztahu teorie – praxe. Uvedená problematika se citelně dotýká Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB–TUO) i Fakulty stavební (dále jen FAST). Z tohoto důvodu se vedení univerzity i fakulty rozhodlo zpracovat dlouhodobou strategii spolupráce s průmyslovou sférou.

Zónové sálavé vytápění velkoprostorových objektů

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Miroslav Kotrbatý | grafické podklady autor

Tvorba pracovního prostředí ve velkoprostorovém objektu, resp. v průmyslové hale, je nesmírně obtížnou úlohou. Na rozdíl od maloobjemových místností se u velkoprostorových staveb vytvářejí v celém prostoru různé zóny s odlišnými teplotními parametry. Tento různorodý stav způsobují jak proměnné vnější podmínky, tak i fyzikální zákony, působící na pohyb vzduchu v halovém prostoru.

Nanotechnologie ve stavebnictví 21. století: změna paradigmatu?

Vloženo: 12.02.2012  |  Aktualizováno: 12.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Věda a výzkum v praxi
Autor: text Pavel Demo, Jan Krňanský, Alexey Sveshnikov | grafické podklady archiv FSv ČVUT v Praze

Moderní stavební průmysl, který by měl vyhovět všem požadavkům na něj kladeným – tedy kromě ryze technických také zejména environmentálním podmínkám a trvalé udržitelnosti – stojí na počátku 21. století tváří v tvář vážné výzvě: problému strukturální doby životnosti svých produktů.

K možnostem použití digitální mapy sněhových oblastí České republiky

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text a grafické podklady: Vít Křivý, Petr Brož, Luboš Němec, Marie Studničková

Novou digitální mapu zatížení sněhem na zemi, uvedenou na www.snehovamapa.cz, lze použít pro stanovení charakteristických hodnot zatížení sněhem. Podmínky použití digitální mapy jsou uvedeny v předkládaném článku.

Ke zvukové pohltivosti zařízení pro snižování hluku silničního provozu

Vloženo: 15.12.2011  |  Aktualizováno: 15.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text: Pavel Rubáš | grafické podklady: autor

Příspěvek podrobněji seznamuje odbornou veřejnost s problematikou absorpce zvuku a se souvislostmi v rámci hodnocení zařízení pro snížení hluku silničního provozu.

Bezpečnostní zkoušky požárního větrání tunelů Cholupice a Lochkov

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jiří Zápařka | grafické podklady: archiv autora

Příspěvek pojednává o zkouškách podélného požárního větrání v dálničních tunelech Cholupice a Lochkov, které se uskutečnily v období od května do září 2010. Volně navazuje na článek z květnového čísla ročníku 2009 s názvem Bezpečnost při požáru v tunelu, který se pokoušel o ucelený souhrn této problematiky. Obsah dokumentuje průběh zkoušek požárního větrání před uvedením do provozu dvou dálničních tunelů v jižní části Pražského silničního okruhu. Zároveň rekapituluje poznatky o požárním větrání dálničních tunelů v České republice a jeho zkoušení.

Požární odolnost obvodových stěn NED, PD z přírodních a recyklovaných materiálů

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Jan Růžička, Marek Pokorný | grafické podklady: archiv autorů

Požadavky na snížení energetické náročnosti staveb se v současnosti stávají nedílnou součástí návrhu kvalitních staveb. Koncept staveb navržených v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu je obecně přijímán jako řešení, které tyto požadavky naplňuje.

Požární průzkum šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Slavomír Entler | grafické podklady: autor

Požární inženýrství poskytuje projektantům odpovědi na otázky požární bezpečnosti, které obvyklým postupem požárně bezpečnostního řešení zjistit nelze. V příspěvku uvedeném případě šikmého zauhlovacího mostu v Elektrárně Tušimice II vedlo obvyklé požárně bezpečnostní řešení v případě detekce požáru systémem EPS k ohrožení zasahujících hasičů. Požární inženýrství umožnilo problém vyřešit.

Požiarna odolnosť betónových konštrukcií a jej overenie podľa EN

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Mária Bellová | grafické podklady: autorka

Betón ako stavebný materiál nosných konštrukcií – podobne ako murivo – vykazuje v porovnaní s inými nosnými stavebnými materiálmi  (oceľ, drevo) výbornú odolnosť voči účinkom vysokých teplôt.

Ovládání a zkoušky požárně bezpečnostních zařízení: 2011

Vloženo: 12.12.2011  |  Aktualizováno: 12.12.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Požární bezpečnost staveb
Autor: text: Slavomír Entler | grafické podklady: autor

V tomto roce vyšly dvě nové normy ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710, týkající se elektrické požární signalizace (EPS). Protože EPS často tvoří jádro požárně bezpečnostních opatření, dotýkají se nové normy velkého množství staveb a ostatních požárně bezpečnostních zařízení.

Problematika hluku z železniční dopravy

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Kristýna Neubergová | grafické podklady: archiv autorky

Příspěvek se zabývá hlukem z železniční dopravy a možnostmi jeho eliminace. Úvodem jsou shrnuty základní zdroje hluku ze železniční dopravy a vlivy, kterými jsou ovlivněny. V následující části jsou pak uvedena protihluková opatření pasivní i aktivní, jejich účinnost a možnosti jejich aplikace. V závěru jsou jednotlivá protihluková opatření porovnána na pozadí evropského projektu STAIRRS a jsou konstatována doporučení ve vztahu k železničnímu hluku.

Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, II. díl

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Zelená úsporám a projektanti
Autor: text: Ing. Roman Šubrt | grafické podklady: Energy Consulting

Příspěvek upozorňuje na problematiku vlivu kotvicích hmoždinek u vnějších kontaktních zateplovacích systémů, na vznik tepelných mostů v místě hmoždinek a na prokreslování hmoždinek na vnějším povrchu fasád. První část příspěvku (časopis Stavebnictví 08/11) se věnovala bodovým tepelným mostům za ustáleného teplotního stavu. Následující text pojednává o stejném tématu za teplotního stavu neustáleného.

Řešení odhlučnění tramvajové dopravy a tramvajových tratí

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Miroslav Penc | grafické podklady: archiv autora

Současné požadavky na konstrukci tramvajových tratí znamenají vyrovnat se s rostoucím nápravovým tlakem a vyšším účinkem brzdných a rozjezdových sil, vyvolaným užíváním těžších vozidel (s pevnější vozovou skříní). To vše je, kvůli špičkové frekvenci tramvajových vlaků, přesahující v centru Prahy 60 spojů za hodinu v jednom směru, spojeno s velkým počtem hlukových událostí.

Vysokorychlostní železnice: v Evropě standard, pro Českou republiku šance

Vloženo: 22.11.2011  |  Aktualizováno: 22.11.2011
Rubrika: Analýzy, trendy | Kolejová doprava
Autor: text: Michal Drábek, Petr Šlegr, Jiří Kalčík | grafické podklady: archiv, Centrum pro efektivní dopravu

Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou ve vyspělých evropských zemích samozřejmostí. K jejich výstavbě vedla nedostačující kapacita dálnic či původních železničních tratí. V každé zemi vznikla zcela osobitá síť VRT a její provozní zvyklosti. Ve Švýcarsku se sice nejedná o typickou VRT, trať na 200 km/h je však nejlépe provozně zapojena do celostátního systému veřejné dopravy. Článek na základě evropské „dobré praxe“ vyvrací rozšířené mýty o VRT a na konkrétních příkladech ukazuje jejich možný přínos pro ČR.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007