Energetika

Hybridní soustava větrné elektrárny a solárních fotovoltaických článků

Vloženo: 19.01.2009  |  Aktualizováno: 19.01.2009
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetická náročnost budov | Energetika
Autor: text: Josef Luťcha | foto: archiv autora

Vývoj v oblasti solárních fotovoltaických článků a větrných elektráren pro malé rychlosti větru umožňuje v dané lokalitě přímou a nepřímou přeměnu slunečního záření na energii elektrickou.

Stavebně energetické koncepce budov

Vloženo: 01.11.2007  |  Aktualizováno: 02.01.2008
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Udržitelná výstavba
Autor: text: Jan Tywoniak foto: archiv autora a Projektil architekti

Stavebně energetická koncepce navrhované budovy by se měla alespoň rámcově zpracovávat vždy co nejdříve, nejlépe téměř současně s prvotní architektonickou studií. Touto koncepcí je myšlena kvalifikovaná představa o množství energie potřebné pro zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí (vytápění, větrání, chlazení), pro zajištění teplé vody, na provoz domovní techniky a elektrických spotřebičů.

Energetika - hybný motor rozvoje společnosti

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika
Autor: text: František Hrdlička | foto: archiv MPO ČR, ČEZ a. s.

Moderní člověk si již nedokáže představit svůj život bez takových samozřejmostí, jako je teplo, elektřina, teplá voda, elektrické světlo, bez desítek či stovek malých či větších pomocníků (strojů a zařízení) závislých na spolehlivé dodávce energie. Stavíme svá obydlí a sestrojujeme výrobky, spotřebiče i celé systémy tak, že jejich funkce je bez zajištěné dodávky zejména elektrické energie téměř nemožná.

Program obnovy uhelných zdrojů v ČEZ

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Realizace staveb | Energetika
Autor: text: Ing. Vít Tichý | foto: archiv Skupiny ČEZ, a. s.

Hlavním cílem současného programu obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ jsou především důvody ekologicko-ekonomické, související se zvýšením účinnosti nejen kotle, ale především celého bloku, a tím zprostředkovaně s likvidací hlavního skleníkového plynu, kysličníku uhličitého (CO2). Projekt byl zahájen v roce 2005 a měl by být ukončen cca do roku 2020. Obnova zdrojů ČEZ je kombinací výměny zastaralé technologie za moderní (tzv. retrofit), výstavby nových tepelných hnědouhelných elektráren a řízeného definitivního ukončení provozu některých technicky a morálně zastaralých bloků.

Vodní energie v ČR

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: Vojtěch Broža | foto: archiv autora

Z hlediska podílu na celkové výrobě elektřiny představuje vodní energie méně než 2 % (1540 GWh v roce 2005), přičemž další zvýšení není reálné. Přírodní poměry České republiky neumožňují výstavbu kapacitních vodních elektráren, které by se významně podílely na produkci elektrické energie, jako například v Rakousku, kde představuje řeka Dunaj významný energetický potenciál.

Větrná energetika v Evropě

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Statistika | Energetika
Autor: text: Břetislav Koč | foto: archiv autora

Evropská asociace pro větrnou energii EWEA (European Wind Energy Association) publikuje pravidelně přehled o instalované kapacitě větrných elektráren v jednotlivých evropských zemích. Aktuální údaje, publikované koncem února 2007, uvádějí „startovací“ instalované výkony na větrných elektrárnách k 1. 1. 2007, přírůstek za rok 2006 a výslednou kapacitu k 31. 12. 2006.

Větrná elektrárna E-112 u Egelnu

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Realizace staveb | Energetika
Autor: text: Břetislav Koč | foto: archiv autora

Na jaře roku 2002 byla u Egelnu (SRN, asi 30 km JV od Magdeburgu) postavena do té doby největší a nejvýkonnější elektrárna na světě Enercon E-112 s výkonem 4,5 MW (4500 kW). I když byly v následujících letech zkonstruovány a postaveny i výkonnější stroje (5 a 6 MW), zůstal elektrárně u Egelnu primát největší vnitrozemské VE. S výkonnějšími stroji se počítá především pro lokality na mořském pobřeží nebo přímo pro tzv. offshore instalace, tedy elektrárny stavěné na mořských mělčinách.

Specifika větrné energetiky

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: prof. Ing. František Hrdlička, CSc. | foto: Břetislav Koč

Výroba elektrické energie je neakumulovatelná, a proto je nezbytné vyřešit případ, kdy v celé velké oblasti s vysokým instalovaným výkonem ve větrných elektrárnách přestane foukat vítr. Za tyto zdroje, které jsou prakticky skokovou změnou odstaveny, musí začít pracovat zdroje jiné, které téměř okamžitě výpadek výkonu nahradí.

Perspektivy využití jaderné energie

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika
Autor: text: Petr Závodský | foto: ČEZ, a.s.

Svět má v současnosti v oblasti energetiky dva globální problémy – přístup k energetickým zdrojům a negativní vliv emisí na změny klimatu na Zemi. Evropské primární zdroje (fosilní i obnovitelné) mají omezenou kapacitu a jejich provoz je vzhledem k růstu cen ropy a plynu nákladný, nebo jinak neekonomický (obnovitelné zdroje). V případě nových zdrojů na fosilní paliva lze hovořit i o nejistém podnikatelském prostředí, kde systém regulace emisí CO2 není v delší perspektivě globálně stabilizován. V ČR je nutno vzít v úvahu i stávající územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách, které pokud nebudou prolomeny, silně omezují možnosti rozvoje fosilních (klasických) elektráren.

O budoucnosti české energetiky

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Energetika
Autor: text: Hana Dušková | foto: ČEZ, a. s.

Státní energetická koncepce České republiky vychází z předpokladu energetické soběstačnosti a postavení na vyváženém mixu zdrojů. Jaké jsou prognózy dalšího vývoje české energetiky? O energetických možnostech ČR hovoří Ing. Jiří Borovec, MBA, člen představenstva a ředitel divize výroby ČEZ, a. s.

Doprava a energetika v České republice

Vloženo: 05.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Analýzy, trendy | Energetika | Technologie
Autor: text: Jan Macek | foto: archiv autora

Při úvahách o energetice dopravy je vždy nutno brát na zřetel několik dílčích oblastí, k nimž patří:

  • energetické nároky provozu dopravních prostředků samotných a emise jimi způsobené;
  • energetické nároky a emisní důsledky výroby a distribuce nosiče energie, paliva;
  • energetické nároky a emisní důsledky výroby a likvidace vozidel a jejich částí;
  • dodatečné energetické nároky způsobené nedostatečnou výkonností (propustností) dopravní infrastruktury (podle oficiálního odhadu EC by koordinace jen 50 % dopravních signálů v EU přinesla úsporu 3 000 000 t CO2/rok).

Diskuzní fórum: Energie a stavebnictví

Vloženo: 04.04.2007  |  Aktualizováno: 10.05.2007
Rubrika: Rozhovory, diskuze | Energetika
Autor: text: Hana Dušková | schéma: archiv doc. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D.

Cílem debaty, kterou v březnu uspořádala redakce Stavebnictví 2007 v budově ČKAIT v Praze, bylo zhodnotit energetické možnosti a směry v oblasti výstavby. Debaty, seznamující čtenáře se současnými a budoucími energetickými přístupy, se zúčastnili tito odborníci: prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan FS ČVUT v Praze, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., FSv ČVUT Praha, vedoucí katedry technických zařízení budov, doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., FS ČVUT Praha, Ústav techniky prostředí, a Ing. Irena Plocková, MPO ČR.

Metoda hot dry rock v Litoměřicích

Vloženo: 09.02.2007  |  Aktualizováno: 06.03.2007
Rubrika: Realizace staveb | Energetika | Reportáž
Autor: text: Jan Táborský | foto: Tomáš Malý, archiv města Litoměřice

Různé formy vytápění budov a obytných domů pomocí tepla ze zemského povrchu nejsou ve stavebnictví ničím novým. Tedy relativně. Ovšem získat ze země teplo a elektřinu pro šestadvacetitisícové město a jeho okolí je v České republice ojedinělým projektem, o jehož realizaci se právě pokoušejí Litoměřice.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007