Analýzy, trendy

Devastace smuteční síně v Židenicích

Vloženo: 23.05.2014  |  Aktualizováno: 23.05.2014
Rubrika: Analýzy, trendy | Životní cyklus staveb
Autor: doc. Ing. Josef Chybík, CSc., děkan FA VUT v Brně

Je přirozené, že stavební a architektonické publikace představují zajímavé stavby. Jen v malé míře však prezentují poučné příklady procesů devastace díla. Dobrou ukázkou, jak před rokem 1990 probíhala výstavba budov, které lze zařadit do typologické kategorie veřejných staveb, je smuteční síň na hřbitově v Brně – Židenicích. Je z ní patrno, jaké v osmdesátých letech 20. století byly stavební možnosti, a také to, jak byla výstavba organizována. Zároveň se jedná o názorný příklad vývoje vztahu společnosti ke stavební podstatě významného architektonického díla.

Protihlukový systém pro železniční vysokorychlostní tratě

Vloženo: 20.12.2012  |  Aktualizováno: 20.12.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: Ing. Michala Hubertová, Ph.D. | grafické podklady archiv autorky

Článek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s možností použití betonových protihlukových stěn s pohltivou vrstvou z lehkého mezerovitého betonu systému Liadur pro železniční vysokorychlostní tratě. Systém Liadur získal oprávnění pro toto použití od Německého spolkového drážního úřadu (Eisenbahn-Bundesamt EBA) [1] v Německu jako zatím jediný betonový systém v Evropě, a to do traťové rychlosti až 300 km/hod. Článek obsahuje aktuální předpisy, metodiku a druhy zkoušek provedených za účelem získání oprávnění.

Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry

Vloženo: 20.12.2012  |  Aktualizováno: 20.12.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: J. Smutný, L. Pazdera, R. Svoboda, I. Vukušič, V. Tomandl | grafické podklady archiv autorů

Příspěvek se věnuje měření a srovnání akustických parametrů dvou různých typů výhybkových konstrukcí s cílem ohodnotit jejich vliv na okolí. Součástí příspěvku je rozbor metodiky měření a hodnocení včetně doporučení pro praxi.

Využití virtuálního modelu budovy (BIM) ve stavební praxi

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text Ing. Miroslav Vyčítal | grafické podklady navrhování staveb archiv spol. Skanska, a.s

V posledních několika letech se pojem BIM (Building Information Modeling – informační model budovy) stále více objevuje v názvech projektových software CAD a je propagován a prosazován výrobci projektových software jako nová platforma pro navrhování staveb. Zejména proto je zřejmě v současnosti vnímán jako nový softwarový nástroj, případně softwarové řešení pro navrhování staveb ve 3D. Tento pohled na problematiku BIM je však velmi zjednodušený a zavádějící, především proto, že BIM není konkrétní softwarové řešení, ale proces přístupu k přípravě projektové dokumentace a její následné využití při přípravě, realizaci a následně pak i ve správě budov.

Využití a návrhové charakteristiky vzorovaného drátoskla

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Navrhování staveb
Autor: text Miroslav Vokáč, Miroslav Špaček, Miroslav Sýkora, Petr Bouška | grafické podklady Kloknerův ústav ČVUT, Habena spol. s r.o.

V současné době se ve stavebních konstrukcích setkáváme s řadou aplikací skla s drátěnou vložkou – drátoskla. Drátěná vložka má zabránit případným škodám při křehkém porušení skla a pádu nebezpečných úlomků. V případě, že je tento materiál využíván v konstrukčních prvcích, má projektant vycházet ze skutečných návrhových charakteristik drátoskla, případně využít bezpečnostního skla s vysokou pevností. Velmi často jsou publikovány nereálné hodnoty návrhových charakteristik drátoskla. Příspěvek obsahuje charakteristické a návrhové hodnoty pevnosti a dílčí součinitele materiálu pro běžně používané vzorované drátosklo stanovené na základě omezeného počtu zkoušek.

Pravidla správné praxe v obkladačství

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Eduard Justa

Obkladačské práce by měl vykonávat kvalifikovaný obkladač, jenž se prokáže certifikátem a je schopen uzavírat smlouvy o dílo s příslušnými zárukami. Investor může ve smlouvě o dílo odkázat na příslušný standard, podle kterého bude dílo provedeno.

Plošná hydrofobizace památkově chráněných povrchových úprav

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Národní památkový ústav

Národní památkový ústav považuje za potřebné upozornit na to, že v důsledku nadužívaní plošné hydrofobizace památkově chráněných povrchových úprav v exteriéru a interiéru, jako jsou vápenné nátěry, omítky, sgrafita, štuky a další plastické prvky omítaných fasád, dochází k poměrně závažnému poškození jejich památkových i užitných hodnot.

Používání chemických protipožárních nátěrů na historické dřevěné konstrukce

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Národní památkový ústav | foto Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Národní památkový ústav pokládá za potřebné aktualizovat své stanovisko1 o negativních důsledcích používání chemických protipožárních nátěrů na historické dřevo. Historické dřevěné prvky a konstrukce patří mezi velmi ohrožené části historických památkově chráněných staveb. Jsou stále nedoceňovaným a nenahraditelným zdrojem poznání památkových hodnot a historického, řemeslného a technického vývoje architektonického dědictví. Proto je nezbytné historické dřevěné prvky a konstrukce chránit a zachovávat pro další generace. Použití prostředků (materiálů a postupů), které mohou dřevo historických konstrukcí či povrch dřeva poškozovat, je proto z památkového hlediska nepřijatelné.

Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy | Povrchy a fasády staveb
Autor: text Libor Matějka, Libor Matějka, Jan Pěnčík | grafické podklady archiv autorů

U staveb v pasivním energetickém standardu a budov s nízkou energetickou náročností patří k problematickým místům oblast styku střešního a obvodového pláště bez převislých konstrukcí. Jedná se o komplikovaný konstrukční detail, kde je nutné řešit protichůdné požadavky na statickou únosnost konstrukce a zároveň minimalizaci vzniku tepelného mostu.

Ambiciózní plán na omezení poruch v geotechnice

Vloženo: 29.03.2012  |  Aktualizováno: 29.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: text Ing. Jindřich Řičica | grafické geotechnika podklady archiv autora

Odborná geotechnická veřejnost v Evropě i ve světě byla v loňském roce překvapena převratným nizozemským národním projektem Geo-Impuls, který si vytyčil úkol snížit během pěti let geotechnické poruchy o polovinu. Podrobné informace o tomto projektu vzbudily velký zájem delegátů výročního zasedání Evropské federace speciálního zakládání (EFFC) a zdá se, že by mohly být inspirací pro podobné akce i v dalších zemích. Mohou být dobrou příležitostí k porovnání se situací v ČR a k nasměrování dalších trendů. Vyplývá z nich zejména důraz na analýzu a řízení rizik.

Dopady hospodářské krize na vývoj českého stavebnictví v 1. dekádě století

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: Ing. Zbyněk Novotný, CSc.

Stavebnictví patří v České republice k základním odvětvím, jak svým příspěvkem k tvorbě hrubého domácího produktu, tak podílem na zaměstnanosti. A je také odvětvím, které bylo velmi silně postiženo hospodářskou krizí, jejíž dopady se objevily s určitým časovým předstihem již v roce 2008 a které se budou zřejmě projevovat i po roce 2010, resp. 2011, kdy ostatní odvětví budou snad oživovat. Tento „prodloužený“ negativní dopad bude odrazem evropské „dluhové krize“ i českého státního dluhu, což povede k preferování úsporné strategie před strategií podporující hospodářský růst.

Energetická spotřeba budov - dogmata a fakta

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.

Budovy postavené v EU spotřebovávají přibližně 40 % veškeré energie, mají 30% podíl na produkci emisí CO2 a vytvářejí přibližně 40 % všech odpadů.

Zkapacitnění napojení České republiky na evropskou síť vodních cest

Vloženo: 06.03.2012  |  Aktualizováno: 06.03.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: Ing. Michael Trnka, CSc., ml. | Ing. Michael Trnka, CSc., ml.

Vodní doprava je v České republice neustále diskutovaným tématem. Největší rozpory vzbuzuje doprava nákladní. Někteří ji vyzdvihují, jiní ji proklínají. V médiích se čas od času objeví články o tom, jak Spolková republika Německo upouští od lodní dopravy na Labi a jak se v České republice připravují ohromné zbytečné stavby za mnoho miliard Kč. Tento článek si naopak klade za úkol informovat stavební veřejnost o možnostech výhledu nákladní vodní dopravy v ČR.

Nový zateplovací systém je výsledkem spolupráce dvou vývojových týmů

Vloženo: 28.02.2012  |  Aktualizováno: 28.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: Petr Zázvorka | archiv Baumit, spol. s r.o.

Potřeba zateplení většiny stávajících staveb společně s novými požadavky na energeticky úsporné novostavby způsobily, že dvě firmy (Baumit, spol. s r.o. a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover), které reprezentují významné producenty na trhu stavebních materiálů, společně vyvinuly nový produkt. Ten doplňuje vývojovou řadu o další výhodné vlastnosti, zejména v oblasti snížení hmotnosti, zjednodušení aplikace, zlepšení akustiky a požární bezpečnosti.

Požadavky na větrání bytů - I. díl

Vloženo: 28.02.2012  |  Aktualizováno: 28.02.2012
Rubrika: Analýzy, trendy
Autor: Zuzana Mathauserová

Příspěvek se zabývá větráním bytů z pohledu současného právního rámce, požadavků právně závazných předpisů i doporučení norem. Základní požadavky na větrání bytů vycházejí z národní přílohy zpracované k převzaté evropské normě ČSN EN 15665 Větrání budov pod označením ČSN EN 15665 Změna 1. Vedle konkrétních hygienických požadavků na větrání je v příloze zpracována celková koncepce větrání včetně příkladu výpočtu větrání bytu.

Strana:  1   2   3   4   5   6   7   8   9 Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007