Bezpečnost a rizika ve výstavbě

Stavební a montážní pojištění

Vloženo: 15.11.2010  |  Aktualizováno: 15.11.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Tomáš Hanák, Vladimír Rudy | grafické podklady: autor

Článek se zaměřuje na pojištění budovaného díla, přináší výstupy získané analýzou českého pojistného trhu, příslušné legislativy, pojistných smluv a pojistných podmínek a také komentáře k jednotlivým ustanovením pojistných smluv. Příspěvek pojednává nejen o pojištění vlastního budovaného díla, ale i o možnostech pojištění zařízení staveniště, stavebních a montážních strojů či stávajícího majetku.

Výše škody a zhodnocení stavebních konstrukcí metodou analýzy rizik

Vloženo: 24.02.2010  |  Aktualizováno: 24.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text a grafické podklady: Karel Kubečka

Příspěvek seznamuje s alternativním způsobem stanovení výše škody na stavbách v důsledku vad, poruch a havárií konstrukcí. Pracuje s časově nezávislou cenou konstrukce nebo objektu a následně škodou na stavební konstrukci a pomocí metod rizikové analýzy tuto cenu redukuje v závislosti na technickém stavu konstrukcí, na vlastní škodě a zhodnocení objektu, stavby nebo konstrukce. Tento příspěvek teoreticky přímo navazuje na článek Využití metod analýzy rizik v procesu rozhodování o vhodnosti sanace (viz strana 26–31).

Robustné betónové konštrukcie

Vloženo: 23.02.2010  |  Aktualizováno: 23.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Juraj Bilčík, Alexander Lörincz | grafické podklady: autoři

V príspevku sa popisujú následky mimoriadneho zaťaženie na nosné konštrukcie a metódy na zvýšenie ich odolnosti proti náhlemu zrúteniu, navrhovaním tzv. robustných konštrukcií. V druhej časti príspevku sú hodnotené možnosti zvýšenia robustnosti panelových budov.

Překážky pro širší uplatnění metody řízení rizik v české inženýrské praxi

Vloženo: 22.02.2010  |  Aktualizováno: 22.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Alexandr Rozsypal | grafické podklady: autor, archiv Arcadis Geotechnika

Metoda řízení rizik se ve stavebnictví, zejména v inženýrských stavbách, již dnes ve světě běžně používá. V inženýrské praxi jsme zaznamenali první aplikace této perspektivní metody především v podzemním stavitelství. Jejímu širšímu uplatnění v ČR brání několik objektivních i subjektivních překážek. Autor se v příspěvku snaží tyto překážky pojmenovat, analyzovat a poukázat na jejich příčiny. V úvodu pro snadnější porozumění definuje koncept inženýrského rizika a různé strategie řízení rizik.

Nebezpečí a rizika sporů ve výstavbě

Vloženo: 18.02.2010  |  Aktualizováno: 18.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Milík Tichý

Autor článku získal zkušenosti o sporech ve výstavbových projektech jako znalec v oboru stavebnictví, i jako rozhodce zapsaný na Listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V příspěvku uvádí výběr postřehů z praxe, přičemž se zaměřuje na hlediska nebezpečí a rizik, jimiž jsou vystaveny subjekty smluv ve výstavbových projektech. Výstavbové spory tvoří celosvětově významnou část soukromoprávních sporů řešených před obecnými soudy a v rozhodčích řízeních. Podíl kolísá podle místních okolností a zvyklostí a také podle obecného stavu ekonomiky jednotlivých zemí.

Počítačové zpracování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví

Vloženo: 17.02.2010  |  Aktualizováno: 17.02.2010
Rubrika: Právo, ekonomika | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Čeněk Jarský, Pavol Gacho

Příspěvek představuje návrh koncepce a algoritmu řešení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pomocí mikropočítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby. Toto řešení se může stát u stavebních dodavatelských firem součástí systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a celou agendu zrychlit a zjednodušit.

Rizika při návrhu a provádění podzemního díla

Vloženo: 16.02.2010  |  Aktualizováno: 16.02.2010
Rubrika: Realizace staveb | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text: Alexandr Butovič | grafické podklady: Jakub Karlíček, archiv SATRA

Příspěvek ukazuje na příkladech mimořádných událostí, které doprovázely výstavbu tunelu Blanka v Praze při podcházení parku Stromovka v roce 2008, složitosti při návrhu podzemního díla a dopad doplňujících opatření, zvyšujících bezpečnost ražeb na náklady a dobu realizace stavby.

Využití metod analýzy rizik v procesu rozhodování o vhodnosti sanace

Vloženo: 15.02.2010  |  Aktualizováno: 15.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text a grafické podklady: Karel Kubečka

V příspěvku je využito poznatků rizikové analýzy a jejích nástrojů [8], které jsou používány zejména v předinvestiční, tj. přípravné fázi výstavbového projektu. Tyto nástroje jsou dále aplikovány do provozní fáze stavby, tj. fáze užívání, a následně až do ukončení životnosti stavby, včetně jejích případných havárií. Uváděné nástroje jsou zde aplikovány do expertní činnosti, která se zabývá vadami a poruchami staveb a současně také do rozhodovacího procesu o další existenci stavby nebo případném rozhodnutí o její sanaci [5], [6]. Metoda byla několikrát využita v praxi a ověřena jako alternativní postup [3], [4], [7].

Je analýza rizik ve stavebnictví užitečná?

Vloženo: 12.02.2010  |  Aktualizováno: 12.02.2010
Rubrika: Analýzy, trendy | Bezpečnost a rizika ve výstavbě
Autor: text a grafické podklady: Břetislav Teplý

Jisté riziko vzniku nepříznivých událostí a s tím souvisejících škod existuje ve všech lidských činnostech a může mít podobu poškození majetku, finančních ztrát nebo zranění či úmrtí, environmentálních škod aj. Pravděpodobně nejznámějšími příklady rizikových aktivit jsou průmysl nukleární a chemický, případně doprava. Nemalá rizika vznikají také v rámci stavebního inženýrství. Význam analýzy rizik tak vzrůstá a přispívají k tomu i zkušenosti s velkými haváriemi, jejichž důsledkem jsou rozsáhlé škody; ovšem podobné následky může mít také množství drobnějších, často se opakujících škod kumulativního charakteru.
Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
časopis Stavebnictví | Expodata Brno
© 2007