arrows Právo, ekonomika arrows Zelená úsporám a projektanti arrowsAktuality programu Zelená úsporám
text: Marie Báčová
číslo: 06-07/2011
Aktuality programu Zelená úsporám
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa podepsal 26. dubna Dodatek č. 2 ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám a nové přílohy č. I/1 až I/13 k této směrnici. Dodatek a upravené přílohy nabyly účinnosti dnem vydání, tj. 26. 4. 2011. Dokumenty řeší problém podaných žádostí o dotaci s neúplnými nebo chybějícími údaji či dokumentací.
odeslat odeslat    tisk tisk

Článek 3, odstavec 4 původní Směrnice MŽP č. 9/2009 (účinnost od 17. 8. 2009 do 26. 4. 2011) stanovil:
Žádost posuzuje Fond nebo jím pověřený subjekt. V případě, že Fond nebo jím pověřený subjekt zjistí v předložené žádosti nedostatky, posuzuje jejich relevanci pro její další zpracování, případně v součinnosti se žadatelem umožňuje její úpravu tak, aby mohla proběhnout její další administrace. Po předložení všech požadovaných dokladů bude žádost zpracována.
Z tohoto ustanovení vyplývalo, že Státní fond životního prostředí postupoval v rozporu s platnou směrnicí, pokud vyřazoval žádosti o dotaci z důvodu neúplných či chybějících údajů. Dodatkem č. 2 směrnice bylo znění článku 3, odst. 4 upraveno následovně:
Žádost posuzuje Fond nebo jím pověřený subjekt. V případě, že Fond nebo jím pověřený subjekt zjistí v předložené žádosti nedostatky, vyzve žadatele replica orologi patek philippe k odstranění nedostatků (doplnění žádosti) ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Odstranění nedostatků je možné pouze jednou. Požadované náležitosti lze doručit doporučenou poštou nebo osobním podáním na podatelnu Fondu, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, v pracovní dny od 8 do 18 hodin. V případě, že žadatel neodstraní nedostatky a nedoplní požadované náležitosti ve stanovené lhůtě, administrace bude ukončena a žádost zamítnuta. Administrovány budou dále pouze úplné žádosti, tj. žádosti bez nedostatků, resp. doplněné na základě výzvy (viz výše), s tím, že podpora bude přiznána podle termínu doručení úplné žádosti až do výše disponibilních finančních prostředků.

Počet všech přijatých žádostí 79.093 žádostí
Z toho schváleno 37.477 žádostí
Již proplacena dotace pro 25.500 žádostí
Pro schválení Radou SFŽP připraveno 24.717 žádostí
Z toho musí být doplněno na základě výzvy MŽP 16.612 žádostí
Pro zásadní nedostatky ukončena administrace u 287 žádostí
Celkové disponibilní zdroje programu 19,7 mld. Kč
Žadatelům již byly proplaceny dotace ve výši 4.286 mil. Kč
Celková bilance programu (po provedených auditech) ?7,87 mld. Kč
Odhad bilance po aplikaci připravených opatření ?517 mil. Kč
Stav programu Zelená úsporám k 26. 4. 2011

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
tip: insurance working capital
© 2007